Skip to Main Content

Kansè irèt

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Irèt se tib anatomik ki pote pipi deyò kò a soti nan vesi pipi a. Sou fanm, li nan alantou 1 1/2 pous nan longè; nan gason, li a sou 8 pous lontan paske li pase nan pwostat la epi nan longè peni gason an. Kansè Irèt kapab afekte nenpòt pati nan irèt la epi li varye ant gason avèk fanm.

Kalite kansè Irèt

Kansè Irèt kapab afekte nenpòt pati nan irèt la epi li varye ant gason avèk fanm. Genyen twa kalite kansè irèt:

Kasinòm Selil ki gen kal (Squamous Cell Carcinoma)
kalite sa kòmanse nan selil ki lonje andedan irèt la. Sou fanm, li kòmanse nan pati irèt la tou pre nan vesi pipi a. Sou gason, li kòmanse nan selil yo nan irèt la ki ale nan glann pwostat la.

Adenokasinòm
Kansè sa kòmanse nan glann yo tou pre irèt la.

Kasinòm Selil Tranzisyonèl
Sou fanm, kansè selil tranzisyonèl la kòmanse nan selil irèt ki pi pre deyò kò a. Sou gason, li kòmanse nan selil yo nan pati irèt la ki ale nan penis a.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Plis eksperyans k ap pran swen pou kansè iret ou. Espesyalis jenitourinè nou yo wè pi fò ka kansè irèt nan Sid Florid. Eksperyans sa pèmèt nou bay rezilta amelyore avèk aksè nan opsyon pou swen.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan epi efikas, tan trètman ki pi kout la, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan antouraj tisi a.

Plis tès klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la avèk nan etap li ye a, tès klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete epi pou potansyèlman geri kansè w la.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, avèk ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou siviv kansè aprè senk lane nan yon Sant Kansè Devwe se 17 pousan pi wo pase lòt lopital.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se espesyalis nan kalite ekzak kansè ou a nan tout aspè. Tout doktè w yo, enfimyè avèk plis ankò ap kolabore pou sove lavi.

Ekspètiz nan imaj k ap itilize teknoloji ki pi avanse ki disponib. Ekspètiz pwofesyonèl swen sante nou yo pèmèt yo distenge ant dekouvèt nòmal avèk sa ki pa nòmal ki ka mal dyagnostike epi travay avèk ou pou devlope yon plan trètman pèsonalize pou bon dyagnostik la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Operasyon

  Lè gen ka kansè irèt, operasyon se tretman yo pi rekonèt. Objektif operasyon an se retire timè a nan irèt la, alò plis nan irèt la posib kapab rete pran bon kontwòl pou pipi. Kalite operasyon yo gen ladann bagay sa yo. Doktè w la ap diskite sou ki apwòch ki ka bon pou ka w la.

  • Anlèvman Timè: Kansè avèk yon ti espas nan tisi an sante ki nan alantou li yo anlve nan yon koupi louvri oswa laparoskopikali avèk èd teknoloji Robotik.

  • Reseksyon Transnirètral (Transurethral Resection (TUR)): Kansè a retire lè yo sèvi avèk yon zouti espesyal yo mete nan irèt la.

  • Elektro reseksyon avèk filgirasyon (Electro-resection with Fulguration): Chirijyen a retire timè a avèk yon zouti limen ki genyen yon ti loup pou boule timè a nèt avèk enèji elektrisite ki wo.

  • Operasyon lazè: Sèvi avèk yon reyon redwi nan plas yon skalpèl, chirijyen an fann tisi a pwòp retire pou retire li oswa detwi li.

  • Diseksyon Gangliyon Lenfatik: Nan pwosedi sa, doktè ou retire nè lenfatik nan basen pèlvik lan avèk fant lan.

  • Rekonstriksyon: Si irèt la retire, chirijyen an pral kreye yon lòt fason pou pou fè pipi a soti nan kò a. Kèk pasyan resevwa kimoterapi oswa radyasyon terapi aprè operasyon an pou fè si tout kansè a detwi.

