Skip to Main Content

Gliyoblastom

Randevou

Fè demand yon randevou sou entènèt ou
rele nou. 1-844-324-HOPE (4673)

Gen anviwon yon tyè nan timè sèvo yo ki koumanse nan selil gliyal. Majorite sèvo a se selil gliyal ki konpoze l, se pa neròn. Selil gliyal aji tankou tisi sipòtif nan sèvo a. Yo jwe yon gwo wòl tou nan kominikasyon selil ki nan sèvo a.

Lè selil gliyal yo vin anòmal ou sispann travay, kalite kansè sa rele gliyoblastom. Gliyoblastom yo souvan malveyan (gen kansè) men yo raman pwopaje nan kò a. Kansè sa yo souvan rive nan emisfè serebral sèvo a, men yo ka grandi nenpòt kote nan sèvo a ou kolòn vètebral la.

Men tip kansè Gliyoblastom ki genyen yo:

 • Timè Astrositè: Timè sa yo koumanse nan selil sèvo a yo rele astrosit yo. Astrosit yo ede kenbe selil nève yo an sante. Astrositom se fòm kansè sèvo danfans ki pi popilè. Tip timè astrositè yo gen ladan yo gliyom twon selebral, timè astrositè pineyal, astrositom pilositik, astrositòm difize ak astrositòm anaplastik.
 • Timè Oligodandrogliyal: Yon timè oligodandrogliyal koumanse nan selil sèvo a ki pwodui sibstans grès yo ki pwoteje nèf nan sèvo nou ak sistèm nèvè santral nou. Tip timè sa yo gen ladan yo oligodandrogliyom ak oligodandrogliyom anaplastik.
 • Gliyòm Miks: Yon gliyòm miks, ou oligodandrogliyom, se yon timè sèvo ki gen de tip timè selil ladan l: oligodandrosit ak astrosit. Oligoastrositom ak oligoastrositom anaplqastik se lòt non timè sa yo genyen.
 • Timè Epandimè: Yo rele timè sa yo tou epandimom. Yo koumanse nan selil ki aliyen kanal santral kolòn vètebral la. Yo ka koumanse yon espas ki ranpli ak fliyid nan sèvo a tou yo rele vantrikil.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Radyo-operasyon Kouto Gama (Gamma Knife Radiosurgery) pou timè sèvo ki pa operab. Yo ka detui timè piti yo lè yo itilize teknoloji inovatif sa si operasyon pa rekòmande.

Plis opsyon pou timè ki reziste trètman. Si kimoterapi ou terapi radyasyon pa travay pou kansè w la, nap eksplore nouvo pwogrè nan domèn rechèch klinik yo pou ede w bat kansè.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Sèl sant Kansè Ekselans ki nomine nan Sid Florid. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Operasyon

  Operasyon an retire tisi timè a pou ede diminye presyon sou pati ki tou pre nan sèvo w yo. Chirijyen w lan ka rekòmande kimoterapi oubyen terapi radyasyon aprè operasyon an. Sa ap ede elimine nenpòt selil kansè adisyonèl.

 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon detui selil kansè ou enpoze yo grandi. Rayon lazè ki gen enèji wo, reyon gama, oubyen reyon proton fokis sou yon timè. Yo fè terapi radyasyon anvan operasyon ou aprè pou tiye nenpòt selil kansè ki rete aprè operasyon an. Yo ka itilize terapi radyasyon tou kòm trètman prensipal si operasyon pa yon opsyon. Li ka ede soulaje sentòm yon timè lakoz. Gen de kalite terapi radyasyon estanda prensipal:

  • Terapi Radyasyon Entèn: Metòd sa itilize yon sibstans radyoaktif ki sible yon timè dirèkteman epi yo aplike l gras ak yon egwi, fil ou katetè. Oubyen yo ka delivre l gras ak ti grenn kiriterapi (brachyterapi) chirijyen w lan ap enplante tou pre timè yo.

  • Terapi radyasyon Reyon Ekstèn: Avèk terapi radyasyon reyon ekstèn, w ap kouche konfòtabman, w ap kouche plat. Machin radyasyon an ap fè rotasyon dousman alantou kò w. L ap livre yon reyon radyasyon ki byen pwente sou timè a ou kote kansè a grandi a. Teknoloji nou itilize nan Sant Kansè Sylvester a genyen yon presizyon daplon. Ekspoze tisi kò w ki an sante yo nan radyasyon minim ou preske pa ekziste. Nan kalite terapi radyasyon reyon ekstèn genyen ladan yo:

   • Terapi Radyasyon konfòmèl 3D (3D conformal radiation therapy, 3D CRT): Yon òdinatè kreye yon imaj 3D timè sèvo a oubyen kolòn vètebral la. Yo itilize dòz radyason ki pi wo a.

