Skip to Main Content

Myelòm Miltip

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Neyoplasm selil plasmatik ki pi popilè a rele myelòm miltip. Neyoplasm selil plasmatik se devlopman anòmal nan selil globil blan yo ki pwodui antikò. Antikò se pwoteyin nan sistèm imin nan ki ede kò nou konbat maladi ak enfeksyon. Kèk nan devlopman anòmal sa yo pa enfekte epi kèk gen kansè. Myelòm miltip konte pou 1 pousan (22.000 chak ane) an tout kansè yo dyagnostike nan Etazini.

Nan myelòm miltip, selil plasmatik anòmal fòme nan mwèl zo a ak fòme anpil timè zo. Timè zo ka anpeche mwèl zo nou kreye selil san ki an sante. Sa gen ladan l selil globil wouj pou pote oksijèn, selil globil blan pou konbat enfeksyon ak plakèt ki ede anpeche senyen. Li ka andomaje fòs zo yo ak lakoz yo kase. Myelòm pa kansè zo men li afekte zo.

Lòt neyoplasm selil plasmatik ak kondisyon ki gen rapò:

 • Gamapati monoklonal siyifikasyon endetèmine (Monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS): Kondisyon jeneralman pa gen kansè, men ka pwogrese vin tounen myelòm miltip.

 • Myelòm lafimen (Smoldering myeloma): Pasyan ki gen myelòm lafimen gen plis selil plasmatik nan mwèl zo a, men pa gen andomajman nan ògàn. Li gen gwo risk pou l vin tounen myelòm miltip. Yo obsève pasyan ki gen myelòm lafimen san okenn terapi, eksepte nan esè klinik.

 • Plasmasitòm: Plasmasitòm gen kansè. Li diferan ak myelòm miltip nan sans selil plasmatik anòmal yo (selil myelòm yo) nan yon plas ak fòme yon timè. Yo ka retire timè a pafwa pou yon gerizon. Plasmasitòm ka anndan yon zo (ki ka vin tounen yon myelòm miltip) oubyen ka rive deyò zo a. Lè l deyò zo a, yo jeneralman grandi nan tisi gòj la, amigdal ou sinis paranazal.

 • Amiloyidoz: Amiloyidoz fòme lè twòp amiloyid (pwoteyin) akimile nan tisi yo ou ògàn yo. Lè akimilasyon pwoteyin amiloyid yo ogmante, li entèfere avèk fonksyon epi sa ka lakoz defayans ògàn yo. Amiloyidoz sistemik se fòm ki pi popilè a. Menm si amiloyidoz se pa kansè, yo ka asosye l ak kansè san menm jan avèk myelòm miltip.

 

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antouraj la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Aparèy echantiyonaj mwèl zo OnControl®. Se youn nan onkolojis nou yo ki devlope l, aparèy ak kouran sa ou kenbe nan men an pou kontwole echantiyon mwèl zo ki konsistan pou dyagnostik ak siveyans trètman. Li pran echantiyon mwèl zo reprezantatif nan mwens pase senk minit avèk mwens doulè pou yon dyagnostik ekzat premye fwa a.

Tout swen w yo nan yon sèl plas la. Anpil nan pasyan ki nan Pwogram Transplant Selil Souch pou Granmoun nan soti nan lopital ki nan lòt zòn. Lè w trete twoub san w lan nan Sylvester, transplant selil kouch disponib pou ou epi li konplètman entegre nan trètman kansè w la si nesesè.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Trètman pou myelòm miltip ak neyoplasm selil plasmatik gen ladan l kimoterapi, kòtikosteroyid, terapi sible (inibitè pwoteyasòm), gwo dòz kimoterapi (avèk transplant selil souch), terapi biyolojik, terapi radyasyon, operasyon nan retire timè a (aprè sa terapi radyasyon), ak siveyans aktif. Esè klinik ap eksplore nouvo konbinezon medikaman ak trètman.

