Skip to Main Content

Kansè Vant

Randevou

Fè demand yon randevou sou entènèt ou
rele nou. 1-844-324-HOPE (4673)

Gen plizyè kalite kansè vant. Ekspresyon kansè vant lan jeneralman fè referans avèk sa yo rele kansè gastrik. Kansè gastrik se yon maladi kote selil enfekte (kansè) fòme nan kouch vant lan epi koumanse devlope ak pwotansyèlman pwopaje. Adenokasinòm se timè gastrik ki pi popilè. Yo dyagnostike anviwon 26.000 nouvo nan Etazini chak ane.

Kondisyon ak Trètman

 1. Adenokasinòm
 2. Kansè Ezofajyen
 3. Timè Estromal Gastroentestinal (GISTs)

 4. Kansè Neroandokrin (Timè NET)

  Kasinòm Neroandokrin
  Timè Kasinoyid
  Feyokwomositòm
  Kansè Selil Merkel

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Gwo eksperyans nan kansè vant ak gastrik. Paske nou konsilte tèlman anpil pasyan ki gen kansè vant ak gastrik, nou gen eksperyans nesesè pou n founi meyè rezilta avèk mwens konplikasyon potansyèl.

Nan tèt ekspètiz nan operasyon laparoskopik ak ki fèt ak asitans robo. Teknik chirijikal avanse nou an pèmèt nou gen pi gran presizyon ak dire gerizon pi rapid.

Radyochiriji NanoKnife® envazif minimal. Nou ofri plis opsyon trètman pou pasyan ki gen timè ki p aka opere ou difisil pou yo jwenn yo, pwodui ti kras doulè ak ekzije sèlman yon ti ospitalizyon brèf.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan peyi a ki gen terapi radyasyon ViewRay — terapi radyasyon MRI-gide. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antouraj la.

Sèl sant Kansè Ekselans ki nomine nan Sid Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Meyè ekip operasyon rekonstritif. Ekip chirijikal nou an gen plizyè ane eksperyans nan rebati ezofaj ou vant aprè operasyon si nesesè. Nou ka ede w retoune tèt nou nan kalite vi ou te abitye viv la.

Opsyon medsin presizyon. Nou defini kansè w la ak trètman l swivan jèn ki dirije l, olye sèlman sou pozisyon ak etap li ye, pou nou ka ofri terapi ki plis sible ak efikas.

Sipò nan men enfimyè navigatè sousye nou yo. Enfimyè navigatè nou yo disponib pou asire yo resevwa tout dosye w yo ki soti deyò Sylvester, kowòdine randevou espesyalite ak tès epi reponn kesyon w.

Radyasyon Presizyon an tan reyèl. Si w bouje pandan trètman, ekipman terapi radyasyon avanse nou yo kanpe ak rekalibre, pou radyasyon an pa domaje tisi ki an sante.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.