Skip to Main Content

Kansè Testikil

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè testekil parèt andedan tèstikil yo, ki chita nan eskrotòm anba peni gason an. Testikil pwodwi espèm avèk òmòn sèks gason. Nan kalite kansè ki ra yo, kansè tèstikil se fòm yo pi rekonèt nan kalite kansè pou gason 20 a 35 laj. Yon valè 87.000 gason genyen sentòm kansè testikil chak ane. Kansè testikil kapab jwenn bon trètman, menm si li te gaye anlè testikil yo.

Kalite Kansè Testikil yo

Seminòm yo
Seminòm yo an jeneral pi sansib nan terapi radyasyon, epi yo klase tankou: klasik, anaplastik oswa spèmatositik.

 • Seminòm klasik reprezante apeprè 85 pousan nan tout ka seminòm epi li parèt sitou sou gason ki gen laj 30 epi 50 lane.

 • Seminòm Anaplastik reprezante apeprè senk pousan nan tout ka seminòm avèk pi plis danje pase lòt kalite yo seminòm. Li parèt nan menm laj avèk moun sa ki genyen seminòm klasik yo.

 • Seminòm Spèmatositik yo, sèlman apeprè uit 8 pousan nan tout ka seminòm yo, parèt gen mwens danje, epi prèske mwatye nan ka sa yo rive sou gason ki genyen 50 lane pase.

Seminòm yo
Genyen kat kalite nonseminòm: koryokasinòm, kabonyòm anbriyonèl, kasinòm kanson jòn, avèk teratòm. Pifò gen omwen de 2 oswa plis nan kalite selil diferan sa yo epi tou yo konsidere yo tankou selil melanje. Anpil fwa, sa yo dyagnostike sou gason 45 pou rive 60 lane, grandi epi gaye pi rapid.

Timè Stròmal yo
Timè stròmal yo, ki reprezante 4 pousan pou kansè testikil granmoun yo, plase nan de 2 kalite kategori: Timè selil Ledig avèk timè selil Sètoli yo. Timè sa yo anjeneral geri avèk operasyon men yo rezistan kont kimoterapi avèk terapi radyasyon.

Timè Testikil Segondè yo
Timè yo kapab kòmanse nan lòt tach sou kò a, pi souvan nan lenfòm nan, epi rive gaye nan testikil yo.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Zouti sa yo mennen nan trètman ki pi konpetan epi efikas, tan trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè avèk mwens domaj nan antouraj tisi ki an sante a.

Plis tès klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nou trete kansè, sèlman kansè, epi ofri w meyè rezilta posib. Chans pou siviv aprè senk (5) lane anba kansè nan yon Sant Konsakre a Kansè se 17 pousan pi wo pase nan lòt lopital yo.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se espesyalis kalifye nan tout aspè kansè ou a. Tout doktè w yo, enfimyè avèk plis ankò ap kolabore pou sove lavi.

Espesyalis radyografi k ap itilize teknoloji disponib ki pi avanse. Ekspètiz founisè nou yo pèmèt yo fè diferans ant sa nou jwenn ki nòmal epi ki pa nòmal yo epi travay avèk ou pou devlope yon plan trètman pèsonèl pou bon jan analiz.

Aksè avèk teknik rekonstriksyon sofistike. Enplantasyon testikil yo kapab fèt pandan menm operasyon tankou lè yo ap retire yon testikil.

kèk nan chirijyen yo ki plis eksperyans nan peyi a. Mèsi pou ekspètiz nou an nan pwosedi epanye nè, ou kapab jwi yon pi bon kalite lavi avèk mwens doulè aprè operasyon.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Trètman kansè nan testikil baze sou plizyè faktè: sante jeneral avèk istwa medikal, rechèch maladi, avèk lòt faktè endividyèl. Ou gen sèvis ekip miltidisiplinè espesyalis kansè nou yo ki pral travay ansanm pou devlope yon plan tretman konplè pou ou menm avèk kansè ou.