   • Terapi radyason Entansite modile (Intensity-modulated radiation therapy, IMRT): Sa se yon kalite terapi radyasyon 3D. Li itilize reyon radyasyon ki tou mens ki gen diferan entansite (fòs). Reyon yo frape timè yo sou plizyè ang.

   • Radyochiriji Estereyotaktik (Stereotactic radiosurgery): Terapi sa fokis yon grenn (pi gwo)dòz radyasyon dirèteman nan timè sèvo a. Radyochiriji estereyotaktik ou radyochiriji se lòt non sa genyen, men li pa tenikman yon pwosedi chirijikal.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi itilize medikaman pou kanpe kwasans selil kansè yo. Medikaman an ka swa tiye selil kansè yo oubyen enpoze yo grandi ak pwopaje. Yo rele kimoterapi ki itilize aprè operasyon oubyen biyopsi imoterapi adjivan. Tip aplikasyon kimoterapi yo depann sou tip ak mwayèn timè a ak ki kote l ye nan sèvo a oubyen kolòn vètebral la. Yo enjekte kimoterapi (kòm yon likid) nan yon venn ou misk gras ak yon IV (kontraksyon pou "intravenous", nan venn); ou pran l oralman nan bouch, tankou konprime; ou yo bay li dirèk nan espas ki plen fliyid nan sèvo a.

  • Kimoterapi Entratekal: Varyasyon kimoterapi sa aplike medikaman an dirèkteman kote ki gen timè sèvo a aprè yo fin retire timè a. Medikaman kimo a anndan yon anbalaj ki fonn nan kote timè a ye a.

 • Terapi Sible

  Terapi sible itilize nouvo medikaman ki ka idantifye ak atake selil kansè espesifik. Yo ka itilize yo tou pou trete veso sangen yo ki pre kansè a. Pafwa yo chwazi terapi sible kòm yon terapi lè operasyon pa yon opsyon. Terapi sa yo souvan fè pati nan yon esè klinik.

  • Nan terapi sible genyen pa egzanp terapi antikò monoklonal tankou Bevacizumab. Medikaman sa lye ak yon pwoteyin ki rele faktè kwasans andotelyal vaskilè (endothelial growth factor, VEGF) ak ede frennen kwasans nouvo veso sangen nan timè yo. Bevacizumab se yon medikman pou trete gliyoblastom peryodik.

 • Swen Sipòtif

  Yo souvan ofri terapi sipòtif pou diminye pwoblèm ou efè segondè maladi a ou trètman l lakoz. Yo ka bay yo tou pou ede amelyore kalite vi pasyan an. Pou timè sèvo, swen sipòtif gen ladan l medikaman pou kontwole endispozisyon, akimilasyon fliyid, oubyen anflamasyon nan sèvo a.

 • Esè Kliniik

  Esè Kliniik enskri pasyan yo nan etid ki pote espwa pou ka evalye dènye fason ki genyen pou trete kansè. Siw kalifye, doktè w la ap eksplike opsyon pou w konsidere yo.


Tès


Pandan etap dyagnostik la, n ap dekouvri kote timè a ye, gwosè l, ak si l pa danje, si l danje, yon timè primè ou segondè.

 • Timè ki pa danje yo yo pa gen kansè men yo ka grandi ak peze sou zòn ki tou pre nan sèvo ou kolòn vètebral la. Yo ka gravman deteryore fonksyon sèvo a ak kolòn vètebral la. Yo raman pwopaje nan lòt tisi, men yo ka repwodui peryodikman (retounen ankò).
 • Timè Primè se sa yo ki koumanse nan sèvo a ou kolòn vètebral la. Timè primè yo ka pwopanaje nan lòt pati nan sèvo a ou kolòn vètebral la men raman pwopaje nan lòt kote.
 • Timè Segondè, ou metastatik koumanse yon lòt kote nan kò a, epi pwopaje nan sèvo a ou kolòn vètebral la. Timè segondè nan sèvo a pi popilè lontan pase timè sèvo primè.

