Skip to Main Content

Kansè Popyè (Kansè Selil Skame Konjonktivit la)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Konjonktivit se yon manbràn mike ki kouvri pati devan je a avèk trase anndan popyè a. Pafwa yo rele l kansè popyè, li jeneralman pouse sou sifas konjonktivit la, men selil kansè yo ka grandi nan je a ak nan alantou li.

Kansè sa yo jeneralman grandi dousman. Yo raman pwopaje nan lòt pati nan kò a. Sepandan, timè selil skame konjonktival ap vale tèren. Sa gen rapò ak viris papiyòm imen VPI (HPV, human papilloma virus) ak ekspoze nan limyè solèy.

Tès

Anplis lòt tès ak yon istwa medikal, yo ka rekòmande tès ki apre a espesyalman pou chache kansè selil skame konjonktivit.

Tomografi Koyerans Okilè
OCT ede dyagnostike kansè selil skame konjonktivit. Se tankou lè w fè yon biyopsi optik paske li ka distenge selil ki pa enfekte avèk sa ki gen kansè yo.

Trètman

Trètman pou kansè selil skame konjonktivit nou yo gen ladan yo operasyon pou retire kansè a, terapi konjelasyon (kriyoterapi) avèk yon kimoterapi tropikal revolisyonè ak ki gen potansyèl pou fè gerizon an.

Poukisa pou w Chwazi Nou?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Yon istwa Pyonye. Sylvester se premye sant nan peyi a ki itilize gout entèferon tropikal pou trete kansè je san ou pa bezwen yon biyopsi.

Plis Trètman. Opsyon trètman pou kansè je nou yo gen ladan yo operasyon, terapi konjelasyon (kriyoterapi) avèk yon kimoterapi tropikal revolisyonè ak ki gen potansyèl pou fè gerizon an. Chèchè Sylvester ak Bascom Palmer yo ap etidye lòt kalite trètman nan esè klinik.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Kòm sèl sant ki nan Sid Florid, ou dwe konfidan konnen ou nan meyè plas ki ekziste pou trete kansè w la.

U.S. News & World Report klase enstiti Bascom Palmer Eye Institute #1. Enstiti Bascom Palmer Eye Institute se meyè etablisman nan peyi a pou trètman maladi ak twoub nan je, daprè U.S. News & World Report.Lè w chwazi nou pou swen je w, w ap resevwa meyè swen nan peyi a nan yon espas konpatisan.

Medsin ki baze anndan Inivèsite. Chèchè-doktè Sylvester ak Bascom Palmer ap devlope nouvo trètman revolisyonè pou maladi je konplèks. Doktè atravè mond lan ap chache konesans yo.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.