Skip to Main Content

Trètman Kansè

Randevou

Fè demand yon randevou sou entènèt ou
rele nou. 1-844-324-HOPE (4673)

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Apwòch olistik nan swen w lan, pandan ak aprè trètman kansè. Sylvester Comprehensive Cancer Center adopte yon apwòch olistik nan swen w lan. Sa vle nou adrese tout aspè nan ou kòm yon moun, ki ladan l nitrisyon w, aktivite fizik, ekspresyon kreyatif ak byennèt espirityèl.

 

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.