Skip to Main Content

Kansè Po Selil Bazal nan Rejyon Je a

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Kansè po selil bazal se kalite kansè po ki pi popilè ak kalite kansè ki pi popilè nan moun. Uit sou 10 kansè po se kasinòm selil bazal. Yo souvan jwenn yo nan po ki ekspoze nan solèy, tankou popyè, epi raman pwopaje. Lè w kite l san trete, kansè po selil bazal ka lakoz domaj nan rejyon delika je yo.

Poukisa pou w Chwazi Nou?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Ekip swen pliridisiplinè. Yon dyagnostik kansè merite swen konplè ak konpatisan. Se pou sa Sylvester ak enstiti Bascom Palmer Eye Institute etabli yon patenarya pou ka ofri swen avèk presizyon. Se yon gam pwofesyonèl je ki evalye ak trete w, ki gen ladan l tou ekspè nan oftalmoloji, dèmatoloji, onkoloji okilè, onkoloji radyasyon ak patoloji.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Ou dwe konfidan konnen ou nan meyè plas ki ekziste pou trete kansè w la nan Sid Florid.

U.S. News & World Report klase enstiti Bascom Palmer Eye Institute #1. Enstiti Bascom Palmer Eye Institute se meyè etablisman nan peyi a pou trètman maladi ak twoub nan je, daprè U.S. News & World Report.

Ekspè nan operasyon oftalmik, kosmetik ak rekonstriktif. Avèk plizyè santèn ekspè nan oftalmoloji nan ekip nou an ak fasilite ki devwe nan swen je, w ap resevwa swen ki gen kalite ki bati swivan kondisyon w lan, kèlkeswa jan l inik ou konplèks.

Teknoloji premye ran. Sylvester se youn nan kèk enstitisyon ki ofri mikwoskopi konfokal ki gen reflektans (reflectance confocal microscopy, RCM), ki ofri yon dyagnostik ki pi ekzat lezyon yon ekzamen klinik ak yon demaskopi (Yon aparèy manyifikasyon yo itilize pou dyagnostike lezyon po yo) pa ka konfime.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Operasyon

  Yo itilize operasyon 90 pousan fwa pou kansè po selil bazal nan je. Yo souvan trete kansè selil bazal yo avèk anlèvman chirijikal, men nouvo kansè ka devlope. Yo fè ekzamen po pa routin aprè operasyon an.

 • Elektrodezikasyon ak Kirtaj

  Pandan pwosedi sa, yo itilize yon enstriman ki pwenti ak ki gen fòm kiyè yo rele kirèt pou retire kansè a. Apree yo itilize yon elektwod ki gen yon pwent egwi pou trete pati a ak yon kouran elektrik. Kouran an kanpe senyen an ak detui selil kansè yo ki nan arebò blese a.

 • Eksizyon Senp

  Eksizyon senp retire yon timè chirijikalman nan po a, ansanm avèk kèk po nòmal ki nan arebò l.

 • Operasyon Mikwografik Mohs

  Teknik sa ofri metòd ki pi ekzat pou retire tout tisi kansè konoplètman. Li evite tisi ki an sante. Operasyon sa trete timè ki nan oubyen tou pre nen, je, zòrèy, fontenn, po tèt, dwèt ak pati jenital yo. Ladan l yo koupe timè a nan po a an ti kouch ki fen. Chak kouch yo retire yo gade yo nan yon mikwoskòp. Lè pa gen okenn selil kansè ki rete, se lè sa operasyon an konplè. Yo itilize operasyon Mohs espesyalman lè y ap trete timè ki gwo, timè nan kèk kote, ak sa ki retounen yo aprè lòt trètman. Yo ofri l regilyèman nan Sylvester, yo konplete l pandan sèlman yon sèl vizit klinik, ak gen yon to gerizon ki preske 100 pousan.

 • Terapi Fotodinamik

  Trètman sa itilize yon dwòg ak yon limyè lazè pou tiye selil kansè yo. Yon enjekte yon medikaman nan yon venn, men li pa aktif jiskaske li ekspoze nan limyè lazè a. Medikaman an kolekte plis selil kansè pase selil nòmal yo. Pou kansè po, yo klere limyè lazè sou po a. Sa aktive medikaman an pou tiye selil kansè yo. Terapi fotodinamik lakoz ti domaj nan tisi ki an sante yo.

 • Iminoterapi

  Yo rele l tou terapi biyolojik, medikaman sa yo itilize sistèm imin ou pou konbat kansè. Yo ka itilize terapi imiquimod tropikal (Topical imiquimod, se yon krèm yo aplike sou po a) pou trete kasinòm selil bazal ki piti.


Tès


Pou fè yon dyagnostik kansè po selil bazal sa gen ladan l yon ekzamen po ak anpil pridans. Nou chache mak ak boul ki parèt anòmal nan koulè, gwosè, fòm ou teksti. Yo ka retire ak teste yon echantiyon tisi nan nenpòt pati yo sispèk la pou chache kansè.

 • Biyopsi Po

  Yon biyopsi po pèmèt retire tout oubyen pati nan pati anòmal ki grandi nan po a. Yon patolojis gade pati ki grandi a anba yon mikwoskòp pou l chache si gen siy kansè. Men kèk kalite biyopsi po:

  • Biyopsi Punch: Yo itilize yon zouti biyopsi punch espesyal pou retire yon sèk tisi nan pati ki grandi a ki anòmal la
  • Biyopsi ensizyonèl: Yo itilize yon skalpèl pou retire pati nan pati ki grandi a
  • Biyopsi eksizyonèl: Yo itilize yon skalpèl pou retire tout pati ki grandi a