Skip to Main Content

Sinis Paranasal Avèk kansè kavite Nazal

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Genyen plizyè sinis paranasal avèk kansè nasal yo (nen). Yo pran non yo nan zo ki nan alantou yo, ki gen ladann:

 • Sinis fwontal yo ki anba fwon anwo nen an
 • Sinis maksilyè yo se zo machwè nan chak bò nen an
 • Sinis etmoyid a kote do nen an nan mitan zye yo.
 • Sinis esfenoyid dèyè nen an nan mitan krann tèt la.

Kasinòm selil ki gen kal toujou gen analiz ki fèt sou li nan sinis paranazal yo avèk kavite nazal la. Selil ki gen kal yo fen, selil plat yo andedan sinis yo avèk kavite nazal yo.

Lòt sinis paranazal avèk kavite nazal ki gen kansè yo gen ladan:

 • Melanòm: Kansè sa yo kòmanse grandi nan melanosit yo, ki se selil sa yo ki bay po ou koulè natirèl li a.
 • Sakòm: Sakòm yo se kansè yo ki grandi andedan misk oswa tisi konektiv la.
 • Papiyòm envèse: Timè beniy ki fòme andedan nen an. Kèk papiyòm envese tounen kansè.
 • Granilòm medyan yo: Kansè sa yo nan tisi yo nou te jwenn nan mitan figi a.

Poukisa pou w chwazi Sant Sylvester Comprehensive Cancer?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt avèk kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florida. Ekip nou an ofri solisyon operasyon senplifye. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè avèk nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se youn nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane pou kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Ekip swen miltidisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se espesyalis nan kalite ekzakt aspè nan li. Tout doktè w yo, enfimyè avèk plis ankò ap kolabore pou sove lavi.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Nan Sylvester Comprehensive Cancer Center, chak kansè gen yon pakèt tretman ki kapab itilize poukont oswa nan yon konpoze pou bay rezilta ki pi bon pou kansè espesifik ou a, tankou estanda terapi yo avèk terapi novèl ki disponib sèlman nan tès klinik. Se poutèt sa dyagnostik avèk swen enpòtan konsa.

Sinis paranazal avèk kansè kavite nazal yo pi difisil pou yo trete pase kansè larenjyal yo. Sentòm ki parèt bonè yo pa klase. Pifò sinis avanse avèk kansè kavite nazal yo gen dyagnostik ki te fèt sou yo nan etap avanse. Timè sa yo gaye pi souvan nan nè lenfatik yo. Pasyan yo an jeneral pa remake kèk kwasans nan kou yo. Se poutèt sa, se trètman nan glann lenfatik nan kou a ki souvan rekòmande.

Trètman pou kansè sa yo gen ladan yo:

 • Operasyon

  Chirijyen yo retire yon timè ki soti nan tèt la avèk rejyon kou a epi li retire glann lenfatik ki genyen selil kansè yo. Ti timè yo gen mwens enpak negatif sou vwa ou, sa w ap vale epi aktivite chak jou w ap fè. Kalite operasyon sa yo gen ladan:

  • Operasyon andoskopik: Nouvo metòd sa kenbe plis tisi an sante san tach pase operasyon tradisyonèl yo. Chirijyen ou a pral fè yon ti koupe kote li pral pase ti tib ki fèt tankou teleskòp la nan kavite nazal la oswa sinis. Operasyon andoskopi sinis pou sinis ki pa gen kansè souvan mennen yo jwenn kansè.

  • Maksilektomi: Operasyon sa retire pati oswa tout nan palè ki di a, do zo ki nan bouch la. Pwotèz atifisyèl oswa volè nan tisi ki mou a kapab sèvi nan men ekip chirijikal ou a pou ranpli twou vid ki rete nan operasyon sa.

  • Reseksyon Kranofasyal/Craniofacial Resection/Skull Base Surgery: Li se yon operasyon ki genyen ekstansyon. Chirijyen ou a pral retire plis tisi pase yon maksilektomi. Yon newochirijyen nan Sylvester ak chirijyen pou tèt avèk pou kou yo travay ansanm souvan pou fè si ou jwenn bon siksè.

