Skip to Main Content

Sakòm Zo ak Tisi Mou (Bone and Soft Tissue Sarcomas)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Sakòm, ki se kansè zo ak tisi mou yo ekstrèmman ra, li konpoze sèman 1 pousan pami kansè moun genyen. Menm si sa, kantite pasyan sakòm nou wè nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center ap grandi rapidman, avèk plis pase 250 pasyan nou te wè ane pase.

Sakòm devlope nan selil kenbe estrikti ou amòti lòt ògàn nan kò nou, ki gen ladna l zo, katilaj, misk, grès ak tandon. Yo ka devlope nenpòt kote nan kò a: nan ekstrmine yo, tèt ak kou, oubyen anndan kavite pwatrin nan ak vant lan.

Anviwon 80 pousan nan sakòm koumanse nan tisi mou kò a (katilaj, misk, grès ak tandon). Lòt 20 pousan an soti nan zo yo. Pi gwo kantite timè zo yo metastatik ak pwopaje apati kansè ki nan ògàn diferan tankou poumon, trip oubyen tete. Yo trete yo tankou w a di yo te nan plas orijinal yo. Se espesyalis sakòm nou yo ki trete sakòm zo primè, oubyen kansè zo.

Kondisyon ak Trètman

 • Sakòm Zo Primè (Primary Bone Sarcomas)

  Kondrosakòm (Chondrosarcoma)
  Sakòm Ewing ou Timè (Ewing Sarcoma or Tumor)
  Timè Selil Jeyan nan Zo (Giant Cell Tumors of Bone)
  Osteyosakòm (Osteosarcoma)

 • Sakòm Tisi Mou (Soft Tissue Sarcomas)

  Anjyosakòm (Angiosarcoma)
  Timè Estwomal Gastwo-entestinal (Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST)
  Sakòm Kaposi (Kaposi Sarcoma)
  Leyomyosakòm (Leiomyosarcoma)
  Liposakòm (Liposarcoma)
  Sakòm Sinovyal (Synovial Sarcoma)
  Sakòm Pleyomòfik Non Diferansye (Pleomorphic Sarcoma)
  Fifwomatòz Desmoyid (Desmoid Fibromatosis)
  Sinovi Vilonodil Pigmante (Pigmented Villonodular Synovitis)

Poukisa pou w Chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Anpil eksperyans nan trete anpil ka sakòm ak kansè zo ak tisi mou. Eksperyans nou egal la meyè rezilta ak mwens konplikasyon potansyèl.

Terapi sible ak esè klinik pou pasyan ki gen mitasyon timè. Ou ka resevwa opsyon trètman ki pi avanse ki disponib nan rejyon Sid Florid la.

Zouti onkoloji radyasyon Avanse. Teknoloji sofistike nou an founi posibilite pou sible timè ekzakteman, amelyore rezilta yo, ak mwens domaj potansyèl nan tisi ki an sante ki nan alantou yo. Zouti yo gen ladan yo RapidArc® intensity modulated radiation therapy (IMRT), ak yon eskanè Siemens 4D-CT.

Ekspètiz nan pwostèz atifisyèl sou mezi, atikilasyon ak grèf zo. Nou ka ofri mobilite amelyore ak pi gran konfidans nan tèt ou pou moun ki gen kansè avanse.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Ou dwe konfidan konnen ou nan meyè plas ki ekziste pou trete kansè w la nan Sid Florid.

Bank ak biwo tisi sakòm Konplè. Ou gen opsyon pou w fè donasyon pou ede pwochen pasyan atravè rechèch k ap devlope pwochen terapi amelyore.

NanoKnife®trètman pou timè yo te konsidere ki pa t ka trete anvan sa. Metòd avanse sa, yo fè l ak anestezi jeneral, bay yon ti doulè ak ekzije sèlman yon ti sejou tou kout nan lopital — jeneralman pandan yon sware — paske li lakoz mwens efè segondè. Yo rele l tou irreversible electroporation (IRE), NanoKnife ka refèt si gen nouvo lezyon ki devlope. Sylvester se te premye sant pwofesyonèl swen sante nan florid ki ofri trètman avanse sa.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.