Skip to Main Content

Fè yon Donasyon

Li pa fasil pou fè yon diferans nan batay kont kansè a. Lè w fè yon donasyon nan Sylvester, w ap ede sibvansyone rechèch kansè ak rejwenn nou nan rechèch pou jwenn yon trètman. Gras ak kado w la, ou ka memoryalize ou rann omaj ak yon moun oubyen yon evènman. Nou remèsye w pou chak kado ak yon kat ou lèt remèsiman ki apwopriye ak gen enpòtans.

Fè yon Donasyon sou Entènèt

Youn nan fason ki pi fasil pou kontribiye nan misyon Sylvester se lè w fè yon donasyon sou entènèt gras ak fòm nou an ki byen sekirize.
Fè yon Donasyon pa lapòs ou telefòn:

Ou ka fè donasyon lajan kach ak chèk (ekri l nan non Sylvester at University of Miami), money order, ou kat kredi. Pou fè yon kontribisyon, rele biwo Devlopman Sylvester a nan 305-243-9088 ou voye chèk ou a nan:

Development Department
Sylvester Comprehensive Cancer Center
P.O. Box 016960 (M-867)
Miami, FL 33101

Inivèsite Miami se yon òganizasyon non-likratif, 501c3, akoz sa, tout kado, kontribisyon, ak donasyon soti sou enpo w swivan aplikasyon konplè lalwa.