Skip to Main Content

Timè Medyastinal Lestomak la

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Medyastinòm nan se kavite ki ant poumon yo ki gen ladan l kè w ak veso sangen, pati nan trache w, ak glann timis ou. Kansè poumon jeneralman pwopaje nan gangliyon lenfatik yo nan medyastinòm lan.

Men kèk nan kalite timè medyastinal ki pi popilè yo:

 • Timè timis: Li fè pati sistèm imin lan, glann timis ou ede pwoteje kò w kont enfeksyon. Kalite prensipal timè timis yo gen ladan yo timòm (ki devlope sou sifas glann timis la), kasinòm timik (yon kansè agresif ak peryodik) akkasinoyid timik (kansè neroandokrin).
 • Lenfòm: Kansè glann lenfatik yo ka devlope nan medyastinòm nan swa kòm yon kansè primè ou kòm pati nan yon maladi gaye tout kote.
 • Timè Nerojenik: Sa yo koumanse nan selil ki konpoze sistèm nève a. Nan granmoun, majorite timè sa yo pa gen kansè epi yo ka trete avèk siksè nan operasyon.
 • Timè selil jèm: Sa yo fòme nan selil ki anbriyolojik prekòs yo.
 • Timè mezanchimate: Sa yo devlope nan selil mezanchimate yo, yon kalite selil souch, nan tisi konektif la. Sakòm se yon kalite kansè ki leve nan selil mezanchimate yo.

 

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Pwogram robotik ak asistans videyo ki klase pami 10 meyè yo nan Sidès la. Metòd ekselan nou an itilize teknoloji robotik avèk asistans videyo pou amelyore rezilta pasyan yo, avèk diminisyon pèt san pandan operasyon, sejou lopital ki pi kout ak to sivivans ki pi wo an mwayèn pou pasyan ki apwopriye.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan peyi a ki gen terapi radyasyon ViewRay — terapi radyasyon MRI-gide. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antouraj la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

Se kalite ak kote timè medyastinal la ye a ki detèmine trètman an:

 • Yo trete kansè timik avèk operasyon kòm yon trètman pou kont li ou tou swit aprè l yo fè terapi radyasyon ou kimoterapi, sa depann etap timè a ak reyisit operasyon an.
 • Yo jeneralman trete timè selil jèm avèk kimoterapi.
 • Yo pi souvan trete lenfòm avèk kimoterapi, tou swit aprè l yo fè terapi radyasyon.
 • Yo trete timè nerojenik medyastinòm posteryè avèk operasyon.

Tès

 • Reyon-X Lestomak

  Tès sa ekzaminen poumon w ak kavite lestomak ou pou chache anòmalite. Yo souvan itilize w kòm yon tès ekzamen pou nenpòt anòmalite ki bezwen plis karakterize.

 • Seyans Eskanè CT-Scan pou Lestomak

  CT-scan lestomak founi detay sou ki kote kansè a ye, karakteristik timè a (yo), ak estati gangliyon lenfatik yo anndan lestomak la. Li ede doktè w la detekte nenpòt akimilasyon likid anòmal anndan kavite lestomak ou.

 • Seyans eskanè Tomografi Emisyon Pozitron / CT-Scan

  Seyans eskanè sa se tès dyagnostik estanda pou kansè lestomak pou detèmine nivo kansè a.

 • Biyopsi

  Yo ka pran yon ti kal echantiyon nan timè a (biyopsi) gras ak yon egwi oubyen si yo itilize yon biyopsi prensipal (core) chirijikal sou oryantasyon imaj. Patolojis nou yo revize echantiyon an anba yon mikwoskòp avanse pou detèmine karakteristik selilè yo. Yo ka pèfòme yon biyopsi entra-operatif pandan operasyon kansè lestomak la pou diminye risk ak enkonvenyans yon biyopsi pre-operatif gras ak itilizasyon metòd tankou torakoskopi, medyastinoskopi ak lòt.

 • Torakoskopi

  Yo itilize pwosedi sa pou ekzaminen kavite lestomak ou ak pran echantiyon pati yo sispèk yo. Doktè w la fè yon vyet ti ensizyon ant de kòt epi fouye yon tib fen ki gen yon limyè (torakoskòp) pou pèfòme pwosedi a.

 • Torasentèz

  Pandan torasentèz la, doktè w la itlize yon egwi pou rasanble likid nan espas ant kouch anvlòp lestomak ou a ak poumon w yo.

 • Medyastinoskopi

  Yo itilize pwosedi sa pou gade gangliyon lenfatik yo anba yon kou w epi pran echantiyon. Doktè w la fè yon vyet ti ensizyon nan tèt zo tete w ak fouye yon enstriman fen ki tankou yon tib pou pèfòme pwosedi a.

 • Iltrason Andobwonchik (Endobronchial Ultrasound, EBUS)

  Nouvo teknoloji sa pèmèt nemològ entèvansyonèl la chache kansè pi lwen poumon an ak biyopsize nodil yo wè nan yon seyans eskanè CT-scan ou MRI. Li itil nan vizyalize gangliyon lenfatik santral ki tou pre vwa respiratwa prensipal yo.

 • Mikwoskopi Lejè

  Mikwoskopi lejè se itilizasyon yon mikwoskòp grand puisans pou chache echantiyon tisi pou kèk chanjman nan selil, sa ka ede dyagnostike kansè.

 • Imonoistochimi

  Tès sa itilize antikò pou chache kèk antijèn nan yon echantiyon tisi pou dyagnostike kansè. Li ka ede doktè w la tou detèmine kalite kansè ou genyen an.

 • Analiz Mitasyon Jenetik Timè

  Tès sa idantifye fabrik jenetik timè a pou ede doktè w la predi kijan kò w ap reponn ak trètman, tankou pou medikaman terapi sible.

 • Ekzaman Sitolojik

  Kalite evalyasyon laboratwa sa itilize yon mikwoskòp pou ekzaminen selil pou chache nenpòt anòmalite ou siy kansè.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.