Skip to Main Content

Kansè Neyoandokrin (NET Tumors)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Yo konnen kansè neyoandokrin yo tou sou non timè NET. Yo ka devlope nan vant lan, ti trip la, rektòm, kolon ak fwa. Timè sa yo an jeneral se timè kasinoyid — timè ra, ki grandi dousman. Yon timè neyoandokrin kòmanse nan selil ki pwodwi òmòn yo nan sistèm neyoandokrin kò an. Selil neyoandokrin regilarize lè ak sikilasyon san nan poumon yo. Yo ede kontwole tou ak ki rapidite ou lantè manje vwayaje nan tib dijestif la.

Timè NET yo rele yo zèb nan domèn kansè a. Sa se lakòz maladi a ki pa parèt souvan epi kòman sentòm yo kapab parèt tankou sentòm maladi ki plis popilè. Sa gen ladan li maladi Crohn, opresyon/asm, sendwòm entesten ki irite ak rozase.

Kalite timè neroandokrin:

Kasinòm Neroandokrin
Anviwon 60 pousan nan tout timè neroandokrin pote non "kasinòm neroandokrin." Kasinòm neroandokrin ka koumanse nan vant lan, pankreya yo, ak tib gastro-entestinal/dijestif.

Timè Kasinoyid
Timè kasinoyid jeneralman rive anndan kouch anvlòp tib dijestif la (gastwo entestinal). Timè kasinoyid yo ki devlope nan lestomak la pi souvan devlope pi lan. Yo pa lakòz kantite sentòm sa yo.

Feyokwomositòm
Timè ra sa kòmanse nan selil kwomafin glann adrenal la. Selil espesyalize sa yo relache adrenalin òmòn nan pandan moman strès. Feyokwomositòm jenerlaman rive nan mwèl sirenal la, pati ki anndan glann sirenal yo, anlè ren yo. Timè sa yo ogmante pwodiksyon adrenalin ak noradrenalin, òmòn ki ogmante tansyon ak batman kè.

Kansè Selil Merkel
Kansè selil Merkel agresif anpil, devlope rapid epi ra. Yo ka rele kansè selil Merkel kasinòm neroandokrin po tou oubyen kansè trabekilè.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Anpil eskperyans nan kansè vant, gastrik ak neroandokrin (NET). Paske nou wè tèlman anpil pasyan ki gen kansè vant, gastrik, ak kansè neroandokrin yo(NET), nou gen ekspeyrans ou bezwen an pou founi meyè avèk mwens konplikasyon potansyèl.

Radyo operasyon NanoKnife envazif® minimal. Nou ofri plis opsyon trètman pou pasyan ki gen timè ki pa ka opere ou difisil pou atenn, nou pwodwi mwens doulè epi sèlman ekzije yon ti ospitalizasyon tou kout.

Ekip swen pliridisiplinè. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan kalite kansè w la ekzakteman ak nan tout aspè li. Tout doktè w yo, enfimyè ak plis moun kolabore pou ofri yon swen ekselan.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan peyi a ki gen terapi radyasyon ViewRay — terapi radyasyon MRI-gide. Sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè, ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure li an.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Opsyon medsin presizyon. Nou defini kansè w la ak trètman li swivan jèn ki kondi l la, olye sèlman kote l lokalize a ak etap li ye, konsa nou ka ofri plis terapi sible ak efektif.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Objeftif prensipal trètman timè NET se pou redui, oswa jwenn ak retire kantite timè ki posib la, epi jere sentòm ou yo. Plan trètman yo pèsonalize pou chak pasyan ak ka gen ladan l opsyon ki apre yo:

 • Operasyon

  Chirijyen w lan retire timè a ak maj selil ki an sante ki nan anlantou kansè a. Kèk pwosedi chirijikal NET se rediksyon oswa operasyon sitorediktif, reseksyon laparoskopik envazif minimal, transplant.

