Skip to Main Content

Deziyasyon Ranplasan Swen Sante ak testaman vivan

Tanpri, telechaje epi ranpli fòm nan. Si ou vle ajoute fòm ki ranpli a nan dosye medikal ou a, pote fòm fizik la epi remèt li bay youn nan manm ekip nou an oswa ekip resepsyon an nan pwochen vizit ou a.