Trètman prensipal yo ak objektif yo pou myelòm anliste anba nan lòd sa ki plis rive nan sa ki mwens popilè. Ou ka gen plis pase yon terapi nan plan trètman w lan.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi se fason presipal pou trete myelòm miltip. Trètman sa itilize medikaman pou tiye selil kansè yo. Yo ka enjekte medikaman kimoterapi nan likid serebrospinal ou (rebrospinal fluid, CSF). Yo rele pwosedi sa kimoterapi entratekal. Li ede anpeche kansè devlope ak ka atenn selil kansè ki nan alantou sèvo a ak sistèm nève a.

  Nou ofri kimoterapi nan venn (enfizyon) nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami. Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Iminoterapi

  Trètman sa estimile sistèm imin natirèl kò a pou konbat maladi. Aktyèlman gen de medikaman iminoterapi prensipal ki ede kenbe selil myelòm miltip yo pou yo pa repwodui anndan mwèl zo a. Medikaman sa ede anpeche timè fòme nouvo veso sangen.

  • Revlimid® (lenalidomide) se yon medikaman oral (konprime) ki efektif pou tout gam maladi myelòm yo.

  • Pomalyst® (pomalidomide) se yon nouvo medikaman iminomodilatè ki similè avèk Revlimid men li pi puisan. FDA apwouve l pou itilizasyon nan pasyan ki soufri myelòm rechite/refraktè.

 •  

 • Entèferon

  Entèferon se sibstans ki tankou òmòn kò a nòmalman pwodui, men yo fabrike nan laboratwa. Entèferon Alfa can be given as a drug nan slow the kwasans of myelòm selil and prolong remission aprè kimoterapi trètman.

 • Ajan Sible

  Pafwa yo rele medikman sa yo biyolojik epi yo fè yo avèk selil vivan. Biyolojik sible kèk pati nan selil la ak siyal selil yo bezwen pou kansè ka devlope ak grandi. An jeneral, yo antrave devlopman ak pwopagasyon timè yo paske yo sible pati espesifik nan selil enfekte yo, epi tiye yo.

 • Kòtikosteroyid

  Òmon esteroyid sa yo, tankou deksametazòn ak prèdnizòn ka pati enpòtan trètman myelòm miltip. Yo ka itilize yo pou kont yo oubyen konbine yo avèk lòt medikaman. Kòtikosteroyid gen yon efè anti-timè epi ka ede diminye noze ak vomisman kimo ka lakoz.

 • Terapi Radyasyon

  Objektif terapi radyasyon nan pwogram trètman myelòm miltip se pou nan soulaje sentòm. Li ka ede avèk doulè zo ak ede anpeche ou trete yon frakti nan pati zo a kansè afebli a. Yo ka itilize l tou pou geri yon sèl koleksyon selil myelòm yo rele yon plasmasitòm.

 • Transplant Selil Souch.

  Yo retire selil souch yo nan mwèl zo w ou san w anvan yon transplant (otològ). Yo ka soti tou nan frè ak sè ou yon donè ki pa fanmi w (alojenik). Gwo dòz kimoterapi ak terapi radyasyon anvan transplant lan tiye kantite selil kansè ki posib. Yo remete nouvo selil souch ki an sante nan kò w. Nouvo selil souch sa yo pèmèt selil san ki an sante grandi ankò nan kò w.

 • Siveyans Aktif

  Si w gen yon kansè k ap grandi lan (ki pa sanble fè okenn domaj pandan yon bon tan), nou ka rekòmande pou retade sou trètman an. Olye sa, n ap siveye kansè w la atravè randevou regilyè ak tès. Si nou wè nenpòt chanjman ki nesesite trètman, n ap rekòmande yon plan trètman prefere.

 • Operasyon

  Operasyon ka retire plasmasitòm ak lòt timè. Terapi radyasyon souvan vin apre operasyon.


