Skip to Main Content

Randevou

Nòt Espesyal: Si w santi sentom ki ijan tanpri kontakte doktè swen primè w la oubyen sant swen ijans ki pi pre w la.

 

Èd ak sèvis oksilyè ak entèprèt disponib sou demand. Si w bezwen asistans konsènan sa, tanpri rele
305-243-4000.

Sa dwe pran mwens pase Shape 5 minit pou konplete fòm sa.

Ou prefere rele? Kontakte nou nan 1-844-324-HOPE (4673) pou pran yon randevou. Lendi - Vandredi 7:30 am pou 6:00 pm EST.

Si w se yon pasyan entènasyonal, tanpri ranpli fòm randevou pasyan entènasyonal yo oubyen rele 305-243-9100.