Skip to Main Content

Kansè Poumon ak Lestomak

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè ki fòme nan rejyon lestomak la gen pami yo diferan kalite kansè poumon, mezotelyòm (yo jwenn nan tras, ou "mezotelyòm" ki antoure poumon yo) ak timè medyastinal konplèks yo. Medyastinòm nan se kavite ki ant poumon yo ki gen ladan l kè w ak veso sangen, pati nan trache w, ak glann timis ou. Timè ka fòme nan tout pati sa yo. Souvan, yo mal dyagnostike timè pou lòt maladi, tankou nemoni.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Premye Sant Ekselans Ekzamen Kansè Poumon nan rejyon Sid Florid Alyans Kansè Poumon Etazini (Lung Cancer Alliance of America) ak Kolèj Ameriken pou Radyoloji (American College of Radiology, ACR) apwouve. Ekspètiz sa potansyèlman ranfòse to sivivans kansè poumon nan 20 pousan nan pasyan ki seleksyone.

Pwogram robotik ak asistans videyo ki klase pami 10 meyè yo nan Sidès la. Metòd sofistike sa siyifi diminisyon pèt san pandan operasyon, sejou lopital ki pi kout ak to sivivans ki pi wo an mwayèn pou pasyan ki apwopriye.

Opsyon terapi radyasyon avanse, ak RapidArc®, li ofri terapi radyasyon ekstèn ak entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Teknoloji iltramodèn nou an ofri dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Sèl sant Kansè Ekselans ki nomine nan Sid Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Kolaborasyon sove lavi. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan kalite kansè w la ekzakteman ak nan tout aspè nan li. Epi, doktè w yo pale ak youn lòt.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.