Skip to Main Content

Timè Glann Kriye (lakrimal)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Timè epitelyal enfekte glann lakrimal (dlo je) konstitiye de pousan timè òbit je a. Se adenoid sistik kasinòm (AdCC) yo pi souvan dyagnostike (preske 50 pousan timè glann lakrimal ki gen kansè).

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Ekip swen pliridisiplinè. Se yon ansanm pwofesyonèl je ki evalye ak trete kansè w la. Gen pami yo oftalmològ, dèmatològ, onkolojis okilè ak radyasyon ak patolojis. W ap resevwa swen ki pèsonalize anpil ki asire meyè rezilta posib.

Opsyon kimoterapi Pre-chirijikal. Kimoterapi Entra-ateryèl (Intra-arterial chemotherapy, IACC), te koumanse nan Sylvester epi sanble amelyore sivivas lan an jeneral ak diminye rekirans maladi a.

Opsyon pwotèz (ranplasman atifisyèl) je ki kalse nan premye ran. Si yo oblije retire boul je a pou ka geri kansè, yon fo je pwotèz amelyore aparans ou ak pwoteje espas ak selil ki dèyè je w yo. Nou fabrike pwotèz ou a endividyèlman pou ka sanble ak iris ak pipiy lòt je w la pou w ka gen plis konfidans ak ante pou toutan aprè trètman

U.S. News & World Report klase enstiti Bascom Palmer Eye Institute #1. Enstiti Bascom Palmer Eye Institute se meyè etablisman nan peyi a pou trètman maladi ak twoub nan je, daprè U.S. News & World Report. Lè w chwazi nou pou swen je w, w ap resevwa meyè swen nan peyi a nan yon espas konpatisan.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Trètman pou kansè lakrimal (glann kriye) ka gen yon konbinezon kimoterapi, imoniterapi ak operasyon.

 • Kimoterapi

  IACC Neyoadjivan (anvan operasyon) sanble amelyore sivivans ak diminye rekirans kansè. Yo file yon katetè nan arèt la ak monte nan atè lakrimal la kote yo enjekte kimoterapi a. Sa ede anpeche efè segondè sistemik.

 • Iminoterapi ou Biyolojik Terapi

  Yo rele l tou terapi biyolojik, iminoterapi ranfòse defans natirèl kò a pou l konbat timè. Li itilize materyèl swa kò a fabrike ou swa yo fabrike nan yon laboratwa pou amelyore, sible, ou retabli fonksyon sistèm imin ou. Rituximab se iminoterapi ki pi popilè yo itilize pou trete timè glann lakrimal.

 • Ekzanterasyon

  Pou maladi ki plis avanse, chirijyen an retire je a ak pòpyè a, grès, nèf ak misk ki nan pati òbit je a. Ou ka kalifye pou yon je atifisyèl (pwotèz) pèsonalize aprè operasyon an. Ekspè nou yo ap egale gwosè ak koulè lòt je a.

Tests 


Pandan yon ekzamen je, doktè w la ap poze w kesyon sou sentòm ou yo ak ka tyeke vizyon w ak mouvman je w avèk yon oftalmoskòp endirèk (yon enstriman ki gen yon limyè ak yon ti loup).

Tès imaj yo itilize pou dyagnostike timè lakrimal yo gen pami yo:

 • Iltrason

  Yo jeneralman fè tès sa pou detèmine gwosè, fòm ak pozisyon yon timè ye. Sylvester gen machin iltrason iltramodèn avèk teknisyen iltrason ki devwe ak ki byen fòme. Nou travay ansanm ak ekspè je nan Bascom Palmer, yo founi rezilta dyagnostik rapid ak ki efikas.

 • Seyans Eskanè MRI

  Yon MIR tèt la pèmèt nou wè anndan je a ak lòt tisi.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Seyans eskanè PET-Scan ede nou detèmine si timè pwopaje nan lòt pati nan je a ou kò a.

 • Seyans Eskanè Tomografi Enfòmatize CT-Scan (Computerized Tomography)

  Reyon-X yo pran yon seri foto anndan je w ak estrikti ki antoure l yo. Yon òdinatè konbine imaj sa yo, epi l kreye yon imaj 3D detaye pati a.

 • Biyopsi

  Sentòm ak tès yo ka sijere ou gen yon timè lakrimal, men yo souvan bezwen yon biyopsi pou konfime dyagnostik la. Yon oftalmològ souvan ap pòfòme yon biyopsi pou retire selil nan glann kriye w. Yo voye selil nan echantiyon biyopsi an nan yon laboratwa pou yo ka ekzaminen l nan yon mikwoskòp epi teste l chache siy kansè.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.