Skip to Main Content

Asistans Finansyè

Langage Facil Rezime de Asistyans Finansye Page 1

LANGAGE FACIL REZIME DE ASISTANS FINANSYE

Elijibilite ak Asistans Nou Ofri

University Of Miami UHealth System (UHealth) ofri asistans finansye pou ugans ak lot soin medical ki necese (soin ki pa chouasi) pou moun ki reside nan Florida ki ap viv aux Etats Unis legalman, e niveau bidget familial yo rive juska kat (4) foua Federal Povrete Reglemen(FPR)

Asistans finansye aplike pou sevis pou setin swen founi nan lokation sa yo:

UNIVERSITY OF MIAMI Sylvester Comprehensive Cancer Center), UHealth Tower (UHT), Anne Bates Leach Eye Center (Bascom Palmer Eye institute), Lennar Foundation Medical Center (LFMC), ak University Of Miami Clinic Group Medical (UMMG).

Asistans finansye (asistans pou tout balans ke ou doue) disponib pou moun sayo ki aplike pou asistans finansye epi ki kalifie selon elijibilite nesece ak kondisyon dokiman:

  • Moun ki pa gin asirans epi budjet famiy yo pandan douz (12) mwa qui tombe pi ba pase 300% Federal Povrete Reglemen(FPR)
  • Moun ki pa gin ase asirans ak yon balans ki rete apre touaziem pati liabilite de mil dola ($ 1000) ou plus, epi budjet famiy yo nan douz (12) moua avan yo te egale ou byin amba 300% Federal Povrete Reglemen(FPR)
  • Individi ki Indigent medicalman ki gin fanmiy budjet moins ke 400% Federal Povrete Reglemen(FPR) avek yon balans ke nou pa kapab kolekte qui depase 25% de budjet fanmiy yo pou douz (12) moua avan yo.

Kèk sikonstans yo ka pa bezwen yon aplikasyon.

Moun ki pa elijib pou asistans finansye pap paye plus l’agan pou emegenci ou lot soin medical ki nesese ke montan yo chage tout lot mindividi yo ki gin asirans ki kouvri swen sa yo.

Tradiksion

Asistans financie infomasion yo disponib nan UHealth an Anglais, Espagnol ak kreyòl.

Kijan pou ou jwenn plis enfòmasyon ey aplike pou Asistans Finansye.

Pou ou konnin plis sou UHealth Asisitans Finansye Pwogram nan, jwenn yon kopi gratis de asistans finansye regleman, aplikasyon, ak rezime Règleman, ou byen pou ou jwenn asistans ak finansye aplikasyon an, tanpri souple kontakte UHealth nan:

Adrès
University of Miami Health System
1320 S. Dixie Highway, Suite 285
Coral Gables, Florida 33146

Sit entènèt
https://umiamihealth.org/billing

Numero Telefon Finansie Conseye
University of Miami Hospital & Clinics and Sylvester Comprehensive Cancer Center Anne Bates Leach Eye Center and Bascom Palmer Eye Institute UHealth Tower University of Miami Billing- Tanpri utilize nimero sa a si ou te resevoua sevis nan yon’n nan L’Opital sa yo
305-689-7079 305-482-4119 305-689-3923 305-243-2900
Regleman Asistans Finansye Page 1