Skip to Main Content

Kolanjyokasinòm Entrahepatik

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Anviwon 10 ak 20 pousan kansè ki koumanse nan fwa a rele kolanjyokasinòm entrahepatik — kansè ki koumanse nan selil ki trase ti kanal bilyal fwa a, ki se tib ki transpòte bil ale nan vesi a.

Majorite kolanjyokasinòm koumanse deyò fwa a, nan kanal bilyal la. Yo souvan trete kolanjyokasinòm nan menm fason avèk kansè epatoselilè.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Opsyon terapi radyasyon avanse tankou ViewRay (youn pami sèlman senk sant nan peyi a) ak RapidArc, ofri terapi radyasyon ekstèn modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Nou ofri trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Sèl sant Kansè Ekselans ki nomine nan Sid Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis lè w trete nan yon Sant ki Devwe ak Kansè pase nan lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Kolaborasyon sove lavi. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan kalite kansè w la ekzakteman ak nan tout aspè nan li.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Tès


Pou detèmine opsyon trètman ak meyè chans retablisman depann sou etap kansè a. Sa vle di si kansè a rete nan fwa a oubyen li pwopaje. Chwa yo baze tou sou rekirans/kansè retounen aprè pwogram trètman inisyal deja fin fèt; ak sante jeneral ou. Anplis yon istwa medikal konplè ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè fwa a ka gen ladan l sa nou site aprè yo:

 • Tès Endikatè Timè Sewòm

  Yon verifye yon echantiyon san pou mezire nivo sibstans espesifik ki relache nan san an, tankou fetopwoteyin alfa (pha-fetoprotein, AFP). Lè yo jwenn li nan wo nivo, sa ka yon siy kansè fwa ou yon kondisyon san kansè. Nan kèk ka, nivo AFP a nòmal menm lè gen kansè fwa.

 • Tès Fonksyon Fwa

  Yo rele l tou tès anzim fwa, gwoup tès san sa yo detekte anflamasyon ak domaj nan fwa a. Yo ka verifye tou pou gade si fwa a ap byen travay.

 • Seyans eskanè CT-scan Vant lan

  Yo pran yon seri foto detaye sou plizyè ang, anpe kote anndan vant lan. Yo ka enjekte yon koloran nan yon venn ou fè w bwè l pou yo ka fè yon ògàn oubyen yon tisi parèt pi klè.

 • Tomografi Emisyon Pozityon / PET Scan (Positron Emission Tomography) Scan)

  Objektif pwosedi sa se pou jwenn selil timè enfekte ki nan kò a, gras ak itilizayson yon ti kantite glikoz radyoaktif (sik) yo enjekte nan yon venn. Selil timè ki enfekte yo parèt pi klere nan foto a paske yo plis aktif ak pran plis glikoz pase selil nòmal yo.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI)

  Yon MRI konbine itilizasyon yon leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye yon seri foto fwa w. Yo enjekte koloran nan yon venn pou kreye imaj veso sangen ki nan ak nan alantou fwa a.

 • Ekzamen Iltrason

  Li itilize ond son ki gen anpil enèji, sa yo rebondi sou tisi entèn yo oubyen ògàn yo pou fòme yon imaj tisi ki nan kò a.

 • Biyopsi

  Souvan yo retire yon echantiyon nan selil yp sispèk la chirijikalman pou yo ka ekzaminen anba yon mikwoskòp. Yo ka pran tisi a gras ak aspirasyon egwi fen, egwi ki gen twou anndan pwent, ou lapawoskòp (yon pwosedi envazif minimal).


Trètman


Kolanjyokasinòm entrahepatik gen yon varyete trètman ki ka itilize pou kont yo oubyen ansanm ak lòt trètman pou pwodui meyè rezilta pou kansè espesifik pa w la. Se pou sa dyagnostik ki byen fèt ak klasifikasyon etap yo enpòtan konsa. Espesyalis ou a ap eksplike chwa trètman w yo, ki degre siksè ki konte jwenn nan yo, ak risk ak efè segondè chak opsyon genyen.

 • Operasyon

  Yo pèfòme operasyon pou timè primè ki koumanse nan fwa a ak nan timè segondè (ki rele metastatik) ki vwayaje vin nan fwa a soti nan yon ògàn diferan tankou kolon an, poumon ou tete.