 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon souvan gen lyen avèk yon operasyon, swa anvan oswa aprè operasyon an, oswa avèk kimoterapi, pou trete anpil ka sinis paranazal avèk kansè kavite nazal yo.

  • Terapi avèk Reyon Entansite Modile (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT): Ou jwenn avantaj nan eksperyans Sylvester kòm yon lidè mondyal nan trete kansè tèt ak kou avèk IMRT. Sa se yon fòm avanse nan terapi radyasyon reyon ekstèn. Espesyalis radyasyon ap fòme dòz radyasyon pou gwosè egzat ki genyen twa dimansyon timè ou. Kontwòl egzak la avèk fleksibilite ede diminye kantite radyasyon ki ale nan alantou tisi sante a.

  • Terapi Radyasyon Entèn:
   Kiriterapi se yon lòt non pou pwosedi sa a. Ti pilil, "grenn" oswa branch ki gen materyèl radyoaktif ki pase andedan oswa tou prè timè a. Yo voye dòz radyasyon an egzakteman nan kote li bezwen ale. Plis radyasyon kapab ale nan timè a pase nan terapi radyasyon ekstèn nan. Trètman sa mande pou fè plizyè jou entène lopital.

  Kimoterapi

  Gwo nivo eksperyans ekip medikal onkoloji Sylvester a pèmèt doktè nou yo chwazi avèk bay metòd kimoterapi ki pi avanse, souvan anvan yo vin disponib nan kominote a. Doktè ou a kapab preskri kimoterapi anvan oswa apre operasyon. Li kapab mele kimoterapi avèk terapi radyasyon pou eseye epi evite operasyon. Medikaman kimoterapi ki sèvi pou kansè tèt avèk kou pa fè ou pèdi cheve ou yo an jeneral.

  Kimoterapi yo bay nan venn yo (enjeksyon) disponib nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) nan lokasyon Sylvester's Miami - yon inite 12.000 pye kare ki gen ladan 33 chèz ki kapab kage avèk 11 chanm prive. Si w prefere, ou kapab gen trètman enjeksyon (piki) ou nan Deerfield Beach, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, avèk biwo Kendall yo.


Tests

In addition to a complete medical history and physical examination, procedures for diagnosing head and neck cancers may include the following:

 • Endoscopic Ultrasound

  This exam uses a long, thin, flexible tube called an endoscope with a light at the end. It is put in through the nose so the doctor can get a close look at the inside of your nasal cavity, the back of your nose, throat, and voice box. A special tool on the endoscope is used by the doctor to remove samples of suspicious tissue.

 • Computed Tomography (CT or CAT Scan)

  In this test, an X-ray beam takes a series of pictures of the inside of your body from many angles. These images are then combined by a computer, giving a detailed 3-D picture of your body. The CT scan can be used to check the head and neck and is sometimes used to evaluate the chest, too.

 • Magnetic Resonance Imaging (MRI)

  This test uses magnets and radio waves to take detailed pictures of the inside of your body to look for cancer in the neck.

 • Biopsy

  A biopsy, taking a sample of the suspicious tissue, is the only sure way to know if you have cancer. The sample is checked by a pathologist who looks at the tissue under a microscope to check for cancer cells. The biopsy is removed from the primary tumor site in the head/neck area. If the suspicious area is a lump or lymph node on your neck, your doctor uses a very thin needle in a process called fine needle aspiration to see if there are cancer cells in your lymph node.

 • Nasoscopy

 • A procedure to look inside the nose for abnormal areas. A nasoscope is inserted into the nose. This is a thin, tube-like instrument with a light and a lens for viewing. A special tool on the nasoscope may be used to remove samples of tissue. The tissues samples are viewed under a microscope by a pathologist to check for signs of cancer.

 • Positron Emission Tomography (PET) Scan

  This test measures metabolic activity in your body tissue.   Radioactive material in small amounts is injected into a vein. The radioactive material is seen in the images as highlighted places where cancer cells could be growing. 

 • Chest X-ray or Chest CT Scan

  This X-ray helps us to see cancer cells that spread to your lungs. 

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.