Tès yo gen ladan yo:

 • Ekzaman Nerolojik

  Se yon ekzamen ki itilize tès ak kesyon pou verifye kolòn vètebral yon pasyan, sèvo l, ak fonksyon neve. Ekzamen an (yo rele l tou yon ekzamen nero ou yon ekzamen nerolojik) evalye kòdinasyon yon moun ak sante mantal li. Ekzamen nero ka di nou tou kijan misk, sans ak reflèks ou ap fonksyone.

 • Ekzamen Chan Vizyèl

  Ekzamen sa evalye chan vizyon w. Chan vizyon an se tout espas la kote ou ka wè objè ki nan espas sa. Yo teste vizyon santral (gade dwat devan) ak vizyon periferik. Pèt vizyon ka yon siyal ki montre genyen yon timè ki andomaje ou peze sou yon pati nan sèvo a ki afekte vizyon.

 • Tès Endikatè Timè

  Yo etidye echantiyon san, tisi ak pipi pou ka gade kantite plizyè sibstans ki konekte ak kèk tip kansè espesifik. Yo rele sa yo endikatè timè.

 • Tès Jèn

  Yo teste echantiyon tisi ou san pou detekte nenpòt chanjman kwomozom ki konekte ak timè sèvo. Nou ka dyagnostike tou yon sendrom ou eritye gras ak tès jenetik.

 • CT (CAT) Scan

  CT scan kreye yon seri reyon lazè (x-ray) dijital detaye yo pran sou plizyè ang. Yo ka enjekte yon koloran nan yon venn ou fè w bwè l pou yo ka fè yon ògàn oubyen yon tisi parèt pi klè. Yo rele sa tou tomografi kalkile (computed tomography), tomografi aksyal enfòmatize ou tomografi enfòmatize (computerized).

 • MRI (Magnetic Resonance Imaging)

  Yon leman, radyo-ond ak yon òdinatè reye yon seri foto detaye sèvo ak kolòn vètebral ou. Gadolinyòm, yo enjekte nan yon venn, kolekte alantou selil kansè yo ak fè yo byen klere nan imaj la. Imaj rezonans manyetik nikleyè (Nuclear magnetic resonance imaging, NMRI) s eyon lòt non pou yon MRI. Yo ka fè yon spektroskopi rezonans manyetik (Magnetic resonance spectroscopy, MRS) tou pandan yon MRI scan. MRS dyanostike timè, swivan konpozisyon chimik li.

 • Tomografi Kalkile Emisyon yon Sèl Foto (SPECT Scan, Single Photon Emission Computed Tomography)

  Nan tès dyagnostik sa, yon kamera espesyal ou òdinatè fè yon foto 3-D sèvo a. Pasyan yo gen yon ti kantite sibstans radyoaktif yo mete nan yon venn yo ou yo rale nan nen yo. Kamera SPECT la fè laviwonn arebò tèt yo. Yo mezire metabolism ak sikilasyon san pou wè si gen kansè.

 • Tomografi Emisyion Pozitron (PET Scan, Positron Emission Tomography)

  W ap kouche nan machin PET skanè a, pandan skanè a ap vire alantou kò w. Yo enjekte yon ti kantiteglikoz radyoaktif nan yon venn. PET skanè a fè yon foto ki kote glikoz la ye nan sèvo w. Selil timè ki danje yo ap parèt pi klere nan foto a. Selil kansè yo absòbe plis glikoz pase selil nòmal yo paske selil kansè yo aktif anpil. Tès la ka detekte si yon kansè se yon timè primè ou si selil yo pwopaje sot nan lòt kote nan kò a.

 • Biyopsi

  Si tès imaj yo montre ka gen yon timè sèvo, n ap fè yon biyopsi. Tomografi kalkile (computed tomography, CT), iltrason ou MRI ede chirijyen pandan yon biyopsi. Yo retire selil ou tisi yo ak gade yo nan yon mikwoskòp puisan. Biyopsi ka di nou kalite ak mwayèn timè sèvo a. Mwayèn nan montre ak ki rapidite yon timè ta ka grandi ak pwopaje.

  • Biyopsi Estereyotaktik: Lè tès imaj yo montre yon timè ki fon nan sèvo a, biyopsi sa itilize yon òdinatè pou ka jwenn yon imaj 3D ki gide anlèvman tisi. Chirijyen y ap fouye avèk anpil atansyon egwi biyopsi a nan yon ti ensizyon nan po tèt ou. Chirijyen an retire selil ou tisi. Yon patolojis (ekspè selilè) wè echantiyon yo nan yon mikwoskòp puisan.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.