  • Epatektomi Pasyal: Pwosedi sa retire pati nan fwa w, rès tisi fwa a fonksyone tankou li te konplè epi ap grandi nan majorite ka rive gwosè orijinal la ankò nan kèk ka.

  • Epatektomi Pasyal pa Etap: Lè timè a laj, oubyen gen plis pase youn, yo ka pèfòme operasyon an nan 2 etap. Yon ekip pliridisiplinè ki gen ladan l yon chirijyen ak yon radyològ entèvansyonèl ki travay ansanm.

  • Transplantasyon Fwa: Pou kèk pasyan ki gen kansè fwa primè ki koumanse nan fwa a (ak ki rete nan fwa a), chirijyen w lan ka rekòmande pou retire tout fwa a ak ranplase l ak fwa yon donè ki an sante.

 • Ablasyon

  Lè operasyon ka twò riske pou ou, ablasyon gen diferan teknik pou detui tisi fwa ki pa nòmal yo, tankou:

  • Ablasyon Radiofrekans: Ond radyo ki gen anpil enèji chofe timè a pou touye selil kansè yo.

  • Ablasyon Etanòl (alkòl): Yo konnen l tou sou non enjeksyon etanòl pèkitane (percutaneous ethanol injection, PEI). Yo enjekte alkòl konsantre nan yon timè pou touye selil kansè yo.

  • Ablasyon Mikwo-ond: Yo aplike mikwo-ond dirèkteman nan timè a, sa ki pwodui chalè ki andomaje ak tiye selil kansè, oubyen rann yo plis sansib pou radyasyon ou terapi medikal.

  • Kriyoablasyon: Anba gidans iltrason, yo jele ak detui selil kansè yo.

 • Anbolizasyon

  Anbolizasyon se yon opsyon pou kèk pasyan ki gen timè yo a ki pa ka soti nan operasyon ou ablasyon. Anbolizasyon eseye bloke ou redui sikilasyon san nan selil kansè nan fwa a.

  • Kimoanbolizasyon: Founi timè a youn ou plizyè medikaman kimoterapetik konsantre ansanm ak yon ajan ki bloke veso sangen – tiye timè paske l enpoze l jwenn ak san pou nouri l.

  • Radyoanbolizasyon: Pwosedi sa sanble ak kimoanbolizasyon men avèk radyasyon olye medikaman.

  • Anbolizasyon Ven Pòtal: Yo souvan itilize l pou kandida reseksyon fwa ki nan limit la. Yo bloke kontak sangen an nan yon bò nan timè a, pou pèmèt lòt bò a grandi pou l vin gen yon gwosè ki konplètman fonksyonèl pou operasyon.

 • Terapi Radyasyon

  Zouti teknolojik avanse k ap travay pou yo gen ladan yo RapidArc®, yon teknoloji reyon ekstèn (yon machin ki deyò kò a k ap founi l) k ap livre terapi radyasyon ekstèn modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). IMRT dimintye dire tan trètman jiska mwatye ak yon uityèm dire terapi radyasyon konvansyonèl la, ki pèmèt sible timè a epi diminye domaj sou tisi ki an sante yo.

 • Komiterapi (Terapi Medikal Sistemik)

  Yo ka ba w kimoterapi nan venn (enfizyon egwi) ou atravè yon konprime epi li se jeneralman yon konbinezon medikaman ki konbat kansè. Pafwa yo bay pasyan chirijikal kimoterapi apre pwosedi a pou elimine selil kansè ki rete yo ak redui rekirans.

  • o Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou ka resevwa l nan Inite Trètman Konplè a (Comprehensive Treatment Unit, CTU) nan lokal prensipal Sylvester a nan lokal prensipal la nan Miami. Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Ou ka pran trètman enfizyon w lan tou nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.
 • Terapi Sible

  Terapi sible yo bati pou atake chanjman molekilè ki fè selil kansè yo grandi ak pwopaje. Yo founi kèk nan medikaman sa yo an kobinezon, epi gen kòk lòt endividyèlman. Objektif la se pou enpoze kansè grandi ak pwopaje. Yo ka itilize yo tou pou ede kimoterapi rantre anndan timè a ak gen plis efikasite.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.