Skip to Main Content

Kansè Kanal Bilyè (koledòk)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kanal bilyè yo se yon rezo tib ki konekte fwa, vesikil bilyè ak ti trip la. Objektif yo se pou transpòte bil, yon fliyid ki fabrike anndan fwa a. Bil yo fonn grès yo pandan dijesyon.

Rezo sa, koumanse nan fwa a, se la anpil ti kanal kolekte bil. Yo konekte ansanm pou fòme kanal epatik dwat ak goch yo, ki soti nan fwa a epi reinifye ankò pou fòme kanal epatik komen an. Kanal sistik la konekte vesikil la avèk sa yo rele kanal epatik komen an. Bil nan fwa a apre sa pase nan kanal epatik la, kanal epatik komen an, ak kanal sistik epi anmagazini nan vesikil la.

Kansè kanal bilyè, yo konn rele l tou kansè bilyè oubyen kolanjyokasinòm, ka devlope nan nenpòt pati nan kanal bilyè a. Yo bay kansè kanal bilyè pote non sa akoz kote yo koumanse a. Chak kalite ka lakoz diferan kalite sentòm.

Kalite Kansè Fwa ak Vesikil Bilyè

Yo bay kansè kanal bilyè pote non sa akoz kote yo koumanse nan kò a. Chak kalite ka lakoz diferan kalite sentòm. Men kèk kansè kanal bilyè:

 • Kansè Kanal Bilyè Perilyè: Kansè sa yo grandi nan il la (hilum): se kote kanal bilyè prensipal dwat la ak goch la rankontre kote y ap kite fwa a. Majorite ka kansè kanal bilyè fòme nan pati sa.

 • Kansè Kanal Bilyè Entraepatik: Yon ti pousantaj nan kansè kanal bilyè yo devlope nan ti kanal bilyè sa yo ki anndan fwa a.

 • Kansè Kanal Bilyè Distal: Kansè sa yo grandi nan kanal bilyè komen an tou pre premye pati ti trip la.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Resevwa trètman nan men yon ekip ekspè. Ekip swen w lan genyen ladan l kèk pami meyè onkolojis medikal, onkolojis radyasyon, chirijyen, patolojis ak chèchè nan peyi ay — tout ap travay pou ou

Anpil eskperyans avèk vesikil ak kanal bilyè. Nou ofri meyè rezilta trètman ak mwens konplikasyon potansyèl.

Nan tèt ekspètiz nan operasyon laparoskopik ak ki fèt ak asitans robo. Eksperyans avanse nou an pèmèt nou konbat kansè avèk pi gran presizyon epi ofri w yon retablisman ki pi rapid.

Radyo-operasyon NanoKnife envazif® minimal. Nou ofri plis opsyon pou moun ki genyen timè vesikil ou bilyè ki pa ka opere oubyen difisil pou w jwenn yo. Metòd sa lakoz ti doulè ak ekzije yon ti ospitalizasyon tou kout.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan peyi a ki gen terapi radyasyon ViewRay — terapi radyasyon MRI-gide. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Tès


Anplis yon istwa medikal apwofondi ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè vesikil ou kanal bilyal ka gen pwosedi nou site aprè yo:

 • Tès San

  • Tès Fonksyon fwa ou anzim: Yon tès san pou detekte anflamasyon pi domaj nan fwa a kansè vesikil lakoz.

  • Tès Antijèn Kasinoanbriyonè (Carcinoembryonic Antigen, CEA) ak Esèy CA 19-9: Tès sa yo mezire nivo CEA ak CA 19-9 ki gen nan san an, ki se sibstans selil kansè yo ak selil ki an sante yo relache nan sikilasyon sangen an. Lè yo jwenn li nan wo nivo, sa ka yon siy kansè vesikil bilyè ou yon kondisyon san kansè.

 • Tès Imaj

  • Iltrason: Yo itilize ond son ak yon òdinatè pou pwodui foto tisi, veso sangen ak ògàn. Imaj iltrason ede doktè w la evalye fonksyon ògàn entèn ou yo ak obsève sikilasyon san atravè plizyè veso.

  • Seyans eskanè CT-Scan ou Cat Scan (Computed Tomography): Li itilize yon konbinezon reyon-X ak yon teknoloji òdinatè pou pwodui imaj orizontal, ou aksyal ògàn pèlvyen yo ki plis detaye pase reyon-Xj eneral yo.

  • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI): Li itilize yon gwo leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye imaj estrikti ak ògàn nan kò w.

  • Tomografi emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan): Yo enjekte yon ti kantite glikoz radyoaktif (sik) nan yon venn anvan yo eskane w pou yo ka wè nenpòt selil k gen kansè. Selil kansè yo "klere" paske yo itilize plis glikoz pou enèji.

  • Kolanjyopankreyatografi: Pwosedi reyon-X pèmèt doktè w la chache blokajm pran echantiyon (biyopsi). outrete pwoblèm nan kanal bilyal ou yo. Kolanjyopankreyatografi retrograd andoskopik itilize yon andoskòp (yon tib fleksib ki limen) yo fouye desann nan gòj ou ak nan kanal bilyal ou. Kolanjyografi transepatik pèkitane itilize koloran kontras yo enjekte nan fwa w pou ka rann estrikti yo pi fasil pou wè.

Tès


Anplis yon istwa medikal apwofondi ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè vesikil ou kanal bilyal ka gen pwosedi nou site aprè yo:

 • Tès San

  • Tès Fonksyon fwa ou anzim: Yon tès san pou detekte anflamasyon pi domaj nan fwa a kansè vesikil lakoz.

  • Tès Antijèn Kasinoanbriyonè (Carcinoembryonic Antigen, CEA) ak Esèy CA 19-9: Tès sa yo mezire nivo CEA ak CA 19-9 ki gen nan san an, ki se sibstans selil kansè yo ak selil ki an sante yo relache nan sikilasyon sangen an. Lè yo jwenn li nan wo nivo, sa ka yon siy kansè vesikil bilyè ou yon kondisyon san kansè.

 • Tès Imaj

  • Iltrason: Yo itilize ond son ak yon òdinatè pou pwodui foto tisi, veso sangen ak ògàn. Imaj iltrason ede doktè w la evalye fonksyon ògàn entèn ou yo ak obsève sikilasyon san atravè plizyè veso.

  • Seyans eskanè CT-Scan ou Cat Scan (Computed Tomography): Li itilize yon konbinezon reyon-X ak yon teknoloji òdinatè pou pwodui imaj orizontal, ou aksyal ògàn pèlvyen yo ki plis detaye pase reyon-Xj eneral yo.

  • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI): Li itilize yon gwo leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye imaj estrikti ak ògàn nan kò w.

  • Tomografi emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan): Yo enjekte yon ti kantite glikoz radyoaktif (sik) nan yon venn anvan yo eskane w pou yo ka wè nenpòt selil k gen kansè. Selil kansè yo "klere" paske yo itilize plis glikoz pou enèji.

  • Kolanjyopankreyatografi: Pwosedi reyon-X pèmèt doktè w la chache blokajm pran echantiyon (biyopsi). outrete pwoblèm nan kanal bilyal ou yo. Kolanjyopankreyatografi retrograd andoskopik itilize yon andoskòp (yon tib fleksib ki limen) yo fouye desann nan gòj ou ak nan kanal bilyal ou. Kolanjyografi transepatik pèkitane itilize koloran kontras yo enjekte nan fwa w pou ka rann estrikti yo pi fasil pou wè.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.