Skip to Main Content

Pasyan & Vizitè

Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center founi yon bann resous pou ede nou ak fanmi nou navige swen sante w anvan, diran ak apre tretman kansè. Nou ankouraje w pou pran avantaj òf nou yo ak aprann konnen yo pandan w koumanse eksperyans pasyan w lan.

CacheClearingBehaviorClear on publish

Poukisa Poukisa pou w Chwazi Sylvester Comprehensive Cancer Center

Apwòch olistik nan fason yo pran swen w lan pandan ak aprè trètman kansè. Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center adopte yon apwòch olistik nan fason nou pran swen w. Sa vle di nou adrese tout aspè nan ou etan yon moun, tankou nitrisyon w, aktivite fizik, ekspresyon kreyatif ak byenèt espirityèl.