Skip to Main Content

Kansè Vesi

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Vesi a se yon ògàn ki gen yon kavite nan basen pelvis la ki anmagazine pipi anvan li soti nan kò a. Pipi ale nan vesi a gras atravè tib yo rele itè. Kansè vesi koumanse lè selil nan vesi yo koumanse grandi san kontwòl. Kansè enfekte sa yo ka fòme yon timè ak potansyèlman pwopaje nan lòt pati nan kò a.

Kalite Kansè Vesi

 • Kasinòm Selil Tranzisyonèl (Transitional cell carcinoma, TCC)
  Kansè selil tranzisyonèl koumanse nan selil ki trase anndan vesi a. Kalite selil sa yo trase lòt pati nan vwa irinè a, ki gen ladan l ren, itè ak irèt la. TCC se kalite kansè vesi ki pi popilè, li rive nan anviwon 95 pousan ka yo, epi li ka gen mwayèn ba ou wo. Mwayèn ba souvan reparèt aprè trètman, men jeneralman li pa pwopaje nan kouch misk vesi a ou lòt pati nan kò a. Se sèlman 10 pousan nan kansè vesi ki vin nan mwayèn wo ou envazif.

 • Kasinòm epidèmoyid (Squamous Cell Carcinoma)
  Kalite kansè sa koumanse nan selil skame yo (epidèmoyid). Sa yo se selil fen ki plat nan tisi ki trase ògàn ki gen kavite anndan kò a, ak tout pasaj ni vwa respiratwa ak tib dijestif yo. Anviwon 1 ak 2 pousan nan kansè vesi se kasinòm epidèmoyid, se enfeksyon alontèm ou iritasyon ki jeneralman lakoz sa.

 • Adenokasinòm
  Kalite kansè ra sa koumanse nan selil grandilè (sekretwa) ou jwenn nan liy ki trase vesi a. Adenokasinòm konte pou sèlman anviwon 1 pousan nan kansè vesi.

 • Kasinòm ti Selil
  Mwens pase 1 pousan nan kansè vesi se kasinòm epidèmoyid. Sa yo koumanse nan selil ki tankou nèf – yo rele selil neroandokrin ki grandi rapidman epi yo mande trètman avèk kimoterapi ki sanble ak sa yo itilize nan ka kasinòm ti selil poumon an.

Etap Primè Kansè Vesi

Trètman yo itilize pou kansè vesi a depann sou plizyè faktè, ki gen ladan l etap dyagnostik la, kit li pwopaje depase vesi a, ki laj pasyan an genyen ak swè pasyan an. Men etap kansè vesi a gen ladan l yo:

 • Kansè vesi sipèfisyèl: Kansè vesi ki limite nan liy ki trase vesi a.

 • Kansè vesi envazif: Kansè vesi ki pwopaje depase liy ki trase vesi a ak ki anvayi mi misk la.

 • Kansè vesi metastatik: Kansè vesi that ki pwopaje nan ògàn ki tou pre yo ak gangliyon lenfatik yo.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Youn pami sis Sant Kansè Ekselans ki nomine nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, ak ofri w meyè rezilta posib. Pwobabilite pou yon pasyan siviv kansè apre senk ane nan yon Sant Kansè Devwa 17 pousan fwa pi plis pase pa lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan kalite kansè w la ekzakteman ak nan tout aspè nan li.

Ekspètiz nan imaj teknoloji avanse k ap itilize teknoloji ki plis avanse ki ekziste. Ekipman dyagnostik iltramodèn nou yo pèmèt nou diferansye ant twouvay nòmal ak anòmal, pou ofri w yon dyagnostik ki ekzat. Nou travay ansanm ak ou pou devlope yon plan trètman ki pèsonalize ki ofri w meyè rezilta yo.

Aksè avèk teknik rekonstriksyon sofistike. Nan kèk ka ki ekzije anlèvman tout vesi a, espesyalis nou yo ka konstui yon nouvo vesi. Si w se yon kandida pou kalite operasyon sa, ou ka viv yon vi nòmal san aparèy ekstèn.

Youn pami ekip ki gen plis eksperyans nan Etazini nan anlèvman kansè vesi ki evite nèf yo. Li vrèman difisil pou w ta gen efè segondè akoz domaj nan nèf yo nan rejyon vant ou.

Yon pwogram ki klase wo nan zafè trètman kansè ren ak vesi. Nou ofri swen avanse pou kansè iwolojik epi nou klase pami 5 meyè pwogram kansè ren ak vesi nan peyi a. Iwològ nou yo devwe pou idantifye kansè bonè pou nou ka founi trètman ki pi efikas. Nou se te premye — ak sèl — sant medikal nan Sid Florid ki itilize Sistoskopi (Cystoscopy) Limyè Ble ranfòse avèk teknoloji imaj Cysview pou detekte ak idantifye kansè vesi.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Majorite moun yo dyagnostike avèk kansè vesi gen timè sipèfisyèl ak nonenvazif. Trètman pou timè sa yo souvan efikas anpil avèk yon prononstik ki ekselan. Sa depann sou dyagnostik la, yo ka jere kansè vesi ak yon sèl terapi ou yon konbinezon trètman, ki gen ladan l:

 • Reseksyon Transiretral

  Se yon tib fen ki gen limyè yo rele sistoskòp yo fouye nan vesi a atravè irèt la. Apre sa yo itilize yon zouti ki gen yon ti bouk fil piti pou retire timè a oubyen yo boule tisi kansè a avèk elektrisite ki gen gwo enèji.

 • Sistektomi Segmantè

  Chirijyen an retire yon ti pati nan vesi a ki gen tisi kansè a. Pwosedi sa plis efikas lè gen yon sèl kote ki gen selil kansè nan vesi a.

