Skip to Main Content

Timè estromal gastroentestinal (Gastrointestinal stromal tumors)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Timè estromal gastroentestinal (Gastrointestinal stromal tumors, GIST) koumanse nan selil ki lokalize nan mi tib dijestif la gastroentestinal, ou GI). Tib dijestif la gen ladan l vant lan, ti trip, ak gwo trip (kolon). Selil tib GI la ede kontwole kontraksyon ak ekspansyon misk ki anndan tib dijestif nou yo. Selil sa yo enpòtan pou transpòte manje ak likid atravè kò a pou dijesyon, enèji, ak anlèvman dechè.

Plis pase mwatye GIST yo koumanse nan vant lan. Anpil lò koumanse nan ti trip la. Sepandan, timè estromal gastroentestinal ka grandi nenpòt kote nan tib dijestif la. Yon ti kantite GIST koumanse deyò tib GI la, nan apenndiks la, vesi, ou pankreya, pa ekzanp.

Kalite Timè Estromal Gastroentestinal

 • Timè estromal gastroentestinal resektab
 • Timè estromal gastroentestinal non-resektab
 • Timè estromal gastroentestinal metastatik ak peryodik
 • Timè estromal gastroentestinal refraktè

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

To sivivans lan trive jiska 14 pousan pi wo pase mwayèn nasyonal la pou kansè pankreyatik ki nan etap prekòs ak etap tade. Ou resevwa dyagnostik ki pi ekzat ak trètman pou kansè w la ekzakteman, meyè rezilta posib, ak mwens efè negatif potansyèl.

Se youn pami de twa Enstiti Rechèch Kansè Pankreyatik nan peyi a. Nou kontinye rann disponib anpil trètman iltramodèn ak resous adisyonèl pou pasyan ak tout fanmi yo.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid, epi youn pami sèman 11 sistèm ki gen ekzanpsyon pèman prospektif (prospective payment system, PPS) lopital kansè ki konsakre ak kansè nan Etazini. Nou trete kansè, sèlman kansè. Epi, sa vle di meyè rezilta pou pasyan sou lopital tradisyonèl yo ak pwofesyonèl swen sante ki fè trètman kansè ki pa konplè. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè. Se ekspè nan kalite kansè w genyen an ekzakteman ak chak grenn aspè nan li ki konpoze ekip swen w lan.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Yo itlize kat terapi estanda nan trètman timè estromal gastroentestinal:

 • Operasyon

  Si GIST la pa pwopaje ak rete nan yon plas ki an sekirite pou fè operasyon, yo ka retire l gras ak operasyon laparoskopik. Y ap retire kèk tisi sou kote timè a tou. Laparoskòp la se yon tib fen ki klere ki ede yon chirijyen wè anndan kò a. Yo fè ti ensizyon (koupe po a) tou piti "twou kle" nan mi vant abdomèn/vant lan. Yo fouye laparoskòp la anndan youn nan ensizyon yo, menm jan yon enstriman chirijikal ki la pou retire tisi ki gen kansè.

 • Terapi Sible

  Terapi sible itilize medikaman ak lòt sibstans pou jwenn ak atake yon kalite selil kansè espesifik san andomaje selil ki an sante yo. Inibitè kinaz Tirozin (Tyrosine kinase inhibitors, TKIs) se medikaman terapi sible ki bloke siyal timè bezwen pou grandi. Yo ka itilize TKI pou trete GIST yo p aka retire nan operasyon. Yo ka itilize yo tou pou ratresi GIST yo anvan operasyon. Imatinib mesylate avèk sunitinib se de TKI yo itilize pou trete GIST.

 • Siveyans Aktif (Atant Vijilan)

  Kèk fwa doktè w la ka rekòmande pou rete tann trètman. Yo rele sa siveyans aktif, ou atant vijilan. Si nou kwè li pi bon pou w rete tann plis siy ou sentòm anvan nou trete yon GIST, n ap kontinye siveye kondisyon w lan atravè randevou regilye pou fè tès.

 • Swen Sipòtif

  Nou ka ofri swen sipòtif si timè w la vin pi mal oubyen si w gen lòt efè segondè timè a oubyen trètman w lan. Li ka gen landan jesyon doulè, sikolojik, social, ak sipò espirityèl. Objektif la se pou ede amelyore kalite lavi pou pasyan ki genyen maladi grav ou ki menase lavi yo.

  • Terapi radyasyon se youn nan trètman swen sipòtif yo ka rekòmande w pou soulaje doulè a lakay pasyan ki gen timè GIST ki gwo ki pwopaje.
 • Esè Kliniik

  Si doktè w la kwè w ap benefisye si w enskri nan yon esè klinik, li ap diskite opsyon sa ak ou. Esè klinik se etid envestigatif medikaman ki fèk disponib yo, kobinezon medikaman ou metòd chirijikal pou trete yon timè espesifik.


Tès


Anplis yon ekzamen fizik ak revizyon istwa medikal ou, nou ka itilize tès ak pwosedi sa yo nou site apre anba:

 • Seyans eskanè CT Scan (Computed Tomography)

  Yon pwosedi ki fè yon seri foto detaye kote anndan kò a, yo pran sou plizyè ang. Se yon òdinatè ki konekte ak yon machin reyon-X ki fè foto yo. Yo ka enjekte yon koloran nan yon venn ou fè w bwè l pou yo ka fè yon ògàn oubyen yon tisi parèt pi klè.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI)

  Yon pwosedi sa itilize yon leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye yon seri foto detaye pati anndan kò a. Yo rele pwosedi sa tou imaj rezonans mayetik nikleyè (nuclear magnetic resonance imaging, NMRI).

 • Iltrason Andoskopik ak Biyopsi

  Yo itilize andoskopi ak iltrason pou fè yon imaj pati siperyè tib GI la ak pran yon biyopsi. Yo fouye yon andoskòp (yon enstriman fen ki tankou yon tib ki gen yon limyè ak yon lantiy pou ka gade) anndan bouch la ak anndan ezofaj la, vant, ak premye pati ti trip la. Yo itilize yon sond ki nan pwent andoskòp la pou rebondi ond son ki gen anpil enèji (iltrason) sou tisi entèn yo ou ògàn yo pou fè eko. Eko sa yo fòme yon foto tisi kò a yo rele yon sonogram. Gras ak gidans sonogram nan, doktè a retire tisi avèk yon egwi fen ki gen yon twou ladan l. Yon patolojis ekzaminen echantiyon an anba yon mikwoskòp pou chache selil kansè.

 • Imonositochimi

  Yon tès ki itilize antikò pou chache kèk antijèn nan yon echantiyon selil. Antikò a jeneralman konekte ak yon sibstans radyoaktif ou yon koloran ki lakoz tisi a klere anba yon mikwoskòp. Yo ka itilize kalite tès sa pou fè diferans ant diferan kalite kansè.

 • To Mitotik

  Tès sa mezire ak ki vitès selil kansè yo ap divize ak grandi. Ou konte to mitotik la lè w kalkile kantite selil ki divize nan kèk kantite tisi kansè.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.