Skip to Main Content

Kansè Larenje

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Larenks ou se bwat vokal ou. Kansè ki devlope nan pati sa nan kò w se jeneralman kasinòm selil skame. Yo ka grandi nan ou arebò kòd vokal yo ak lòt estrikti ki tou pre bwat vokal la.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Nou gen ekspè ki travay ansanm pou trete tout aspè nan swen tèt ak kou w. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou. Ou ka resevwa nouvo trètman ki pa disponib okenn lòt kote. Aksè w genyen nan esè klinik ki koresponn avèk kansè espesyal ou a ofri w meyè chans pou jwenn meyè rezilta trètman.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Teknoloji sofistike nou an founi posibilite pou sible timè ekzakteman, amelyore rezilta yo, avèk mwens domaj potansyèl nan tisi ki an sante ki nan alantou yo. Zouti yo gen ladan yo RapidArc® intensity modulated radiation therapy (IMRT) ak yon eskanè Siemens 4D-CT.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Nan Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, chak kansè gen yon gwo gam trètman ki ka itilize pou kont li ou an konbinezon pou bay meyè rezilta pou kansè espesifik ou a, ki gen ladan l terapi estanda ak terapi nouvèl ki sèlman disponib nan esè klinik. Se pou sa dyagnostik ki byen fèt yo enpòtan konsa.

Radyasyon ak operasyon se trètman pou kansè sa yo. Dekapaj kòd vokal se yon metòd chirijikal. Operasyon lazè se yon lòt metòd. Moun ki fimen pa dwe kontinye fimen — li ogmante chans yon kansè larenje ki geri ap devlope ankò ak retounen.

 • Operasyon

  Your chirijyen ap retire timè kansè a. Chirijyen an ap chache kansè nan nenpòt gangliyon lenfatik ki tou pre. Si yo jwenn, y ap retire gangliyon lenfatik yo. Yo ka trete kèk kansè kòd vokal prekòs lè yo retire kòd vokal ki gen kansè a, ou atravè operasyon lazè.

  Si yon timè kansè twò gwo pou retire, ou si li grandi nan lòt pati nan kò a, yo ka rekòmande terapi radyasyon. Kimoterapi fè pati trètman w lan tou pafwa. Cetuximab se yon terapi sible. Yo ka ofri l pou kèk pasyan aprè terapi radyasyon.

  • Larenjektomi: Chirijyen an retire timè a nan larenks lan ak kite kantite posib nan larenks lan. Yo retire nenpòt gangliyon lenfatik nan kou ki gen kansè. Radyasyon avèk kimoterapi aprè l ka diminye nenpòt chans pou selil kansè yo retounen.

  • Operasyon rekonstriksyon: Pafwa, operasyon tèt ak kou ka lakoz chanjman kosmetik sibstansyèl. Ekspè tèt ak kou Sylvester w yo a planifye anvan nenpòt trètman koumanse pou ni anlèvman kansè a ak nenpòt rekonstriksyon zo ak tisi.

 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon ka trètman primè opsyon pou ti timè ki piti. Yo evalye kansè a ankò aprè trètman an fin konplè. Operasyon ka retire nenpòt kansè ki rete.operasyon

  Sylvester gen youn nan ekip radyasyon kansè tèt/kou ki pi gwo pi eksperimante ak plis sofistike nan peyi a. Terapi radyasyon itilize ond radyasyon ki byen sible pou sible selil kansè yo ak ratresi timè. Sa se pafwa sèl kalite trètman ou bezwen pou kèk kansè tèt ak kou. Anpil fwa yo itilize l ansanm ak kimoterapi ou terapi sible. Teknik nou yo gen landan yo:

  • Evalyasyon sante oral: Yon evalyasyon oral global anvan trètman radyasyon an koumanse enpòtan pou siksè rejim nan. Avèk yon evalyasyon oral pre-trètmanm, ekip dantè a ka idantifye ak trete pwoblèm tankou enfeksyon, dan fraktire ou restorasyon, ou maladi peryodontal. Pwoblèm sa yo ka devlope konplikasyon si yo pa trete yo.pwoblèm

  • Terapi radyasyon entansite modile (Intensity modulated radiation therapy, IMRT): Pasyan yo benefisye eksperyans Sylvester kòm yon lidè nan mond lan nan trètman kansè tèt ak kou avèk IMRT, yon fòm terapi radyasyon ond ekstèn. Terapi sa pèmèt espesyalis radyasyon pou fòme dòz radyasyon ki gen ekzakteman fòm 3D timè w la. Kontwòl ekzat sa ak fleksibilite IMRT a minimize kantite radyasyon ki ale nan tisi ki nan alantou yo.

