Skip to Main Content

Medsin Presizyon

Depi lansman l nan 2016, Inisyativ Medsin Presizyon Sylvester a founi pasyan kansè ki anan dènye etap yo rekòmandasyon ak aksè nan terapi sible ki potansyèlman pwolonje dire vi. Medsin Presizyon, yo konn l tou sou non medsin pèsonalize, se yon metòd trètman kansè ki sible makè jenetik nan kansè inik ou a. Akoz sa, medsin presizyon pa limite nan enpak maladi swivan kalite ak pozisyon timè a.

Inisyativ Medsin Presizyon an swiv opsyon terapi sib ki fenk parèt ak esè klinik pou doktè nou an ka rete byen enfòme sou nouvo opòtinite trètman kansè ki pi efikas.

Tès NGS

Sekwensaj Nouvou Jenerasyon se yon kalite tès molekil ki analize ADN rapidman nan yon timè pou idantifye chanjman jenetik ki pwomote kansè. Avè rezilta tès sa, Inisyativ Medsin Presizyon an ka idantifye opsyon terapi sib potansyèl ou esè klinik ki baze sou pwofil espesifik ou a. Inisyativ Medsin Presizyon an ka founi enfòmasyon adisyonèl ki gen rapò ak tès NGS ak laboratwa ki pèfòme tès la.

Etid Onkoloji Presizyon ak Esè Kliniik

Inisyativ Medsin Presizyon an dokimante tout esè ki disponib yo nan Sylvester ki genyen kritè ki gen rapò ak molekil pou enskripsyon. Ekip nou an espesifikman sipèvize ni esè klinik ki baze sou trètman ak ni esè anrejistreman obsèvasyonèl, nou anliste pi ba a: Etid sa yo pa patikilye ak yon sèl kalite maladi, men gen kritè enklizyon ki baze sou mitayson molekilè timè a. Si w enterese nan esè klinik sa yo, kontakte Inisyativ Medsin Presizyon an pou oryantasyon.

NCI-MATCH – Analiz Molekilè pou Chwa Terapi oubyen Match, Enstiti Nasyonal Kansè (The National Cancer Institute, NCI) a, se yon esè medsin presizyon ki gen plizyè branch k ap chache trete pasyan ki gen kansè avèk swa medikaman FDA apwouve ou terapi eksperimantal ki baze sou mitasyon jenomik ou, epi se pa nan pozisyon maladi w la ye a espesifikman. Pasyan dwe fè tès NGS ki konplete nan laboratwa an patenarya ak esè pou enskri.

Esè ASCO TAPUR – Ajan Sib ak Anrejistreman Itilizayson Pwofil ou TAPUR, Sosyete Onkolojis Klinik Ameriken (The American Society of Clinical Oncologists, ASCO) lan, sanble avèk MATCH nan sans se mitasyon ki kondi ak kalite maladi agnostik. Diferan ak MATCH, bra TAPUR yo sèlman trete w avèk terapi FDA apwouve sèlman, kote kalite timè ki apwouve yo pa nan bra sa yo. Ou ka fè tès NGS nan plizyè laboratwa pou l ka kalifye. Ou ka itilize biyopsi likid/sikile rezilta ADN NGS timè pou enskri.

Etid GRAIL - CCGA – Etid GRAIL Circulating Cell-free Genome Atlas se youn nan pwogram obsèvasyon klinik ki pi gwo ki devlope. Li planifye pou anrejistre plizyè milye moun ki ak risk epi yo apenn dyagnostike pou analize pwofil jenetik yo pou jwenn modèl ki ka evantyèlman prevwa kansè. Objektif final yo se pou amelyore prevansyon ak dyagnostik bonè timè ki popilè ak ki ra.

DePICT – Etid Defining Platforms for Individualized Cancer Treatment (DePICT) sipòte pasyan SCCC Broward pou yo jwenn aksè nan tès NGS ak entèpretasyon rezilta yo. Sa gen ladan tou bay pasyan an konsèy sou pwosesis tès molekilè, jwenn nenpòt tisi nesesè a pou teste atravè demand ou biyopsi, ak soumèt tout fòm nesesè pou teste.

Enfòmasyon kontak:

Pou enfòmasyon sou Inisyativ Medsin Presizyon nan Sylvester ak esè kliniik kigen rapò ak sa, tanpri kontakte nou: Scccprecisionmed@miami.edu

Sous finansman bous (Grant):

Community foundation of Broward logo Agency for Healthcare administration logo