Skip to Main Content

Enstriksyon Davans

“Wi, epi li se yon bagay ou ta dwe pran swen jodi a — anvan ou bezwen li.”

Kisa yon direktiv alavans ye?

Si ou pa kapab kominike chwa swen sante w yo, yon direktiv alavans pral kominike sou non w. Yo temwen dokiman alekri oswa deklarasyon oral kote w lis desizyon w sou sante w oswa nonmen yon moun pou fè konnen entansyon w pou ou.

Gen twa kalite direktiv alavans:

 • Yon deziyasyon ranplasan swen sante
 • Yon testaman vivan
 • Yon don anatomik

Poukisa planifikasyon swen avanse se yon bon lide?

Moun vle asire w ke preferans yo pou swen kritik oswa nan fen lavi yo satisfè si yo pa ka pale pou tèt yo. Gen kèk ki chwazi kreye yon direktiv avanse pou:

 • refize tretman medikal agresif si pa gen yon chans rezonab pou yo refè
 • evite pwolonje oswa vin pi mal nenpòt malèz oswa soufrans sou "machin"
 • anpeche dezakò ant manm fanmi yo sou desizyon yo pran swen yo

Pa tann pou w jwenn yon direktiv avanse jiskaske w fè fas ak yon maladi grav. Si w chwazi yon moun pou pran desizyon pou ou, asire w ke li konnen valè w ak dezi w.

Kisa lwa leta ak federal di?

Lwa Laflorid, espesyalman Chapit 765 Florida Statues, ankouraje pasyan yo pou yo ranpli enstriksyon davans, ki di ke, & ldquo;chak adilt konpetan gen dwa fondamantal pou oto-detèminasyon konsènan desizyon ki gen rapò ak pwòp sante li, ki gen ladan dwa pou yo chwazi oswa refize. tretman medikal.”

An 1990, Kongrè Ameriken an te pase Lwa sou Otodetèminasyon Pasyan an. Lwa federal sa a egzije pou lopital yo enfòme pasyan yo sou direktiv alavans yo.

Ki sa ki yon ranplasan swen sante?

Ranplasan bay konsantman oswa eksprime dwa pasyan an pou refize tretman. Yon ranplasan ka yon manm fanmi oswa yon zanmi.

Dapre lwa Florid, yo ankouraje moun yo deziyen yon ranplasan swen sante pou pran desizyon pou yo si yo pa kapab fè sa tèt yo.

Èske gen restriksyon sou desizyon ranplasan mwen an ka pran?

Gen sèten kalite desizyon ke ranplasan ou a ka pran sèlman si ou te otorize yo espesyalman. Men sa yo enkli:

 • avòtman
 • sterilizasyon
 • terapi elektwokonvulsif
 • psikochiriji
 • sèten tretman eksperimantal
 • admisyon volontè nan yon etablisman sante mantal

Epitou, lwa a pèmèt ou mete nenpòt lòt restriksyon sou otorite ranplasan w ou vle. Sa gen ladann kapasite w pou mete restriksyon sou otorite ranplasan w pou bay konsantman pou kenbe oswa anile pwosedi ki pwolonje lavi yo.

Kisa yon testaman vivan ye?

Yon testaman vivan se yon dokiman ki esplike preferans swen ou yo nan ka ou vin enkapab pou pran desizyon medikal epi ou soufri nan yon kondisyon final, yon kondisyon tèminal, oswa nan yon eta vejetatif ki pèsistan. Avèk testaman vivan, ou kapab:

 • Endike yon ranplasan, yon moun pou akonpli volonte ou.
 • Fè klè ki kalite pwosedi ki pwolonje lavi ou ta vle oswa ou pa vle. Sa gen ladann sikonstans kote w ta chwazi pwosedi sa yo oswa pou w retire yo oswa pou w retire yo.
 • Diskite lòt pwoblèm ki ka enpòtan pou ou; pa egzanp, wòl preferans relijye w ap jwe nan desizyon fen lavi yo.

Yon testaman vivan ekri dwe siyen, date, ak temwen pa de moun. Omwen youn nan temwen yo dwe yon moun ki pa mari oswa madanm ou oswa fanmi w. Diskite sou volonte ou ak fanmi ou ak doktè ou. Testaman vivan ou a vin yon pati nan dosye medikal pèmanan ou. Malgre ke ou pa bezwen yon avoka pou fè yon testaman vivan, ou ka vle enfòme reprezantan legal ou.

Ki sa ki yon avoka dirab pou swen sante?

Gen kèk pasyan ki renmen egzekite dokiman legal fòmèl ki bay yon moun an patikilye otorite pou pran desizyon. Sa a se anjeneral menm moun ou ta vle vin ranplasan ou. Nou konseye w prepare sa avèk èd yon konseye legal konpetan.

Ki sa ki se yon don anatomik?

Sa a se yon dokiman ki endike ou vle bay yon pati oswa tout kò ou. Sa a ka swa yon ògàn oswa yon don tisi bay yon moun ki nan bezwen oswa yon don nan kò ou pou fòmasyon travayè swen sante yo.

Ou ka endike ou vle vin yon & ldquo;” sou kat idantifikasyon leta w oswa lisans chofè w la.

Ki sa ki se yon lòd pou pa resisite (DNRO)?

DNRO a idantifye yon moun ki pa vle resisite nan arè respiratwa oswa kadyak. Se yon fòm jòn ki soti nan Depatman Sante Florid.

Si ou ta renmen gen fòm sa a, fè yon konvèsasyon ak doktè ou nan pwochen vizit ou a pou plis enfòmasyon.

