Skip to Main Content

Kansè Andokrin Tèt ak Kou

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Kèk kalite kansè tèt ak kou se kansè andokrin. Espesyalis andokrin yo enplike nan pran swen pasyan ki gen kansè ak maladi sa yo. Nerochirijyen, andokrinolòj ak chirijyen tèt ak kou kolabore pou trete timè konplèks sa yo.

Kalite kansè andokrinyen tèt ak kou

 • Kansè Tiroyid
  • Kansè Tiroyid Diferansye (Differentiated Thyroid Cancer, DTC), tankou kansè tiroyid papilè ak folikilè koumanse nan selil folikilè tiroyid la.
  • Kansè medilè pran nesans nan selil parafolikilè yo ki pwodui kalsitonin òmòn nan.
  • Kansè Tiroyid Anaplastik (Anaplastic Thyroid Cancer, ATC) se yon kansè ki ra, grandi vit epi ki agresif.
 • Kansè Paratiroyid
  • Majorite kansè ki devlope nan glann paratiroyid yo pa enfekte (san kansè). Gen mwens pase 100 ka kansè paratiroyid yo dyagnostike nan Etazini chak ane.

 • Maladi Paratiroyid gen pami yo
  • Ipèparatiroyidi Primè, ki mennen nan pwodiksyon twòp òmòn paratiroyid;
  • Ipèparatiroyidi segondè, ki ka devlope nan pasyan ki gen maladi ren kwonik; avèk
  • Ipoparatiroyidi (mank kalsyòm), ki souvan rive aprè operasyon nan kou ou nan pasyan ki gen yon maladi otoimin.
 • Timè Pityitè:
  • Kwasans anòmal sa yo devlope nan glann pityitè w, ki bay kòm rezilta swa twòp òmòn rive pwodui ou twò piti òmòn pwodui nan kò w. Majorite timè pityitè pa gen kansè.

Trètman

Vizite seksyon Kansè andokrin nou an pou trètman ak enfòmasyon sou tès dyagnostik pou kansè tèt ak kou sa yo.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Operasyon senplifye Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou. Se opsyon trètman ki pi avanse ki disponib nan rejyon Sid Florid la.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Nouvo trètman ki pa disponib okenn lòt kote: Aksè w genyen nan esè klinik ki koresponn avèk kansè espesyal ou a ofri w meyè chans pou jwenn meyè rezilta trètman.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.