Skip to Main Content

Klas ak Evènman

Sèvis Sipò Kansè nan Sylvester Comprehensive Cancer Center fyè pou l ofri yon gran varyete klas, gwoup sipò ak pèfòmans mizikal pou anrichi lavi pasyan nou yo, fanmi yo ak swanyan yo.

Se chèchè ak pwofesyonèl medikal ki renome entènasyonalman ki ansenye pwogram edikasyonèl nou yo. Nou ofri tou yon ansanm gwoup sipò ki enpresyonanki ogmante kalite vi pasyan nou yo nan fason l adrese enkyetid sikolojik ak sosyal yo epi konekte yo ak lòt moun ki aktyèlman ap swiv trètman ak ki refè.