  • Trètman radyosansib: Nan kèk ka, tankou nan kansè larenks lan (bwat vokal) ak orofarenks (mitan gòj la), nou ka itilize kimoterapi ak terapi radyasyon ansanm pou tiye tout selil kansè. Sa ka ede redui bezwen pou fè operasyon ak prezève bwat vokal ou ak/ou estrikti gòj la.

 • Komiterapi (Terapi Medikal Sistemik)

  Nivo eksperyans avanse ekip onkoloji medikal nan Sylvester a pèmèt doktè nou yo chwazi ak livre metòd kimoterapi ki pi avanse yo, souvan anvan yo vin disponib ou yo koumanse itilize yo jeneralman nan kominote a. Doktè w la ka preskri kimoterapi anvan ou aprè operasyon. Doktè w la ka konbine kimoterapi ak terapi radyasyon pou eseye ak evite operasyon ansanm.doktè Majorite medikaman kimoterapi yo itilize pasyan tèt ak kou pa lakoz pèt cheve.

  Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou ka fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka fè trètman enfizyon w lan nan lokal Deerfield Beach, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ak Kendall.

 • Terapi Sible

  Trètman sa itilize medikaman ki sible pati espesifik nan selil kansè yo. Pa ekzanp, yon pwoteyin yo rele EGFR ka akselere devlopman selil kansè tèt ak kou yo. Medikaman yo plis jeneralman itilize pou sible selil sa yo rele cetuximab. Li bloke EGFR konsa devlopman selil kansè a souvan ralanti ou kanpe.


Tès

Pwosedi pou dyagnostike kansè tèt ak kou ka gen ladan l tès sa yo, aprè yon revizyon istwa medikal ak ekzamen fizik.

 • Iltrason Andoskopik

  Ekzamen sa itilize yon tib long, fen ak fleksib yo rele yon andoskòp avèk yon limyè nan pwent li. Yo fouye l nan nen an pou doktè a ka byen gade anndan twou nen w, dèyè do nen w, ak gòj ou ak bwat vokal ou. Yo ka itilize yon zouti espesyal nan andoskòp la pou retire echantiyon tisi yo sispèk.

 • Deglitisyon Baryòm Modifye

  Sa se yon serie reyon-X yo pran pandan w ap vale yon sibstans ki pa danje, kalkè yo rele baryòm. Yon radyològ ak yon terapis deglitisyon ap ko-dirije tès sa. Baryòm nan anvlope anndan gòj ou konsa yo ka wè nenpòt chanjman nan deglitisyon ou blokaj nan reyon-X la.

 • Seyans eskanè CT-scan (Computed Tomography, ou CAT-Scan)

  Yo pran foto anndan kò w grans ak yon òdinatè ak reyon-X. Imaj twa-dimansyon ofri nou foto detaye pou n ka wè ki kote kansè ka devlope. CT-scan ekzaminen tèt ak kou, lestomak ak lòt pati nan kò a.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI)

  Ekzamen sa depann sou leman ak ond radyo pou kreye foto ki byen detaye anndan kò w.

 • Biyopsi

  Yon biyopsi (yon echantiyon tisi yo sispèk la) se sèl fason asire pou konnen si w gen kansè. Yon patolojis (yon ekspè sililè) ekzaminen echantiyon an, li gade tisi a nan yon mikwoskòp pou chache selil kansè. Yon retire biyopsi a nan kote ki gen timè primè a nan pati tèt/kou. Si pati yo sispèk la se yon boul ou gangliyon lenfatik nan kou w, yo itilize yon egwi ki fen anpil pou detèmine si gen okenn kansè nan gangliyon lenfatik ou yo. Yo rele sa yon aspirasyon egwi fen.

 • Reyon-X pou Lestomak ou CT-scan pou Lestomak

  Yon espesyalis itilize yon reyon-X pou detèmine si selil kansè yo pwopaje nan poumon w.

 • Seyans eskanè PET-scan (Positron Emission Tomography, PET-scan)

  Yo enjekte yon kantite materyèl radyoaktif ki pa danje nan sanw atravè yon venn. Yon machin eskannè PET-scan pran foto tout kò w. Imaj sa yo ap montre pati kote selil ou yo itilize plis sibstans radyoaktif. Selil sa yo pi aktif pase lòt epi yo ka selil kansè.

 • Etabli Etap Kansè Tèt ak Kou

  Etabli etap (staging) se mo yo itilize pou dekri depi dat kansè a la ak ki etap avansman l, epi avèk ki rapidite l ap devlope. Etap yo koumanse nan I (ba) ak IV (avanse). Etabli etap yo ede nou deside ki trètman ki ka pi bon pou kansè w la.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.