Skip to Main Content

Kansè Poumon Selil ki pa Piti (Non-Small Cell Lung Cancers, NSCLC)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

NSCLC konte pou 85 pousan kansè poumon primè.

Gen de (2) kalite nan kansè sa yo:

 • Adenokasinòm: Sa a afekte selil yo ki kouvri pawa sak lè ki nan poumon ou yo (alveyòl), epi li kapab parèt lakay toude moun ki fimen ak mou ki pa fimen.

 • Selil Kasinòm ak Kal (Squamous cell carcinoma): Kalite kansè sa a ki gen rapò ak moun k ap fimen, ki konvèti selil ki an sante ki kouvri tib bwonch yo nan selil ki gen kal, ki vin selil kansè.

Adenokasinòm pi popilè pase kasinòm selil ak kal, epi li kapab trete lè l ap sèvi avèk terapi molekilè sible. Terapi molekilè sible pou selil kasinòm ak kal y ap devlope yo kounya pou esè klinik yo.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Ekip depistaj kansè poumon ak dyagnostik ki pi eksperimante nan Sid Florida. Nou espesyalize nan reyalizasyon dyagnostik ki pi kòrèk ak pi egzat pou kansè w la, souvan jiska nivo jenetik la.

Tès Klinik Depistaj Kansè Poumon Espesyalize. Kansè poumon se youn nan pi gwo koz lanmò kansè nan mitan nasyon an. Ekspè Sylvester yo ap travay pou chanje sa a. Si ou gen yon gwo risk pou devlope kansè nan poumon, ou kapab jwenn asistans k ap idantifye maladi an nan premye etap li yo, lè trètman an pi efikas. Klinik espesyalize nan kansè poumon nou an bay tès depistaj ki enplike yon eskanè CT ki pa gen kontras pou eskane pwatrin lan.

Jwenn tès depistaj tou pre lakay ou. Tès depistaj fèt nan sant prensipal Sylvester nan Miami, Kendall, Plantation, epi nan Deerfield Beach. Si w se yon ansyen oswa moun aktyèl ki konn fimen ki konsène sou risk kansè nan poumon epi ou ta renmen konsidere orè yon tès depistaj, tanpri rele nou nan 305-243-5302 oswa 1-877-243-1056.

Pwogram robotik ak asistans videyo ki klase pami 10 pi bon yo nan Sidès la. Chirijyen ekselan nou yo itilize teknoloji robotik avèk asistans videyo pou amelyore rezilta pasyan yo, avèk diminisyon pèt san pandan operasyon an, sejou lopital ki pi kout ak to sivivans ki pi wo an mwayèn pou pasyan ki apwopriye.

Zouti onkoloji avèk reyon avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan peyi a ki gen terapi avèk reyon ViewRayTM — terapi avèk reyon MRI ki gide. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki bay terapi avèk reyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon egzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki nan antouraj la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Reseksyon nan Kwen:

  Pwosedi chirijikal sa a retire sèlman timè a epi yon maj klè tisi nòmal poumon alantou li an. Yo itilize li souvan pandan etap dyagnostik lan pou ede nou etidye selil kansè nou yo ak pou detèmine kijan kansè an vyolan. Souvan, li rezève pou pasyan ki gen fonksyon poumon yo ba ki pa kapab tolere yon lobektomi.

 • Lobektomi

  Lobektomi se operasyon pou retire yon mòso nan yon poumon ki gen kansè. Poumon dwat la gen twa (3) mòso (anwo, nan mitan ak anba), epi poumon gòch la gen de mòso (2) (anwo ak anba).

 • Segmantektoni

  Opersyon sa a retire yon segman oswa kèk segman nan yon poumon ki nan menm mòso an. Pou kèk ti kansè, yon segmantektoni kapab bay menm rezilta ak yon lobektoni.

 • Reseksyon Manch yo

  Operasyon reseksyon manch yo retire kansè nan bronchit prensipal la (tib lè) ak rekonèkte finisman yo pou kenbe an sante pati yo nan poumon an. Pwosedi sa a ede pou sove plis tisi nan poumon an epi konsève fonksyon nòmal poumon an.

 • Nemonektomi

  Operasyon sa a retire tout poumon an. Chirijyen yo itilize lòt metòd trètman chak fwa sa posib.

 • Operasyon Chirijikal Torasik ki fèt ak Videyo (Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS)

  VATS bay yon pwosedi mwens anvayisan pou trete ti, timè premye estad kansè nan poumon. Pou fè pwosedi an, chirijyen ou an foure ti enstriman videyo ak chirijikal nan kèk ti dekoupe nan pawa pwatrin ou. Metòd sa a bon jan diminye risk enfeksyon epi kapab bay yon gerizon byen rapid.

