Skip to Main Content

Fè yon Donasyon

Pwogram Kado Komemoratif

Sylvester ofri yon kantite opòtinite kado komemoratif ki bati pou selebre yon moun ou renmen oubyen yon zanmi espesyal pandan w ap sipòte pwogram rechèch nan sant kansè nou an. Kado omaj nan Sylvester founi kontribisyon ki nesesè pou finanse pwojè rechèch inovatè nou yo.

Coupons for a Cure Tribute & Memorial Program (Koupon Omaj pou yon Trètman & Pwogram Memoryal)

Ou ka fè yon kado $ 10 ou plis an onè ou nan memwa yon moun oubyen yon gwoup. Omaj ak kado memoryal se yon fason popilè pou w fè yon kado konsiderab pou w sonje yon zanmi ou yon manb fanmi w pandan w pa sipòte sant kansè a. An repons ak chak kado, n ap voye yon kat pèsonalize bay moun ou onore ak ou fanmi moun ou onore a pou n fè yo konnen nou resevwa kado a. Pou w fè yon kado an omaj, rele l 305-243-9088 ou fè donasyon sou entènèt atravè fòm sekirize nou an. Lè w ap fè yon donasyon sou entènèt, tanpri sonje tape nan seksyon kòmantè a ki kalite kat ou ta renmen resiprandè a resevwa.

Donasyon Memoryal nan Avi Desè a

Lè yon moun pwòch mouri, fanmi an ka chwazi sijere nan avi desè a moun ka fè donasyon nan Sylvester. Nan ka sa, tanpri mete yon ti nòt sou donasyon memoryal la nan avi desè a. Men kèk modèl sa w ka ekri:

Nan plas flè, ou ka fè yon donasyon nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center nan memwa [Non]. Ou dwe adrese chèk la bay Sylvester epi voye l nan lapòs bay Sylvester Development Office, P.O. Box 016960 (M-867), Miami, FL 33101.

Edikasyon Espesyal

Ou ka fè yon kado "Ann Onè" nan plas yon kado fèt yon moun ak yon anivèsè kèlkonk, oubyen pou w make yon retrèt, maryaj, gradyasyon, promosyon travay, jou fèt ou lòt okazyon espesyal. Nou prepare yon sètifika pou moun ou onore a pou make okazyon espesyal la ak non tout moun ki te fè donasyon nan onè ak moun nan. Pou w ka jwenn plis enfòmasyon, kontakte Sylvester Development Office nan 305-243-9088.