E si mwen fè yon direktiv alavans men mwen chanje lide?

Asire w, ou ka chanje oswa anile direktiv davans ou a nenpòt ki lè. Ki jan? Jis di sa. Ou ka fè li tou alekri, oswa lè w detwi dokiman ki egziste deja yo. Men sonje, direktiv sa yo kreye pou elimine konfizyon. Toujou fè moun ki gen kopi yo konnen ou te chanje direktiv alavans lan. Kopi ki nan dosye medikal la pa ka detwi men yo ka anile.

Si w vle anile yon direktiv alavans pandan w ap entène lopital, ou ta dwe notifye:

 • Doktè prensipal ou a
 • Fanmi w
 • Lòt moun ki ta ka bezwen konnen
 • Nenpòt avoka ou te konsilte lè w te prepare dokiman w la

Ou ka chanje deziyasyon w kòm yon donatè nan idantifikasyon Florid ou lè w kontakte biwo lisans chofè ki pi pre w la.

Yon direktiv alavans anile tou si ou kreye yon nouvo oswa si doktè ou ak yon lòt doktè dakò ou kenbe kapasite w pou pran desizyon.

Finalman, si w chwazi konjwen w kòm ranplasan swen sante w epi w vin divòse, li p ap rete ranplasan w sof si w mande pou deziyasyon an kontinye aprè divòs la.

What if I fill out an advance directive in one state but become hospitalized in different state?

Pifò eta — ki gen ladan Florid & mdash; gen lwa ki respekte direktiv davans lòt eta yo. Si volonte ou klè, yo ta dwe swiv nan nenpòt eta.

An reyalite, si ou pa gen yon direktiv alavans, li ta ka pi difisil pou fè volonte w yo fèt nan yon kote ki pa abitye.

Ki kote mwen ka jwenn yon direktiv alavans?

Fòm yo disponib nan biwo admisyon an, oswa ou ka mande yo nan men doktè ou, enfimyè, oswa travayè sosyal ou. Ou ka itilize fòm nou yo epi chwazi chwa ou vle yo. Ou ka chanje nenpòt nan mo yo epi ajoute nenpòt lòt enstriksyon. Oswa ou ka pote pwòp fòm ou yo, epi yo pral fè pati dosye medikal ou.

Lwa Eta Florid pa egzije okenn fòm direktiv davans espesyal. Sepandan, deklarasyon an dwe temwen pa de moun. Omwen yon temwen pa ka yon mari oswa madanm oswa yon fanmi san.

Remak: pandan ke lalwa aksepte yon “temwen deklarasyon oral & rdquo; kòm yon direktiv alavans, anpil ekspè rekòmande yon dokiman ekri, siyen.

Kouman mwen ka konnen ki pwosedi mwen ta vle pwolonje lavi mwen?

Poze tèt ou kesyon tankou sa yo, epi answit diskite sou yo ak fanmi w, zanmi w oswa lòt moun.

 • Ki opinyon mwen sou lanmò?
 • Èske mwen vle depann totalman de swen lòt moun bay?
 • Èske gen kondisyon ki ta fè lavi pa vo viv?
 • Èske yo ta dwe itilize sipò lavi atifisyèl pou swen mwen? Pou konbyen tan?

Ou lib pou diskite sou nenpòt nan kesyon sa yo ak doktè w ak lòt manm ekip swen sante w la.

Kisa k ap pase si mwen pa gen yon direktiv alavans?

Lwa a egzije pou yo nonmen yon Prokurasyon Swen Sante si:

 • ou pa gen testaman vivan
 • pa te nonmen yon ranplasan swen sante
 • yon doktè detèmine ou pa gen kapasite pou pran desizyon sou swen sante

Lòd priyorite pou randevou sa a se gadyen legal, konjwen, timoun adilt, paran, frè ak sè adilt, fanmi granmoun, ak yon zanmi pwòch.

Desizyon tretman yo konplike lè pa gen okenn ranplasan, epi lè yo pa ka jwenn okenn prokurasyon. Si ou pa gen yon testaman vivan, li ta ka difisil pou konnen preferans ou pou swen kritik oswa nan fen lavi.

Èske mwen oblije gen yon direktiv alavans?

Non. Lalwa egzije sèlman pou w ba w enfòmasyon alekri konsènan dwa w genyen pou w egzekite yon direktiv alavans si w vle fè sa.

Kisa mwen ta dwe fè ak direktiv alavans mwen an yon fwa mwen genyen li?

Depi w gen yon direktiv alavans, ou ta dwe enfòme doktè w ansanm ak fanmi w, zanmi w oswa avoka w pou w ka jwenn li si sa nesesè. Kopi yo ta dwe fasil pou moun ki bezwen yo.

Konsidere kenbe yon ti kat nan bous ou oswa nan valiz ou ki di ou gen yon direktiv alavans, kote li ye, ak non ak nimewo telefòn ranplasan ou a. Ranplasan w ta dwe gen yon kopi direktiv davans ou. Aprann plis.

Pale ak doktè ou, enfimyè, oswa travayè sosyal ou sou direktiv alavans. Si w gen nenpòt enkyetid oswa plent konsènan non-konfòmite ak egzijans direktiv alavans, rele Ajans pou Administrasyon Swen Sante a nan 1-888-419-3456, vizite FloridaHealthFinder.gov oswa ekri nan:

Consumer Assistance Unity
Agency for Health Care Administration
2727 Mahan Drive • Fort Knox Building, Room 339
Tallahassee, Florida 32303

Aprann plis atravè Depatman Afè Elder nan Florid. Vizite: ElderAffairs.State.Fl.us.