 • Operasyon

  Operasyon se prèske toujou trètman an premye pou kansè nan testikil. Sepandan, anlèvman tesikil la (orchiectomy inguinal) avèk kèk nan nè lenfatik yo ki nan anba vant lan kapab fèt pandan dyagnostik epi etap yo. Etap I pasyan yo geri avèk anlèvman tèstikil yo 85 pousan nan ka yo, san kimoterapi.

 • Kimoterapi

  Objektif la nan kimoterapi se touye selil kansè ki rete pou kansè pa tounen. Souvan, pasyan yo konsidere tankou yon bon oswa entèmedyè pou risk yo kapab geri avèk kimoterapi apre yo fin retire testikil la. Ou kapab pran medikaman sa yo nan bouch oswa nan venn epi sou fòm tablèt.

  • Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou kapab fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) nan lokal prensipal Sylvester ki nan Miami. Se yon inite 12.000 pye kare ki gen ladan l 33 chèz ki kapab kage avèk 11 chanm prive.

  • Ou kapab pran trètman enfizyon w lan tou nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Terapi Radyasyon

  Terapi radyasyon ekstèn vize wo nivo radyasyon nan selil kansè yo. Tretman radyasyon yo fèt san doulè epi anjeneral dire sèlman kèk minit. Pifò kansè testikil kapab geri avèk operasyon epi kimoterapi. Sepandan, seminòm, yon kalite kansè testikil, kapab trete avèk terapi radyasyon aprè operasyon avèk yon nivo swen ki rive 98 pousan.

 • Swen Sipòtif

  Espesyalis swen palyatif avèk sikològ yo disponib pou ede ou simonte tretman kansè nan lavi ou. Swen palyatif kapab diminye nivo strès ou yo avèk lòt traka. Espesyalis nan Depatman iroloji nan Inivèsite Miami a ofri tou konsèy fètilite pou pasyan kansè gason yo pou ede ou eksplore opsyon ou yo epi pran desizyon konsènan prezèvasyon fètilite anvan ou sibi tretman, tankou retire tèstikil yo, kimoterapi oswa terapi radyasyon.


Tès


Anplis yon istwa konplè medikal avèk egzamen fizik, pwosedi pou dyagnostik kansè testikil kapab gen ladan bagay sa yo:

 • Egzamen ltrason nan testikil yo

  Pwosedi sa san doulè epi li kapab montre zòn ki epè, ki petèt endike yon timè

 • Sewòm pou Tès Endikatè Timè

  Yon echantiyon san yo tcheke pou mezire nenpòt nivo ki ogmante nan sibstans yo sa rele makè timè nan san an. Nan ka kansè testikil, makè timè yo itilize pou detekte maladi a gen ladan beta imen koryonik gonadotwopin (β-hCG), alfa fetoproteyin (AFP), avèk laktat deyidrojenaz (LDH).

 • Òchyektomi Inchinal (Inguinal Orchiectomy)

  Avèk pwosedi chirijikal sa, yo retire tout testikil nan yon ensizyon nan flan an. Sa a evite selil kansè yo pran nesans si yon timè prezan. Apre yo retire, yo kapab analize yon echantiyon tisi anba yon mikwoskòp pou tcheke selil kansè yo.

 • Eskanè CT-PET

  Sa montre foto an detay ògàn yo nan imaj kansè a andedan testikil yo avèk aktivite absòpsyon glikoz selil timè yo, zòn patisipasyon avèk lòt ògàn oswa nè lenfatik.

 • Diseksyon Nè Lenf Abdominal

  Pwosedi sa sèvi avèk operasyon yo pran nè lenfatik nan vant lan pou jwenn yon echantiyon tisi pou tcheke pou siy kansè. Pou pasyan ki pa gen seminòm yo, anlèvman nè lenfatik yo kapab sispann maladi a gaye. Selil kansè nan nè lenfatik pasyan ki gen seminòm ka trete avèk terapi radyasyon.

 • Nivo makè timè yo

  Tès sa toujou refèt apre operasyon pou detèmine etap kansè a. Li kapab montre si tout kansè an ale oswa si sa bezwen plis tretman.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.