Skip to Main Content

Kansè Nazofarenje

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Nazofarenks se pati siperyè farenks lan (gòj) ki lokalize dèyè nen an. Lè ak manje pase atravè farenks lan pandan yo pral nan tache a or ezofaj la. Twou nen yo mennen nan nazofarenks lan. Tou de bò nazofarenks lan gen yon ouvèti ki mennen nan zòrèy yo. Kansè sa pi jeneralman koumanse nan selil skame yo ki trase nazofarenks lan. Pasyan Azi Lès yo ak ak sa ki ekspoze ak viris Epstein-Barr gen plis tandans pou devlope kansè nazofarenje. Pwoblèm respire, pale ou ekout ka sentòm.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Ekip nou an ofri solisyon chirijikal avanse ak senplifye. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antouraj la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Nan sant Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, chak kansè gen yon varyete trètman yo ka itilize pou kont yo ou an konbinezon pou bay meyè rezilta pou kansè espesifik ou a, ki gen ladan l terapi estanda ak nouvo terapi ki sèlman nan esè klinik. Se pou sa dyagnostik ki byen fèt yo enpòtan konsa.

 • Operasyon

  Yo jeneralman sèlman itilize operasyon pou retire gangliyon lenfatik yo.

 • Terapi Radyasyon

  Trètman abityèl pou kansè nazofarenje ki na etap primè se terapi radyasyon. Nou fokis reyon radyasyon yo avèk presizyon sou timè nazofarenje a. Yo jeneralman trete gangliyon lenfatik nan kou tou pou anpeche kansè devlope la. Kèk pasyan ka gen selil kansè nan gangliyon lenfatik sa yo ki pa ka detekte.

  • Terapi radyasyon entansite modile (Intensity modulated radiation therapy, IMRT): Ou benefisye nan eksperyans Sylvester kòm yon lidè mondyal nan trete kansè tèt ak kou avèk IMRT, yon fòm avanse terapi radyasyon reyon ekstèn. Terapi sa pèmèt espesyalis radyasyon bay dòz radyasyon yo fòm ki konfòm avèk fòm ekzat timè w la. Kontwòl ekzat ak fleksibilite ka diminye ekpozisyon radyasyon sou tisi ki an sante yo.

  • Trètman Radyosansib: Nan kèk ka, yo ka itilize kimoterapi ak terapi radyasyon ansanm pou tiye tout selil kansè yo. Metòd sa diminye bezwen pou fè nenpòt operasyon. Li ede tou pou kenbe bwat vokal ou ak estrikti gòj la entak.

  Kimoterapi

  Gwo nivo eksperyans ekip onkoloji medikal Sylvester a pèmèt doktè nou yo chwazi ak founi metòd kimoterapi ki pi avanse yo, souvan anvan yo vin disponib nan kominote a. Doktè w la ka preskri kimoterapi anvan ou aprè operasyon ou ap konbine kimoterapi avèk terapi radyasyon pou eseye ak evite operasyon ansanm. Medikaman kimoterapi tèt ak kou pa jeneralman lakoz ou pèdi okenn cheve.

  Nu ofri kimoterapi nan venn (enfizyon) nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy kage ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Terapi Sible

  Trètman sa itilize medikaman ki sible pati espesifik selil kansè w yo. Pa egzanp, yon pwoteyin yo rele EGFR ka akselere devlopman selil kansè tèt ak kou. Medikaman yo plis jeneralman itilize ki sible selil sa yo rele cetuximab. Li bloke EGFR, konsa devlopman selil kansè a souvan ralanti ou kanpe.kwasans


Tès


Anplis istwa medikal konplè ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè tèt ak kou ka gen ladan l bagay sa yo:

 • Iltrason andoskopik

  Ekzamen sa itilize yon tib long ak fleksib yo rele andoskòp avèk yon limyè nan pwent li. Yo foure l nan nen an pou doktè a ka byen gade anndan twou nen an, dèyè nen w, ak gòj ou ak bwat vokal ou. Andoskòp la gen yon zouti nan pwent li yo itilize pou retire echantiyon tisi yo sispèk la.

 • Deglitisyon Baryòm Modifye

  Sa se yon seri reyon-X yo pran panda w vale yon sibstans ki sekiritè ak kalkè yo rele baryòm. Radyològ ak terapis diskou ak deglitisyon nou yo dirije tès sa. Baryòm nan anvlope anndan gòj ou. Chajman deglitisyon ou blokaj parèt vizib nan reyon-X yo.

 • Tès Viris Epstein-Barr (Epstein-Barr Virus, EBV)

  Tès sa chache antikò pou viris Epstein-Barr avèk makè ADN viris Epstein-Barr. Yo jwenn sa yo nan san pasyan ki enfekte avèk EBV.

 • Tès Ekout

  Yo verifye chak zòrèy separeman pou wè si yo w ka tande son ki nòmal ou fò ak son ki gen frekans ba ou wo.

 • CT-Scan ou Cat Scan (Computed Tomography)

  Nan tès sa, yon reyon-X pran yon seri foto anndan kò w sou plizyè ang. Yon òdinatè konbine imaj sa yo, epi l kreye yon imaj 3D detaye kò w. Yo ka itilize CT-scan nan pou verifye tèt ak kou a ak pafwa yo itilize l pou evalye letomak la tou.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

  Tès sa itilize leman ak ond radyo pou pran foto detaye anndan kò w pou chache kansè nan kou w.

 • Biyopsi

  Yon biyopsi, lè yo pran yon echantiyon tisi yo sispèk la, se sèl mwayen asire pou w konnen si w gen kansè. Yon patolojis ekzaminen echantiyon an anba yon mikwoskòp pou verifye si gen selil kansè. Yo retire echantiyon biyopsi a kote timè primè a ye a nan pati tèt/kou a. Doktè w la ap itilize yon egwi fen nan pwosesis yo rele aspirasyon egwi fen si gen selil nan gangliyon lenfatik ou ki bezwen teste.

 • Reyon-X Lestomak ou CT-Scan pou Lestomak

  Reyon-X sa ede nou wè si nenpòt kansè ki pwopaje na poumon w.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Tès sa mezire aktivite metabolik nan tisi kò w. Yo enjekte yon ti kantite materyèl radyoaktif nan yon venn. Yo wè materyèl radyoaktif la nan imaj yo kòm kote ki parèt klere kote selil kansè ka devlope.

 • Etabli Etap pou Kansè Tèt ak Kou

  Etabli etap se ekspresyon yo itilize pou dekri si yon kansè prekòs ou avanse, epi ak ki rapidite l ap devlope. Etap yo ranje koumanse nan I (ba) rive nan IV (avanse). Etablisman etap yo ede nou deside ki kalite trètman ki ka pi bon pou kansè w la.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.