Skip to Main Content

Lenfòm Okilè

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Trè raman, lenfòm kòmanse anndan je yo. Tipikman lenfòm entra-okilè se yon kalite Lenfòm non-Hodgkin. Souvan, yo asosye ak lenfom santral nève sistèm epi yo ka parèt kòm yon enflamasyon modere, kwonik andedan je a.

Lenfòm nan je ka gaye nan sèvo a epi souvan gaye anvan yon dyagnostik. Pwosesis dyagnostik konplè nou an ba ou yon detèminasyon konplè ak egzat sou sante ou.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Ekspè nan kimoterapi okilè. Patenarya Sylvester-Bascom Palmer a pèmèt tretman kimoterapi ak presizyon. Ekspètiz nou an ak enjeksyon kimoterapi dirèkteman nan je a pou trete kansè fè tretman ou pi efikas epi kreye byen efè segondè.

Plis eksperyans nan tretman trete lenfòm okilè. Ou resevwa swen nan men yon gwo ekip kansè nan peyi a ak founisè swen pou je, san okenn reta ki pa nesesè akòz move dyagnostik.

Dyagnostik Kowòdone. Paske chirijyen ak ekspè selilè (patolojis) nou yo travay ansanm, ou resevwa yon entèpretasyon egzat sou byopsi oswa rezilta tès la premye fwa a. Sa vle di pi bon amelyore ak pi bon rezilta tretman.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Ekip ekspè kansè nan je pliridisiplinè nou yo revize chak nouvo ka. Ekip espesyalis ou yo tcheke tès ou yo pou kreye yon plan trètman pèsonalize. Plan w lan ka gen ladan l yon konbinezon opsyon trètman sa yo:

 • Terapi Radyasyon Reyon Ekstèn

  Terapi radyasyon entansite modile (Intensity modulated radiation therapy, IMRT) bay terapi radyasyon reyon ext↕n ki pèmèt espesyalis radyasyon nou yo konsantre dòz radyasyon yo sou fòm tridimensyonèl egzat timè a. Teknoloji sa a ideyal pou timè ki gen fòm iregilye tankou timè entra-okilè.

  • IMRT a minimize kantite radyasyon ki afekte tisi ki an sante ki tou pre a. Yo itilize li souvan pou lenfòm entrao-kilè, lenfòm òbital, ak lenfòm nan glann lam je yo.

  • Jeneralman yo bay trètman sèlman nan toude je yo pou ede anpeche lenfòm nan gaye oswa detwi selil kansè ki deja la.

 • Kimoterapi

  Yo bay medikaman kimoterapi nan yon venn, dirèkteman nan likid sefalo-rachidyen oswa dirèkteman nan je la. Chwa a depann selon gravite kansè nan. Si yo administre li nan je a, sa a sible pi gwo dòz medikaman an nan timè a. Yo ka itilize terapi radyasyon terapi an menm tan pou yon pi gwo efò.

 • Iminoterapi / Terapi Biyolojik

  Yo rele l tou terapi biyolojik, iminoterapi ranfòse defans natirèl kò a pou l konbat timè. Yon kalite, antikò monoklòn, yo bay dirèkteman nan je a. Pi bon konbinezon ak dòz medikaman sa pral depann sou ki kalite lenfòm ou genyen. Rituximab se iminoterapi ki pi popilè yo itilize pou trete lenfòm non-Hodgkin.


Tests


Pandan yon ekzamen je, doktè w la ap poze w kesyon sou sentòm ou yo ak ka tyeke vizyon w ak mouvman je w avèk yon oftalmoskòp endirèk (yon enstriman ki gen yon limyè ak yon ti loup). Si lenfòm la prezan, vitre a (sibstans ki tankou jèl ki ranpli pifò nan pati andedan je a) ka twoub.

Tès imaj yo itilize pou dyagnostike lenfom entra-okilè yo gen pami yo:

 • Iltrason

  Yo jeneralman fè tès sa pou detèmine gwosè, fòm ak pozisyon yon timè ye. Sylvester gen machin iltrason iltramodèn avèk teknisyen iltrason ki devwe ak ki byen fòme. Nou travay ansanm ak ekspè je nan Bascom Palmer, yo founi rezilta dyagnostik rapid ak ki efikas.

 • Seyans Eskanè MRI

  Yon IRM tèt la pèmèt nou wè anndan je a epi chèche lenfòm nan sèvo a oswa menanj (ti tisi ki kouvri sè a ak ak mwèl epinyè a. Si yo wè kansè nan menanj yo, sa ka endike yon lenfòm nan sistèm nève santral la.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Seyans eskanè PET-Scan yo ede nou detèmine si lenfòm nan te pwopaje nan glann lenfatik yo oswa nan lòt pati nan kò a.

 • Seyans Eskanè Tomografi Enfòmatize CT-Scan (Computerized Tomography)

  Reyon-X yo pran yon seri foto anndan je w ak estrikti ki antoure l yo. Yon òdinatè konbine imaj sa yo, epi l kreye yon imaj 3D detaye pati a.

 • Biyopsi

  Sentòm ak tès yo ka sijere ou gen lenfom entra-okilè, men yo souvan bezwen yon biyopsi pou konfime dyagnostik la. Yon oftalmològ souvan ap fè yon vitrektomi pou yon biyopsi. Anba anestezi lokal oswa jeneral, doktè a ap pran yon echantiyon jèl vitre anndan je a. Yo voye selil nan echantiyon biyopsi an nan yon laboratwa pou yo ka ekzaminen l nan yon mikwoskòp epi teste l chache siy lenfòm.

  Lenfòm Non-Hodgkin se kansè òbit prensipal ki pi komen ak nan pati adjasan nan je a. Jèn modifye ki pi souvan responsab pou kondisyon sa a rele MYD88. Lè yo etidye jèn sa ali ka di nou ki jan timè ou ta ka agresif ak tretman ki pi efikas pou li yo.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.