  • Operasyon laparoskopik: Operasyon laparoskopik se yon kalite operasyon ki mwen envazif ki souvan itilize pou timè NET. Li itilize twa oswau kat ti ensizyon olye yon ensizyon laj. Yon tib fen, ki gen yon limyè yo rele yon laparoskòp gen yon ti kamera videyo ki pitit ladan l. Yo fouye laparoskòp la atravè ouvèti a. Sa ede gide operasyon chirijyen an. Chirijyen an fouye ti enstriman anndan lòt pòt la pou atenn timè a ak opere.


 • Chimyoterapi

  Chimyoterapi trete timè avèk medikaman ki detwi selil kansè yo. Yo ka founi Chimyoterapi gras ak yon tib nan venn (IV) yo plase nan yon venn atravè yon zegwi oswa avèk konprime ou pran nan bouch. Yo souvan konbine l avèk terapi radyasyon oswa operasyon.

  • Chimyoanbolizasyon: Yo ka itilize l pou timè NET ki pwopaje ale nan fwa a. Ekip medikal ou a ap enjekte yon medikaman nan atè epatik la atravè yon katetè (tib fen). Yo melanje medikaman an avèk yon sibstans pou anbolize (bloke) atè a ak koupe sikilasyon san ki ale nan timè a.

  • Si w bezwen Chimyoterapi nan venn (enfizyon), ou ka fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.


 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon modèn itilize metòd ki gide avèk imaj pou founi trètman ki sible anpil. Yo ka itilize terapi radyasyon anvan operasyon pou ratresi gwosè timè a oswa aprè operasyon pou detwi nenpòt selil kansè ki rete.

  • Sylvester ofri opsyon terapi radyasyon avanse tankou ViewRay™ (youn pami sèlman senk sant nan peyi a) ak RapidArc®, ofri terapi radyasyon ekstèn modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Teknoloji sa yo ka founi dire trètman ki pi kout, presizyon amelyore ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki nan alantou a.

  • Terapi radyasyon entèn se yon teknik ki itilize sibstans radyoaktif yo plase dirèkteman nan ou tou pre timè a. Yo founi terapi radyasyon entèn atravè zegwi, grenn, fil oswa katetè.


 • Radyo operasyon® NanoKnife

  Teknik sa se yon opsyon ki envazif minimalman pou timè ki mal pou atenn oswa ki pa ka opere yo. NanoKnife® se yon sistèm ki itilize kouran elektrik pou detwi NET. Pou NET ki pwopaje nan fwa a, pwosedi anbolizasyon yo ka ede redui owa koupe alimantasyon san ki ale nan timè a.

 • Terapi òmòn

  Kèk òmòn nan kò a an reyalite ede timè yo grandi. Terapi òmòn se yon trètman ki enpoze òmòn an plis fèt. Yo trete timè NET kasinoyid GI avèk yon medikaman (yo enjekte anba po a oubyen nan misk la) pou ede frennen devlopman timè.

 • Swen Sipò

  Jesyon doulè ak swen palyatif ka pati enpòtan nan plan trètman w lan. Atravè trètman w lan, ekip jesyon doulè a sou apèl 24/24 pou ede antisipe ak jere doulè proaktifman ak pou jere nenpòt efè segondè medikaman doulè a.

 • Tès Kliniik

  Tès klinik etidye pwochen potansyèl yo pou kansè w la. Mande doktè w la si w se yon bon kandida pou yon tès klinik.


Tès


Ansanm avèk yon ekzamen fizik ak revizyon istwa medikal ou, tès dyanostik yo ka gen nenpòt konbinezon pwosedi ki site apre yo:

 • Etid Chimi San

  Echantiyon san ou yo verifye pou prezans nenpòt òmòn timè kasinoyid pwodwi.

 • Tès Endikatè Timè

  Makè timè se sibstans yo konnen ki se siy timè neroandokrin yo.

