Skip to Main Content

Kanse Tiroyid Anaplastik

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Kansè Tiroyid Anaplastik se yon kansè ki ra, grandi vit epi ki agresif. Nan majorite ka, premye sentòm nan se yon boul nan kou w.

Nou itilize zouti dyagnostik ki pi resan yo, rechèch iltramodèn ak konesans kansè tiroyid avanse pou ede w jwenn sante ideyal. Ekspè nou yo espesyalize nan kalite kansè w la ekzakteman. Sa pèmèt nou ofri w yon dyagnostik ki ekzat — souvan nan nivo jenetik la pou nou ka idantifye meyè trètman an.

Tès

Iltrason
Iltrason ka ede doktè w la detèmine si yon nodil tiroyid solid ou plen ak fliyid. Yo ka itilize l tou pou verifye kantite ak gwosè nodil tiroyid yo ak pou idantifye gangliyon lenfatik ki elaji yo. Iltrason itilize ond son ki gen anpil enèji, ki rebondi sou tisi entèn yo oubyen ògàn yo pou fòme yon imaj (sonogram).

CT-Scan (Computed Tomography)
Yon CT-Scan, yo rele l tou yon CAT scan, pran yon seri foto detaye anndan kò w, yo pran sou pizyè ang. Yo itilize l pou detèmine anplè kansè a ak plan trètman.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRI konbine yon leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye yon seri foto detaye anndan kò w. Menm jan ak pou CT-scan, MRI ka ede detèmine anplè kansè a ak plan trètman.

Biyopsi
Yon biyopsi se yon echantiyon tisi yo ekzamine pou chache selil kansè. Si yo jwenn kansè, yo ka fè yon fè yon analiz mitasyon jenetik pou timè pou chache molekil timè espesifikman nan timè a. Sa ede nou kreye rekòmandasyon trètman ki pi ekzat la.

Tès San Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)
Tès sa mezire nivo òmòn ki estimile tiroyid ak verifye aktivite jeneral glann tiroyid ou. Li ka ede detèmine tou si w ap benefisye nan terapi ranplasman òmòn tiroyid aprè operasyon.

Tès San T3 ak T4 (Òmòn Tiroyid)
Tès sa mezire nivo òmon T3 ak T4, òmòn prensipal glann tiroyid ou pwodui. Nivo a bay doktè w enfòmasyon sou fonksyon glann tiroyid ou.

Tès Tiroglobilin (Thyroglobulin Test)
Tiroglobilin se yon pwoteyin glann tiroyid ou pwodui. Nou itilize tès sa apre operasyon pou detèmine kijan kò w reyaji. Trètman dwe debouche sou yon ba nivo tiroglobilin nan san an. Si nivo yo wo, ou ka bezwen plis trètman.

Tès kalsitonin (Calcitonin)
Kalsitonin se yon òmòn ki ede kontwole kijan kò w itilize kalsyòm. Li fabrike gras ak selil C ki nan tiroyid ou, ki ka devlope an kansè tiroyid nan mwèl (medullary thyroid cancer). Yo itilize tès sa pou dyagnostike kalite kansè sa oubyen posibilite pou l ta retounen aprè trètman.

Tès Carcinoembryonic Antigen (CEA)
Moun ki gen kansè tiroyid nan mwèl souvan gen nivo san wo avèk pwoteyin sa. Yo ka itilize tès sa aprè trètman pou siveye efè l.

Trètman

Radyasyon
Nou bay radyasyon de fwa pa jou, ni san oubyen ni avèk kimoterapi.

Operasyon
Si w gen yon maladi ki mande operasyon epi li pa pwopaje nan lòt pati nan kò w, doktè w la ka rekòmande pou w fè operasyon anvan radyasyon ak kimoterapi.

Komiterapi (Terapi Medikal Sistemik)
Kimoterapi se medikaman pou konbat kansè yo ba ou sou fòm konprime oubyennan venn (ak yon egwi). Nan majorite ka, kimoterapi travay gras ak jan l entèfere ak abilite selil kansè gen pou yo grandi ou repwodui.

Lokal: Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou ka fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sèl sant nan Sid Florid avèk yon sant tès andokrin espesyalize. Ou resevwa pi bon presizyon nan dyagnostik ou a, ki fè jwenn trètman ki pi ekzat al meyè rezilta. Sant lan lokalize nan Miller School of Medicine nan Inivèsite Miami, sant lan gen enfimyè espesyalize ak asistan teknik ki pèfòme tès òmòn ki konplike.

Zouti onkoloji radyasyon Avanse. Sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.