Skip to Main Content

Komite Ekzekitif

Komite EkzekitifKomite Ekzekitif la rankontre yon fwa pa mwa epi founi yon fowòm pou revizyon final, idantifikasyon ak deplwaman resous pou enplimantasyon desizyon direktè a pran.

Stephen D. Nimer, M.D. (Prezidan)
Direktè Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè Medsin, Biyochimi ak Biyoloji Molekilè, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami (University of Miami Miller School of Medicine)

Kerry L. Burnstein, Ph.D.
Direktè Adjwen pou Edikasyon ak Fòmasyon, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè Famakoloji Molekilè ak Selilè, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami

J. William Harbour, M.D.
Direktè Adjwen pou Syans de Baz, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè Oftalmoloji, Fakilte Medsin Inivèsite Miami

Erin Kobetz, Ph.D., MPH
Direktè Adjwen pou Syans Popilasyon ak Disparite Kansè, Ko-Lidè Pwogram, Pwogram Rehèch pou Kontwole Kansè, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, AVP, Sante Popilasyon ak Disparite Kansè, Liy Sèvis pou Onkoloji, Pwofesè Medsin ak Syans Sante Piblik, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami

Marc E. Lippman, M.D., MACP, FRCP
Konseye Espesyal Direktè a, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Nome Pwofesè Leonard M. Miller Pwofesè Medsin Entèn ak Syans Sikyatrik ak Konpòtmantal, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami

A. Craig Lockhart, MD, MHS
Direktè Adjwen pou Afilyasyon Rechèch Klinik Rejyonal ak Klinik, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Dirijan, Seksyon Medsin Onkolojik, Depatman Medsin, Pwofesè Medsin, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami, Chèf Sèvis Onkoloji Medikal, Lopital ak Klinik Inivèsite Miami

Nipun Merchant, M.D.
Direktè Adjwen pou Rechèch Translasyonal, Ofisye Chirijikal an Chèf ak Direktè Rechèch Onkoloji Chirijikal, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Prezidan Adjwen Sèvis Onkoloji Chirijikal, ak Chèf, Seksyon Onkoloji Chirijikal, Depatman Chiriji/operasyon, Pwofesè Chiriji, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami, Direktè Ekzekitif Sèvis Perioperatif pou Sistèm Sante Inivèsite Miami an

Lazara Pagan
Vis-Prezidan Adjwen ak Ofisye Administratif an Chèf, Sèvis Onkoloji Sylvester Uhealth
Pwovizwa Vis-Prezidan Adjwen ak Direktè Adjwen pou Administrasyon, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami

Alan Pollack, M.D, Ph.D.
Direktè Adjwen Enterim, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè ak Prezidan, Depatman Onkoloji Radyasyon, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami, Chèf Sèvis, Onkoloji Radyasyon, Lopital ak Klinik Inivèsite Miami, Chèf Sèvis, Onkoloji Radyasyon, Lopital Jackson Memorial

Joseph D. Rosenblatt, M.D.
Direktè Adjwen pou Afilyasyon Rechèch Klinik Rejyonal ak Klinik, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Dirijan, Seksyon Medsin Onkolojik, Depatman Medsin, Pwofesè Medsin, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami, Chèf Sèvis Onkoloji Medikal, Lopital ak Klinik Inivèsite Miami

Jonathan Trent, M.D., Ph.D.
Direktè Adjwen pou Edikasyon ak Fòmasyon, Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè Famakoloji Molekilè ak Selilè, Fakilte Medsin Miller Inivèsite Miami