 • Operasyon Chirijikal Torasik Robotik ki fèt ak Videyo (Robotic Video-Assisted Thoracic Surgery (RVATS)

  Pwogram operasyon chirijikal torasik ki fèt avèk robo nan Uhealth / Sylvester chita pami dis (10) pi bon pwogram nan Sidès la. Operasyon sa a gen menm avantaj VATS, avèk ti dekoupe ak yon ti kamera pou ede chirijyen an gide li. Pou RVATS, doktè ou an toujou ap fè operasyon, men teknoloji avèk robo an ogmante zòn chirijikal lan. Epitou, enstriman yo genyen pi bon abilite epi bouje pi byen pase men moun. RVATS fè w bay mwens san, ou pase mwens tan nan lopital, ak pi bon rezilta.

 • Terapi avèk Reyon

  Objektif terapi avèk reyon se pou elimine oswa retresi yon timè, swa poukont oswa nan konbinezon ak operasyon oswa chimyoterapi - oswa toude. Li kapab jere deyò kò an (radyasyon ekstèn) oswa entèn, epi "grenn" reyon grefe dirèkteman nan timè an (brakiterapi). Yo itilize terapi reyon an tou pou kontwole yon timè ki pa kapab geri epi amelyore konfò w.

 • Terapi avèk Reyon Kò Estereyotaktik (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT)

  SBRT se yon metòd tretman pou kansè nan poumon nan premye estad pou moun ki pa kapab sibi operasyon lakòz lòt risk medikal. Pasyan ki gen anpil risk avèk premye estad kansè nan poumon, yon chirijyen torasik ak yon onkològ radyasyon evalye li anvan yo pran yon desizyon pou chwazi terapi sa a ki se operasyon.

 • Chimyoterapi

  Chimyoterapi se medikaman pou konbat kansè yo ba w sou fòm konprime oubyen nan venn ou (ak yon piki). An jeneral li se yon pati nan trètman kansè ki avanse ki pa ti selil. Anpil medikaman disponib pou trete kansè nan poumon. Doktè yo itilize yon bann metòd, tankou anvan oswa aprè operasyon, an konbinezon avèk terapi avèk reyon (chimyoradyasyon), oswa tankou yon trètman otonòm. An jeneral li se yon pati nan trètman kansè ki avanse ki pa ti selil.

  Biwo: Si w bezwen chimyoterapi nan venn (enjeksyon), ou kapab fè li nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12 000 pye kare ki gen ladan li 33 chèz ki kapab kage ak 11 sal prive. Si w prefere, ou kapab pran trètman enjeksyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Terapi Sible

  Terapi sible itilize medikaman oswa lòt sibstans pou detwi selil kansè espesifik yo, ki gen mwens domaj nan selil nòmal pase terapi avèk ryon oswa chimyoterapi estanda. Nan terapi sible genyen pa egzanp terapi antikò monoklonal oswa ti molekil inibitè kinaz tirosin. Doktè yo itilize plizyè terapi pou trete kèk kansè nan poumon ki pa ti selil kansè poumon, swa pou kont oswa ansanm ak chimyoterapi.

 • Iminoterapi

  Terapi sa a ranfòse sistèm iminitè ou pou konbat kansè an. Li itilize medikaman ki sible kèk inibitè pou pouse sistèm iminitè ou an atake kansè nan poumon an epi retabli yon repons iminitè kont timè. Pou NSCLC ki avanse, doktè yo itilize medikaman ki rele inibitè wen kontwòl sistèm iminitè yo.

 • Esè Kliniik

  Anplis terapi estanda yo, gen esè klinik disponib epi yo kapab rekòmande. Onkològ ou a pral revize dosye w lan avèk ou epi detèmine si yon trètman esè klinik kapab yon bon chwa pou ou.


Tès

 • Tès Fonksyon Pilmonè

  Yo fè tès non-envazif sa kòm pati evalyasyon inisyal pasyan kansè poumon. Li pèmèt nou wè kijan poumon yo ap travay ak kalite tisi poumon w pou detèmine si operasyon se yon opsyon pratikab. Tès fonksyon pilmonè ede doktè w la predi tou kijan poumon w pral fonksyone aprè operasyon an.

 • Radyografi avèk Reyon Lestomak

  Tès sa a egzaminen poumon w ak kavite lestomak ou pou chèche anòmali. Yo souvan itilize li tankou yon tès depistaj pou nenpòt anòmali ki bezwen defini plis.

 • Seyans Eskanè Tomografi pou Lestomak

  CT-scan lestomak bayi detay sou ki kote kansè an ye, karakteristik timè a (yo), ak estati glann lenfatik yo anndan lestomak la. Li ede doktè w la detekte tout akimilasyon likid anòmal anndan kavite lestomak ou.

 • Seyans eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron Emission Tomography (PET) Scan / CT-Scan)

  Seyans eskanè sa se tès dyagnostik estanda pou kansè poumon, ki bay enfòmasyon valab pou detèmine etap klinik kansè poumon an.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI) oswa CT Scan

  Tès imaj rezonans mayetik (Magnetic resonance imaging (MRI) yo montre nou si yon kansè gaye nan sèvo ou epi li ede nou pou nou planifye yon trètman.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.