Skip to Main Content

Karyè

Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center/UMHC – University of Miami Hospital & Clinics se yon anplwayè ekitab epi gen yon pleyad opòtinite karyè disponib.

Pou w chache travay nan Sylvester/UMHC, vizite vizite Paj Karyè a pou Fakilte Medsin Leonard M. Miller School of Medicine nan Inivèsite Miami. W ap kapab revize travay ki poste yo, aplike pou travay sou entènèt, al li sou avantaj yo ofri tout fakilte ak estaf Inivèsite Miami yo.

Sylvester/UMHC ofri anplwaye pwospektif yo ak fanmi yo youn nan plan avantaj ki pi konpetitif ki disponib ki gen ladan l pwoteksyon medikal konpreyansif, pwoteksyon dantè, ak swen alontèm, ak tout feksibilite depans, plan finansyè asirans, ak remiz frè eskolè.

Kisa anplis, kòm pati nan UHealth – University of Miami Health System, Sylvester/UMHC founi moun opòtinite pou travay nan yon anviwònman akademik nan youn nan kanpis medikal ki pi okipe nan peyi a. Inivèsite Miami/Jackson Memorial Medical Center se youn nan pi gwo ak youn pami sant medikal akademik ki pi gwo ak gen gen plis siksè nan peyi a, li atire pasyan, etidyan, ak vizitè ki soti tout kote nan Etazini ak atravè mond lan. Lopital Jackson Memorial se yon sanktyè Jackson Health System, yon rezon sèvis swen sante nasyonal ki genyen 12 sant swen prensipal, de klinik ki baze nan lekòl, de sant enfimri alontèm, yon lopital matènite, ak yon lopital kominotè.