 • Kimoterapi

  Prensip kimoterapi se pou diminye selil kansè yo ki gaye nan lòt pati kò a. Li tou pou trete timè ki pa kapab trete avèk operasyon oswa terapi radyasyon. Kimoterapi ta kapab tou ede redwi gwosè timè a avan operasyon.

  • Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou kapab fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) nan lokal prensipal Sylvester a ki nan Miami. Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan 33 chèz ki kapab kage avèk 11 chanm prive.

  • Si ou ta vle, ou kapab tou fè tretman enfizyon ou yo nan the Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, avèk Deerfield Beach locations.

 • Terapi Radyasyon

  Yo itilize tretman sa avan oswa aprè operasyon. Li kapab diminye yon timè, tankou tou trete seli kansè yo ki rete aprè operasyon an. Si operasyon an pa posib, yo kapab itiliaze terapi radyasyon sèlman nan ka kansè irèt yo. Terapi radyasyon ekstèn voye avèk presizyon wo nivo radyasyon nan direksyon selil kansè yo avèk yon machin yo dirije andedan kò w. Kèk fwa, terapi radyasyon entèn yo rele brachiterapi kapab fèt dwat nan irèt la pou tiye selil kansè yo.

 • Siveyans Aktif

  Lè kansè a ap grandi dousman, oswa lè tretman an prezante yon risk wo nivo, apwòch sa kapab yon opsyon nan kèk ka yo. Sa enplike sèlman yon monitè k ap ba ou yon swivi regilye sou randevou planifye nan plas pou ta jwenn tretman rapid pou kansè ou a.


Tests


Anplis istwa medikal konplè epi ekzaminasyon fizik, pwosedi yo pou dyagnostike kansè irèt kapab gen ladan:

 • Ekzamen Peni

  Fanm yo kapab fè yon ekzamen pou vajen, sèviks, iteris, tib falòpyen yo, ovè, epi rektòm.

 • Ekzamen rektal Dijital

  Ni gason ni fanm yo ta dwe fè yon ekzamen rektal. Founisè medikal la mete yon librifyan, men avèk gan andedan pati ba rektòm nan pou chèche rezidi oswa bagay inabityèl.

 • Tès Pipi

  Laboratwa fè tès sou echantiyon pipi a anba yon mikwoskòp pou selil anòmal yo, koulè, epi kontni yo tankou sik, pwoteyin, san, selil globil blan yo.

 • Tès San

  Yo kapab pran yon echantiyon san epi tcheke pou mezire nivo sibstans espesifik yo ki nan san ki tisi avèk ògan yo, kantite selil globil rouj yo, selil globil blan yo, avèk pakèk sangen yo.

 • CT-Scan ou Cat Scan (Computed Tomography)

  Pwosedi eskanè a pran yon gwoup foto yo fè nan pati andedan kò a, tankou pelvis lan avèk abdomèn nan, yo pran chak nan yo nan ang diferan. Yo ka enjekte yon koloran nan yon venn ou fè w bwè l pou yo ka fè yon ògàn oubyen yon tisi parèt pi klè.

 • Irèteroskopi

  Yon iretwoskòp se yon entriman tankou yon tib ki fen. Li gen yon limyè avèk yon lantiy pou gade. Yo fouye l nan vesi an, irèt, epi pèlvis renal nan irèt la. Yo kapab foure yon zouti nan irestwoskòp pou jwenn echantiyon oswa fè analiz.

 • Biyopsi

  Yon doktè ta dwe retire selil oswa echantiyon tisi yo ki soti nan irèt la, vesi sangen an, pafwa, glann pwostat pou yon patolojis analize anba yon mikwoskòp pou tcheke pou siy kansè yo. Aprè dyagnostik, tès anplis yo kapab fèt pou chèche si genyen kansè ki gaye

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.