Skip to Main Content

Fè ak Chif

Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center (Sylvester) founi swen pasyan premye klas gras a meyè doktè nan rejyon an, sipòte gras ak rechèch inovatè ak edikasyon medikal Inivèsite Miami, Fakilte Medsin Leonard M. Miller. Kòm youn nan onz manb Alyans Sant Espesyal Kansè (Alliance of Dedicated Cancer Centers, ADCC) ak sèl grenn Sant Kansè Ekselans yo rekonèt nan Sid Florid la, Sylvester se yon pyès enpòtan k ap sipòte kominote lokal la.

Lokasyon

Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center gen 7 lokal, tout sitiye nan anviwon 35 mil reyon distans de Kanmpis Prensipal Sylvester a. Gen twa lokasyon nan Miami-Dade County: Kanmpis Prensipal, Sant Medikal Lennar Foundation Medical Center ak Sylvester nan Kendall. Gen kat lokal nan Broward County: Sylvester nan Hollywood, Sylvester nan Plantation, Sylvester nan Coral Springs, ak Sylvester nan Deerfield Beach.

Teknoloji

Sylvester se sèlman katriyèm etablisman nan Etazini ak premye sou kot Lès la ki genyen sistèm terapi radyasyon MRI-gide ki soti nan ViewRay Inc. Sistèm MRIdian an se premye sistèm FDA apwouve nan kalite sa epi l ofri yon konbinezon inik livrezon terapi radyasyon silmiltane ak imaj rezonans magnetik kontinye (MRI) pou trètman kansè.

Sylvester se premye kote nan blòk Lès Etazini ki ekipe ak aparèy iltrason wo kalib Ablatherm robotik (high-intensity focused ultrasound, HIFU) nan, yo itilize pou retire tisi pwostat.

Inovasyon, deja sistèm proton Varian ProBeam Compact la nan kalandriye pou koumanse nan prentan 2018 la. Enstalasyon sistèm ProBeam nan founi yon lòt opsyon kle pou ekip onkolojis radyasyon ekspè Sylvester yo.

N ap chache pou n redui fado moun ap pote anba kansè ak lòt maladi grav atravè rechèch, edikasyon, prevansyon, ak livrezon swen kalite pou pasyan.

Demografik Pasyan yo

Sous Done pou Volim Total: Sylvester Rejis Timè, Kalandriye Ane 2016; Done konsilte 4/2/2018 Sous Done pou Peyi Orijin Pasyan Entènasyonal yo: Professional Billing Transactional Cube (Epic), Ane Fiskal 2017; Done konsilte 3/30/2018

Sylvester gen pasyan entènasyonal ki soti nan 84 peyi an total, kote pi fò nan yo soti Bahamas, Ekwatè, Venezyela, ak Repiblik Dominikèn.

*Volim resepsyon Intènasyonal Sylvester ka redui akoz adrès lokal pasyan yo itilize lè y ap enskri nan sant lan.
Akreditasyon Sylvester


Sant Kansè Ekselans
Apelasyon Sant Kansè Ekselans lan rekonèt pwofesyonèl swen sante ki depase kritè sèvis yo ak briye nan ofri swen kalite, konpreyansif ak ki fokis sou pasyan, ki kowòdine pou pasyan kansè nan Florid.


American College of Surgeons Commission on Cancer
American College of Surgeons Commission on Cancer Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, se yon Komisyon ki akredite sou Cancer Integrated Network Cancer Program.


American Society of Clinical Oncology Quality Oncology Practice Initiative (QOPI)
American Society of Clinical Oncology Quality Oncology Practice Initiative (QOPI) Program Sètifikasyon QOPI nan Sosyete Ameriken Onkoloji Klinik (American Society of Clinical Oncology, ASCO) bay sant Sylvester Comprehensive Cancer Center yon mwayèn pafè. Program Sètifikasyon QOPI ASCO a rekonèt sant onkoloji ki devwe pou founi swen ki gen pi bon kalite a.


Fakilte Ameriken Radyasyon (American College of Radiology)
American College of Radiology Sant imaj tete nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center a se youn nan ra sant imaj ki baze nan lopital nan Sid Florid la yo dezinye kòm yon Sant Imaj Tete Ekselans.


Komisyon sou Akreditasyon Laboratwa Fakilte Patolojis Ameriken (College of American Pathologists, CAP)
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) Estati Akreditasyon FACT reprezante yon òganizasyon ki devwe li pou l ofri swen kalite pou pasyan. Lè n resevwa so akreditasyon sa, sant Sylvester Comprehensive Cancer Center demontre pasyan nou yo, pwofesyonèl medikal yo, konpayi asirans sante yo, ak gouvènman an nou depase kritè yo nan domèn swen pasyan ak pratik laboratwa.


Komisyon Miks
Joint Commission Nan efò pou n toujou kontinye kenbe ekselans lan ak kalite swen pasyan, nou etabli tout kondisyon pou n siksè yo an fonksyon nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center. Yon plan preparasyon yon ankèt byen òganize ansanm ak yon lidèchip solid ak entegrasyon ekip la mennen nou dwat nan rezilta ankèt ki fè siksè.