Skip to Main Content

Kansè Ipofarenje

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè ipofarenje fèt lè yon selil enfekte (ki gen kansè) grandi nan ipolarenks lan, pati kote larenks lan (bwat vokal la) ak ezofaj la rankontre a. Kansè ra sa ekzsije trètman agresif ak jesyon.kansè

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Pi gwo kantite espesyalis chirijikal tèt ak kou sètifye nan Sid Florid. Nan majorite ka ki nesesite rekonstriksyon, ou fè yon sèl operayson pou retire timè a ak rebati karakteristik fasyal ak/ou kou ki nesesite operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou.  Nou ofri opsyon trètman ki pi avanse nan rejyon Sid Florid la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

Yo ka itilize trètman pou kont li ou an kobinezon pou ofri w meyè rezilta potansyèl.

 • Operasyon

  Yon chirijyen ap retire tout ou pati nan timè a nan larenks lan (gòj la) ak gangliyon lenfatik yo, ki nan chak bò nan kou a. Pafwa y ap retire larenks lan (bwat vokal la). Yo ka rekòmande radyasyon ou kimoterapi konbine avèk radyasyon (kimoradyasyon) aprè operasyon pou diminye risk pou kansè a retounen.

  Kalite operasyon

  • Larenjektomi: Li gen ladan l anlèvman timè a soti nan larenks lan pandan yo kite majorite pati yo ka kite nan larenks lan. Yo ka bezwen retire gangliyon lenfatik yo. Y ap bay kèk pasyan radyasyon san ou avèk kimoterapi pou diminye nenpòt chans pou l retounen.

  • o Operasyon rekonstriksyon: Pafwa, operasyon tèt ak kou ka lakoz chanjman kosmetik sibstansyèl. Ekspè tèt ak kou Sylvester up ap planifye anvan nenpòt trètman koumanse pou ni anlèvman kansè a ak nenpòt rekonstriksyon zo ou tisi.

   • Souvan, pwosedi rekonstriksyon sa yo ka itilize ti moso tisi ki piti, po ak zo ki soti nan kò w pou yon aparans ki sanble ak parèt pi natirèl — tankou soti nan pati enferyè pye w, omoplat, lestomak, anvanbra ak lòt pati.

   • Yon lòt opsyon se pou devlope yon pwotèz pi ranplasman atifisyèl. Manb ekip kansè tèt ak kou Sylvester yo kolabore avèk manb ekip dantis nou yo. Pwostodontis se dantis ki espesyalize nan fè ranplasman pou dan ak lòt estrikti fasyal.

   • Yo ka kreye pati fasyal pwostetik pèsonalize pou pasyan kansè tèt ak kou lè nesesè. Yo fabrike pwotèz sa yo pou yo sanble anpil avèk karakteristik natirèl yon pasyan.

 • Terapi Radyasyon

  Radyasyon ka trètman primè pou kèk pasyan ki gen ti timè. Yon lòt opsyon se pou yo trete w anvan avèk ni radyasyon ak ni medikaman sisplatin kimoterapi (kimoradyasyon). Yo ka pèfòme yon operasyon nenpòt kansè toujou rete la aprè trètman.

  Sylvester gen yon youn nan ekip radyasyon kansè tèt/kou ki pi eksperimante ak pi sofistike nan peyi a. Reyon radyasyon ki byen sible touye selil kansè yo ak diminye gwosè timè a. Anpil fwa yo itilize l ansanm ak kimoterapi ou terapi sible. Teknik nou yo gen pami yo:

  • Evalyasyon Sante Oral: Ekip dantis nou yo fè evalyasyon anvan trètman radyasyon ki ka idantifye pwoblèm tankou enfeksyon, dan fraktire, restorasyon ou maladi peryodontal. Y ap trete sa yo anvan nenpòt terapi radyasyon an. Si yo pa trete yo, pwoblèm sa yo ka kontribiye nan konplikasyon lè terapi kansè a koumanse.

  • Terapi radyasyon entansite modile (Intensity modulated radiation therapy, IMRT): IMRT se yon fòm terapi radyasyon reyon ekstè avanse. Espesyalis radyasyon yo planifye dòz radyasyon yo pou fòm 3D timè w la ekzakteman. Kontwòl ekzat ak fleksibilite ka diminye kantite radyasyon ki prale nan tisi an sante ki nan alantou a.

  • Trètman radyosansib: Nan kèk ka, tankou nan kansè larenks (bwat) ak orofarenks (mitan gòj la), nou ka itilize kimoterapi ak radyasyon ansanm pou tiye selil kansè yo. Sa ede diminye nesesite pou fè operasyon ak konsève bwat vokal ou ak/ou estrikti gòj ou.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi endiksyon se lè yo itilize kimoterapi is itilize kòm premye liy trètman. Yo ka rekòmande terapi radyasyon ou kimoradyasyon aprè kimoterapi inisyal la. Desizyon an baze sou kijan timè a ratresi aprè kimoterapi a. Operasyon se yon opsyon si timè a pa ratresi ase. Nenpòt gwo gangliyon lenfatik ki rete a yo ka retire l atravè diseksyon gangliyon lenfatik.