 • Sistektomi Radikal

  Pwosedi sa enplike anlèvman vesi a, gangliyon lenfatik ki tou pre vesi a, ak nenpòt ògàn ki tou pre a ki gen selil kansè. Doktè w la ka rekòmande metòd sa si gen plizyè kote ki gen kansè nan vesi w ak si gen metastaz (kansè a pwopaje) nan lòt pati. Nan fanm, yo souvan pèfòme anlèvman matris la atravè isterektomi an menm tan paske iteris la t ap otreman pèdi sipò l. Yo souvan bay kimoterapi ancan sistektomi lè kansè vesi a envazif.

 • Konstriksyon Neovesi

  Nan kèk pasyan ki pi jèn ki pa genyen okenn kondisyon kwonik, ak chans pou kansè a reparèt minim pou yo, yon fè yon ranplasman vesi apati tisi entestinal yo. Olye yo kreye yon ouvèti pou dewoute pipi nan po a, chirijyen an ranplase vesi ki gen kansè a avèk nouvo vesi a ak konekte l ak irèt la. Teknik sa disponib pou ni fanm ni gason, li pèmèt atenn kontinans prèske nòmal.

 • Terapi Radyasyon Reyon Ekstèn

  Zouti teknolojik avanse k ap travay pou yo gen ladan yo RapidArc®,yon teknoloji avanse yo itilize pou livre terapi radyasyon ekstèn modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa dimintye dire tan jiska mwatye ak yon uityèm dire terapi radyasyon konvansyonèl la, ki pèmèt sible timè a ak plis ekzaktitid epi diminye domaj nan tisi ki an sante ki tou pre yo.

 • Terapi Radyasyon Entèn

  Ni radyasyon entèn ak ekstèn, ou youn oubyen lòt, yo ka itilize yo nan trètman kansè vesi a. Avèk radyasyon entèn, yon enplant radyasyon nan vesi a ofri yon enpak dirèk nan selil kansè yo. Radyasyon ekstèn, sepandan, itilize yon machin ki deyò kò a pou dirije reyon sou pati ki pi laj.

 • Terapi Biyolojik ou Iminoterapi

  Trètman sa repoze sou sistèm imin pasyan an pou konbat kansè. Yo trete pasyan an ak yon terapi biyolojik entravesikilè yo rele BCG (Bacillus Calmette-Guérin) aprè kansè a fin pwopaje. BCG se yon solisyon yo plase dirèkteman nan vesi a ak yon katetè, pandan yon ti tan kout, epi yo repete sa atravè yon seri trètman. Nan yon kansè vesi nonenvazif, apwòch biyolojik sa sa se jeneralman yon sèl remèd.


Tès


Anplis yon istwa medikal konplè ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè vesikil ou kanal bilyal ka gen pwosedi nou site aprè yo:

 • Ekzamen Rektal Dijital ou Vajinal

  Pwofeysonèl swen sante a fouye yon dwèt ki gen gan nan rektòm ou vajen an, sa ki pèmèt yo verifye pou chache boul ou lòt anòmalite.

 • Tès Laboratwa

  Yo verifye yon echantiyon pipi pou san, pwodui chimik, bakteri ak selil. Yo ka ekzaminen pipi a mikwoskopikman pou chache selil kansè, oubyen devlope yon kilti pou chache enfeksyon.

 • Etid Endikatè Timè Vesi

  Tès sa yo gade karakteristik selilè ak endikatè oubyen sibstans selil kansè vesi a relache nan pipi.

 • Sistoskopi

  Se yon zouti ki rele sistoskòp yo fouye nan vesi a atravè irèt la dirèkteman nan vesi a pou verifye pati ki anòmal tankou timè ou wòch. Enstriman fen ki tankou tib la gen yon limyè ak yon lantiy pou gade. Li ka gen yon zouti tou pou retire (biyopsi) echantiyon tisi yo sispèk. Patolojis yo revize echantiyon sa yo avèk yon mikwoskòp pou chache tras kansè.

 • Biyopsi Vesi

  Yo ka pran echantiyon tisi nan vesi a gras ak yon egwi ou pandan operasyon si yo pa retire l avèk sistektomi. Patolojis yo revize echantiyon sa yo avèk yon mikwoskòp pou chache tras kansè ak tisi anòmal.

 • Pyelogram Nan Venn (Intravenous Pyelogra, IVP)

  Yo enjekte yon sibstans yon koloran nan venn ou. Yo itilize yon seri rayon-X pou chache kansè nan ren yo, itè yo, ak vesi epi pou verifye si pa gen okenn anomalite ou blokaj. Sa ka elimine lòt maladi tou oubyen yoka verifye pwopagasyon kansè (metastaz) nan pati lòt pati adisyonèl nan vwa irinè a.

 • Iltrason

  Yo itilize ond son ak yon òdinatè pou pwodui foto veso sangen, tisi ak ògàn. Yo depann sou iltrason pou gade ògàn entèn yo jan y ap fonksyone, ak pou evalye kijan san koule atravè divès kalite veso.

 • Yon Seyans Eskanè CT-Scan

  CT-scan itilize yon konbinezon reyon-X ak yon teknoloji òdinatè pou pwodui imaj orizontal, ou aksyal ògàn pèlvyen yo ki plis detaye pase reyon-Xj eneral yo.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

  Kalite seyans eskanè sa enplike itilizasyon yon konbinezon ant yon gwo leman ak ond radyo avèk yon òdinatè pou kreye imaj elabore ògàn ak lòt estrikti nan kò a.

 • Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan):

  Seyans eskanè PET-scan, ki itilize yon trasè glikoz espesyal, ka montre pati ki gen kansè yo pa t wè nan yon MRI ou CT-scan.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.