Skip to Main Content

Plan Asirans nou Aksepte

Lopital ak klinik University of Miami Health System yo aksepte tout pwodwi asirans (gwo asirans medikal tradisyonèl yo), Champus, Konpansasyon Travayè, Medicare, ak Medicaid. Sistèm sante a ak doktè li yo gen kontra tou ak plizyè òganizasyon swen kowòdone (HMO / PPO).

Tanpri pote tout enfòmasyon asirans, tankou kat asirans, lè ou vini nan randevou ou. Anpil konpayi asirans medikal, ak HMO, mande pou otorizasyon davans pou sèvis medikal. Tanpri konsilte avèk konpayi asirans ou oswa doktè swen prensipal ou pou jwenn yon otorizasyon davans, si sa nesesè, anvan dat randevou ou.

Pou plis enfòmasyon konsènan zafè asirans oswa pou konnen si plan sante patikilye ou kouvri tretman nan UHealth, tanpri kontakte nou nan youn nan nimewo sa yo:

Ou ka kontakte tou plan sante ou pou detèmine si doktè UHealth yo fè pati pwofesyonèl swen sante yo.

Vision Page 1
Transplant - Solid Organs Page 1
Transplant - Pediatric Bone Marrow Page 1