Skip to Main Content

Lenfòm Non-Hodgkin

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Lenfòm se kansè san ki koumanse nan sistèm lenfatik ou lenf kò a. Sistèm lenf lan responsab pou konbat enfeksyon ak maladi. Yo jwenn tisi lenf ak gangliyon lenfatik yo nan tout pati nan kò nou. Selil lenfòm yo ka koumanse grandi pratikman nenpòt kote nan kò nou.

Lenfòm Hodgkin ekstrèman ra, yo dyagnostike sèlman 7.500 ka nan Etazini chak ane. Kansè a koumanse nan selil globil blan ki rele lenfosit. Selil sa yo fè pati sistèm imin kò a. Lenfòm Hodgkin gen rapò tou avèk yon kalite selil ki rele selil Reed-Sternberg. Li jeneralman koumanse nan lenfosit B, yo konn rele l tou selil B. Travay selil B a se pou fabrike pwoteyin ki rele antikò a. Antikò pwoteje kò a kont mikwòb ak viris. Lenfòm Hodgkin gen de kalite: klasik ak lenfosit nodilè predominan.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

OnControl®aparèy echantiyonaj mwèl zo. Se youn nan onkolojis nou yo ki devlope l, aparèy eletrik ki kenbe nan men sa founi echantiyon mwèl zo ki konsistan pou fè dyagnostik ak pou siveyans trètman. Aparèy sa pran echantiyon mwèl zo reprezantatif nan mwens pase senk minit avèk mwens doulè pou yon dyagnostik ekzat premye fwa a.

Anpil nan pasyan ki nan Pwogram Transplant Selil Souch pou Granmoun nan soti nan lopital ki nan lòt zòn. Pasyan ki gen maladi san Sylvester yo gen opsyon transplant selil souch eksperimante disponib si nesesè, li konplètman entegre nan trètman kansè w la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Paske lenfòm se yon maladi san, radyasyon, kimoterapi ak transplant mwèl zo/selil souch se terapi prensipal yo. Doktè w la ka rekòmande yon esè klinik tou.

 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon itilize reyon-X ou lòt patikil radyoaktif pou detui selil kansè. Yo souvan itilize l ansanm ak kimoterapi pou detui plis selil kansè.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi se trètman lenfòm Hodgkin ki pi popilè. Yo ka bay li pou kont li, ou avèk terapi radyasyon. Majorite moun pran plizyè medikaman atravè yon IV ou sou fòm konprime oral.

  Inite Trètman Konplè nou an (CTU) nan lokal prensipal Sylvester an nan Miami ofri kimoterapi nan venn (enfizyon). Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan li 33 fotèy kage ak 11 chanm prive. Ou ka pran enfizyon w lan tou nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ak Deerfield Beach.

 • Antikò Monoklonal

  Medikaman sa yo se fòm sentetik pwoteyin sistèm imin nan. Yo sible yon pati espesyal yon selil kansè. Yo ka itilize sa pou kont li oubyen ansanm ak kimoterapi pou trete kèk kalite lenfòm Hodgkin.

 • Transplant Selil Souch

  Selil souch ka soti nan yon donè (transplant alojeneyik) ou nan pwòp kò w (transplant otològ). Pwosesis sa rive anvna yon pasyan pran yon gwo dòz kimoterapi ou terapi radyasyon pou tiye selil kansè yo. Yo prepare ak trete selil souch yo. Kèk jou aprè kimoterapi ou radyasyon, yo transfize nouvo selil souch yo retounen nan kò w. Selil souch an sante ki pwodui san sa yo ranplase sa ki te pèdi pandan kimoterapi ou trètman radyasyon. Yon transplant ede restore tou iminite natirèl kò w pou konbat enfeksyon ak maladi.


Tès


Pwosedi pou dyagnostike lenfòm Hodgkin gen ladan yo yon istwa medikal konplè, yon ekzamen fizik ak tès avèk:

 • Tès San ak Laboratwa

  • Kontaj san konplè (Complete Blood Count, CBC): Detèmine kantite ak pousantaj selil globil wouj ak globil blan ki gen nan san an. Yo mezire kontaj plakèt tou, menm jan pou emoglobin, pwoteyin ki transpòte oksijèn nan san an.

  • Etid chimi san: Mezire kantite sibstans ògàn ak tisi yo relache nan san an.

  • To sedimantasyon: Mezire ak ki to selil globil wouj yo nan yon echantiyon san desann nan baz tib tès la. Sa montre ki kantite anflamasyon ki gen nan kò a. Yon to ki depase mwayèn nan ka petèt yon siy lenfòm oubyen yon lòt kondisyon.

  • Biyopsi Gangliyon Lenfatik: Yon chirijyen retire tout oubyen pati nan yon gangliyon lenfatik. Yon patolojis (yon ekspè selilè) gade tisi yo anba yon mikwoskòp. Nou chache selil kansè, ak tout selil Reed-Sternberg. Selil sa yo se siy lenfòm Hodgkin.

 • CT (CAT) Scan

  Pwosedi sa fè yon seri foto detaye pati anndan kò a, yo pran sou plizyè ang. Yo itilize yon koloran pou idantifye anomali yo, tankou gangliyon lenfatik ki anfle.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Yon seyans PET-scan itilize glikoz radyoaktif (sik) yo enjekte nan san an. Selil kansè yo itilize glikoz pou enèji plis pase selil nòmal yo, kidonk selil kansè yo parèt klere nan yon seyans eskanè. Yo ka dekouvri anpil ti timè lè yo itilize machin sa.

 • Biyopsi Mwèl Zo

  Kalite biyopsi sa pran yon ti echantiyon mwèl zo nan zo senti a oubyen zo tete a pou chache siy mikwoskopik kansè. Yo ka ofri w tès adisyonèl sa yo si yo sispèk ou gen kansè:

  • Iminofenotip: Ede dyagnostike kalite espesifik lenfòm atravè konparezon kansè selil avèk selil nòmal sistèm imin nan.

  • Analiz Sitojenik: Chache chanjman nan kwomozom yo jwenn nan san an ou echantiyon mwèl zo yo.

  • Tès miltijèn (pwofil jenomik): Idantifye gwoup chanjman, ou mitasyon, nan echantiyon san w ak kreye yon pwofil timè. Yo ka itilize pwofil sa pou detèmine ki kalite trètman k ap plis efektif ak pandan konbyen tan ou dwe swiv trètman tankou kimoterapi.

 • Etabli etap

  Aprè yon dyagnostik lenfòm, yo fè tès pou chache kondisyon maladi a. Etabli etap se yon ekspresyon pou defini jiska ki distans kansè a pwopaje anndan sistèm lenf lan.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.