 • Tès Kwomogranin A

  Kwomogranin A se yon pwoteyin yo jwenn nan selil neroandokrin. Kantite ki pi wo ou an nòmal nan san ka se yon siy timè neroandokrin.

 • Tès Pipi Venn-Kat-Èdtan

  Pipi kolekte ak egzamine pandan yon jou konplè pou mezire kantite 5-HIAA ou serotonin (òmon) ki ladan l. Nivo ki pi wo oswa pi ba pase nivo nòmal la ka yon siy kansè.

 • MIBG Scan

  MIBG (metayodobenzylganidin) se yon sibstans radyoaktif. Nou enjekte yon vyet ti kantite nan yon venn ak gade l k ap vwayaje atravè sikilasyon sangen an. Timè kasinoyid yo pran materyèl radyoaktif la. Nou ka wè sa lè n itilize yon aparèy ki mezire radyasyon.

 • CT-Scan oswa Cat Scan (Computed Tomography)

  CT-scan se yon seri foto ki detaye pati anndan kò a yo pran sou plizyè ang avèk yon òdinatè ak machin Redyasyon. Yo ka mete koloran anndan kò w atravè yon venn oubyen ou ka bwè l pa bouch. Sa pèmèt nou wè ògàn nan oswa tisi yo klèman. Tomografi ki fèt pa òdinatè (computerized) oswa tomografi aksyal enfòmatize se lòt non yo pou tès sa.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

  Yon leman, radyo ond yo, ak yon òdinatè èd pou kreye yon seri foto detaye anndan kò w. Imaj rezonans manyetik nikleyè se yon lòt non pou tès sa.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Glikoz se sik selil yo itilize pou enèji. Nou enjekte yon ti kantite glikoz ki make ak yon ti kantite materyèl radyoaktid atravè yon venn. Machin radyasyon an pral fè rotasyon nan alantou kò w. Li pran foto kote yo itilize glikoz plis la. Nenpòt selil kansè pral parèt pi klere nan foto a pase selil nòmal yo. Selil kansè yo itilize glikoz pou enèji plis pase selil nòmal yo pou jwenn enèji.

 • Iltrason andoskopik (EUS)

  Yo fouye yon andoskòp (yon tib fen ki gen yon limyè avèk yon lantiy) anndan kò w, an jeneral nan bouch la oswa rektòm nan. Li gen yon sond nan pwent li ki rebondi ond son yo ki gen gwo enèji sou vant lan, ti trip la, kolon, oswa rektòm. Eko ki soti nan ond iltrason yo sa kreye yon imaj tisi kò a yo rele yon sonogram. Andosonografi se yon lòt non pou tès sa.

 • Laparotomi

  Laparotomi se yon pwosedi chirijikal yo itilize pou ekzaminen anndan vant lan pou chache nenpòt siy maladi. Se nan pawa abdominal la kote yon chirijyen ka fè yon ti koupe. Yo itilize laparotomi pou retire yon ògàn oswa yo ka itilize l pou retire yon echantiyon tisi. Yo revize echantiyon sa yo anba yon mikwoskòp gwo pwisans pou chache tout siy maladi a.

 • Andoskopi Siperyè (Upper Endoscopy)

  Andoskòp yo se enstriman fleksib ki tankou yon tib. Yo gen yon limyè epi ka gen yon zouti chirijikal sou yo pou ede doktè a wè klèman ak retire nenpòt tisi oswa echantiyon gangliyon lenfatik. Yo revize echantiyon sa yo anba yon mikwoskòp gwo pwisans pou chache tout siy maladi a.

 • Biyopsi

  Lè yo retire tis yo oswa selil pou ka ekzaminen yo anba yon mikwoskòp gwo pwisans rele yon biyopsi. Biyopsi pou NET pankreyatik ka itilize yon zegwi fen oswa laj yo fouye nan pankreya pandan radyasyon oswa iltrason. Yo kapab retire tisi tou pandan yon laparoskopi (yon ensizyon chirijikal ki fèt nan pawa vant lan).

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.