  Wi nivo eksperyans ekip onkoloji medikal Sylvester a pèmèt doktè nou yo chwazi ak founi metòd kimoterapi ki pi avanse yo, souvan anvan yo vin disponib nan kominote a. Yo ka rekòmande kimoterapi anvan ou apre operasyon, ou terapi radyasyon pou ede evite operasyon. Pèt cheve pa souvan rezilta medikaman yo itilize nan kimoterapi kansè tèt ak kou.

  • o Kimoterapi nan venn (enfizyon) disponib nan CTU a nan lokal Sylvester nan Miami, yon fasilite 12000 pye-kare ki gen 33 foutèy kage ak 11 chanm prive. Si w prefere, ou ka fè trètman enfizyon w lan nan lokal ki nan Deerfield Beach, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ak Kendall.
 • Terapi Sible

  Terapi sa yo sible pati espesifik nan selil kansè w yo. Pa ekzanp, yon pwoteyin yo rele EGFR ka akselere devlopman selil kansè tèt ak kou. Medikaman yo plis itilize ki sible selil sa yo rele cetuximab. Li bloke EGFR konsa devlopman selil kansè a souvan ralanti ou kanpe.

 • Swen Sipòtif

  Yo ka konsidere ak diskite esè klinik yo avèk ou swa kòm yon trètman pou kont li oubyen kòm adisyon ak yon lòt terapi. Esè klinik se dènye etid rechèch ki disponib yo, yo fokis sou kreye estanda swen modèn amelyore.


Tès

Aprè yon istwa medikal konplè ak yon ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè tèt ak kou ka gen ladan l tès sa yo:

 • Iltrason Andoskopik

  Ekzamen sa itilize yon tib long, fen, ki fleksib yo rele andoskòp ki gen yon limyè nan pwent li. Yo fouye l anndan w atravè twou nen w pou doktè a ka byen gade anndan twou nen w, pa dèyè nen w, gòj ak bwat vokal ou. Yo ka itilize yon zouti espesyal nan andoskòp la pou yo ka retire echantiyon nan tisi yo sispèk la.

 • Deglitisyon Baryòm Modifye

  Nan pwosedi sa yo pran reyon-X pandan w ap vale yon sibstans ki pa danje ki kalkè yo rele baryòm. Yon radyològ ak yon terapis diskou ak deglitisyon ba w tès sa. Yo gade chanjman nan deglitisyon ak nenpòt blokaj la nan reyon-X la.

 • Seyans eskanè CT-scan

  Yo pran foto reyon-X sou plizyè ang anndan kò w. Aprè sa yon òdinatè kreye yon imaj 3D detaye. Yo ka itilize CT-scan pou ekzaminen tèt ak kou a epi pafwa yo itilize l pou evalye lestomak la.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI)

  Se yon machin ki itilize leman ak ond radyo ki kreye imaj yo. Doktè w la ap chache kansè nan detay imaj la.

 • Biyopsi

  Yon biyopsi (yon echantiyon tisi yo sispèk) se sèl fason asirab pou w konnen si w gen kansè. Yon patolojis ekzaminen echantiyon an, li gade tisi a nan yon mikwoskòp pou chache selil kansè. Yo retire tisi a nan kote timè primè a ye a nan pati nan tèt/kou a. Si pati yo sispèk la se yon boul ou gangliyon lenfatik nan kou w, doktè w la itilize yon pwosesis yo rele aspirasyon egwi fen pou chache selil kansè nan gangliyon lenfatik ou yo.

 • Reyon-X Lestomak ou CT-Scan Lestomak

  Reyon-X sa ede nou wè nenpòt kansè ki pwopaje nan poumon w.

 • Seyans eskanè PET-scan (Positron Emission Tomography)

  Tès sa mezire aktivite metabolik nan tisi kò w. Yo enjekte yon ti kantite materyèl radyoaktif nan yon venn. Yo wè materyèl radyoaktif sa nan imaj yo tankou pati ki parèt klere kote ki gen selil kansè ki ka devlope.

 • Etabli Etap pou Kansè Tèt ak Kou

  Etabli etap (staging) se ekspresyon yo itilize pou dekri dire tan aparisyon ou etap avansman yon kansè, ak rapidite l ap grandi. Etabli etap koumanse nan I (ba) ale nan IV (avanse). Etablisman etap yo ede nou deside ki trètman ki ka pi bon pou kansè w lan.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.