Tès


Objektif nou nan Sylvester se pou jwenn yon dyagnostik kòrèk kansè w la, souvan jiska ka nivo jenetik la. Sa pèmèt nou detèmine meyè opsyon trètman pou ou. Aprè yon istwa medikal konplè ak fizik, tès pou myelòm gen ladan l:

 • Tès laboratwa (analiz san ak pipi patolojis nou yo fè — ekspè nan chanjman selilè mikwoskopik)


  • Kontaj San Konplè (Complete Blood Coun, CBC): Yo etidye yon echantiyon pou revize kantite ak pousantaj selil globil san wouj, selil globil san blan. Yo mezire kontaj plakèt tou, menm jan ak emoglobin, pwoteyin ki pote oksijèn nan san an.

  • Etid Chimi San: Etid sa yo teste echantiyon san pou mezire kantite sibstans ògàn ak tisi yo relache nan kò a.

  • Koleksyon Pipi pandan 24 Èdtan: Sa kolekte pwoteyin kò nan pipi, yo ka etidye.

  • Iminoglobilin Kantitatif: Iminoglobilin se antikò nan san an — se pwoteyin sistèm imin nan fabrike. Antikò konbat bakteri, viri ak toksin. Tès san sa ede evalye sante sistèm imin ou an. Li mezire yon eksè ou defisyans nan youn ou plizyè klas iminoglobilin.

  • Sewòm Pwoteyin Elektroforèz (Serum Protein Electrophoresis, SPEP): Tès sa mezire prezans pwoteyin ki rele albimin ak globilin nan san an pou ede nou idantifye nenpòt maladi.

  • Tès Chèn Leje San Sewòm: Chèn lejè se pwoteyin selil plasmatik kò nou keye. Tès chèn leje san sewòm ka ede detekte, dyagnostike, ak siveye twoub selil plasmatik tankou myelòm miltip ak amiloyidoz primè. Yo itilize tès sa tou pou verifye efikasite trètman.

 •  

 • Operasyon Zo Eskeletik

  Yo pran reyon-X tout zo yo pou chache domaj.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

  Leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye imaj estrikti ak ògàn ak estrikti ki nan kò w.

 • Seyans eskanè CT-Scan ou Cat Scan:

  Pwosedi imaj dyagnostik sa itilize reyon-X ak teknoloji òdinatè pou pwodui imaj orizontal kò a. Eskanè a montre imaj detaye nenpòt pati nan kò a, tankou zo yo, misk yo, grès ak ògàn.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Yo enjekte glikoz radyoaktif (sik) nan san an. Selil kansè yo itilize glikoz pou enèji plis pase selil nòmal yo, konsa selil kansè yo parèt klere nan yon eskanè. Yo ka jwenn anpil ti timè lè yo itilize machin sa.

 • Biyopsi Mwèl Zo

  Aspirasyon mwèl zo (biyopsi) enplike pou pran yon ti kantite likid mwèl zo (aspirasyon) ou tisi mwèl zo ki solid (yo rele biyopsi fondamantal), jeneralman ki soti nan zo senti yo. Yo ekzaminen l pou kantite, gwosè, ak matirite selil san yo. Echantiyon tisi sa yo pran an yo ka ekzamine l anba yon mikwoskòp pou chache kèk chanjman nan kwomozom yo nan yon tès yo rele yon analiz sitojenik/FISH.

  • Aparèy Echantiyonaj Mwèl Zo OnControl®: Se youn nan onkolojis nou yo ki devlope l, aparèy ak kouran sa ou kenbe nan men an pou kontwole echantiyon mwèl zo ki konsistan pou dyagnostik ak siveyans trètman. Ekip nou an ka pran echantiyon mwèl zo reprezantatif nan mwens pase senk minit avèk mwens doulè pou yon dyagnostik ekzat premye fwa a.
 • Profil Timè Jenomik, yo rele tou Tès ADN Somatik

  Tès sa se kondiktè pou medsin presizyon. Li gade siyati molekilè timè w la pou idantifye karakteristik ki endike ki agresivite li genyen ak ki kalite trètman k ap travay pi byen. Atravè profil jenomik sa, patolojis ou a ka idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w la ak kreye yon pwofil timè pou kansè espesyal pa w la. Pwofil jenomik ede ekip ekspè nou an tou predi agresivite kansè w la ak ki pwobalite l gen pou l pwopaje.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.