Skip to Main Content

Kansè Jenito-irinè

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè jenito-irinè se sa yo ki fè enpak sou ògàn jenital ak irinè ou fonksyon yo. Sa gen ladan yo kansè fwa, vesi, pwostat, peni, testikil ak irèt. Gen kèk nan kondisyon sa yo ki ra — tankou kansè testikilè — sepandan, gen kèk lòt ki plis popilè. Pa ekzanp, kansè pwostat se yon nan pi gwo koz lanmò nan kansè pami gason. Kansè fwa tou pami 10 kansè ki plis popilè nan ni gason ni fanm.

Kèlkeswa kondisyon w fè fas kare ak li a, sant Sylvester Comprehensive Cancer Center ka ofri w swen ki pi avanse a, anplis avèk tout yon ekip ekspè onkolojis, chirijyen ak radyològ. Doktè yo plis pase jis espesyalis kansè, men espesyalis nan kalite kansè pa w la. Sa vle di ou resevwa swen pèsonalize ak konpatisan ki bati pou kondisyon pa w la ekzat.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan kalite kansè w la ekzakteman ak nan tout aspè nan li.

Se premye pwofesyonèl swen sante nan Florid ki ofri radyo-operasyon Nanoknife® pou timè ki pa t ka opere oparavan. Nou ofri plis opsyon pou timè ki difisil. Nou pèfòme pwosedi nou an ak anestezi jeneral, li pwodui yon vyet ti doulè ak ekzije sèlman yon ti sejou tou kout nan lopital (jeneralman pandan yon sware) epi li gen mwens efè segondè.

Espesyalis jenito-irinè nou yo wè mwens ka kansè iretal nan Sid Florid. Nou ofri rezilta amelyore ak aksè pou plis opsyon nan swen.

Youn pami ekip ki gen plis eksperyans nan Etazini nan anlèvman kansè vesi ki evite nèf yo. Ou travay ak yon ekip ki gen ekspètiz avanse, kidonk li vrèman difisil pou w ta gen efè segondè akoz domaj nan nèf yo nan rejyon vant ou.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.