Skip to Main Content

Peye yon Fakti

Eksperyans ou nan zafè swen sante kontinye ap avanse.

Veye kèk gwo chanjman k ap fè nan UHealth. Selon fidbak ou, n ap lanse yon nouvo misyon ki pi fasil pou konprann. Epi sa se twokèt la.

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou frakti ou yo, oswa si ou vle peye fakti ou sou telefòn, ou ka rele 305-243-2900.

Pasyan entènasyonal yo, tanpri rele 1-305-243-9100.

Pasyan an ki te resevwa yon bòdwo Doktè UHealth ki asosye avèk yon vizit nan Jackson Health System tanpri rele 786-530-2070.

Ou ka resevwa fakti apa pou sèvis ou resevwa nan UHealth, youn pou frè pwofesyonèl ak youn pou frè lopital la. Chak depatman ki bay fakti gen yon ekip sèvis kliyan pou ede ou avèk kesyon oswa enkyetid ou genyen sou fakti asirans oswa kantite lajan ou dwe a.