Skip to Main Content

Misyon, Vizyon & Valè

Misyon SylvesterMisyon Sylvester se pou redui fado moun ap pote anba kansè atravè rechèch, edikasyon, prevansyon, ak livrezon swen kalite pou pasyan.

Vizyon SylvesterSylvester gen pou tounen yon pwogram pou swen pasyan ki totalman byen entegre, edikasyon, ak rechèch avèk yon repitasyon entènasyonal pou ekselans nou.

Sylvester pral ofri yon nouvo espwa pou pasyan kansè nan kominote elaji nou a, ki gen ladan l Sid Florid, pati sidès Etazini, Karayib la, ak Amerik Sid.

Sylvester pral pwomote swen sante efikas, ki reponn ak bezwen kominote a, ak jenere resous pou soutni ak amelyore pwogram kansè ki inovatif.

Valè SylvesterEkselans: Pou depase limit nan reyalizasyon ak atant yo.
Konpasyon: Pou travay ak kè pou byenèt lòt moun, ak pou soulaje soufrans
Respè: Pou rekonèt valè, kalite, ak enpòtans lòt moun
Dekouvèt: Pou anbrase rechèch san fen sa pou jwenn nouvo konesans ak konsyans

“Nou swete lespwa kontinye boujonnen nan nou tout”
Harcourt Sylvester Jr., 1992

Harcourt Sylvester Jr.