Skip to Main Content

Kansè Ovè

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè Ovè se nevyèm fòm kansè ki pi popilè lakay fanm yo. Chak ane gen yon estimasyon 21.000 ka kansè ovè ki parèt nan peyi Etazini. Kansè Ovè jwenn orijin li nan selil ovè an. Genyen plizyè kalite timè nan ovè, ki pote non daprè tisi kote yo ye an:

Timè Epitelyal jwenn orijin li nan selil ki deyò sifas ovè an epi konstitiye pifò timè ovè.

 • Timè ovè epitelyal ki inofansif: Sa yo pa kansè epi yo pa gaye.

 • Timè ki gen potansyèl enfeksyon ki ba: Timè sa yo pa grandi nan estrikti sipò ovè an. Si timè an gaye, sa ap rive dousman.

 • Timè ovè epitelyal ki enfekte: Sa reprezante apeprè 85-95 pousan nan kansè ovè yo. Kasinòm ovè epitelyal yo klase tankou youn nan kat kalite enferyè, epi pa klasman ak etap.

 • Kasinòm peritonyal prensipal ekstra ovè (Extra-ovary primary peritoneal carcinomas (EOPPC): Timè sa yo kapab sanble anpil ak timè epitelyal epi yo trete tankou yo, men yo kòmanse deyò ovè a epi kapab menm parèt lakay fanm ki retire ovè yo.

Timè Selil ak jèm: Pi piti pase 2 pousan nan kansè ovè yo se timè selil ak jèm yo, ki te fòme nan pati ze ki fèt nan ovè a. Timè selil ak jèm yo kapab yon melanj plis pase yon sèl kalite enferyè.

Timè Ovè Stromal kòmanse nan selil tisi estriktirèl ki konsève ansanm nan ovè a. Yo pwodwi òmòn estwojèn ak pwojestewòn. Sèlman yon (1) pousan kansè nan ovè o se timè selil ovè stromal.

Kasinosakoma: Sa yo se timè ovè ki pa abityèl ki fèt avèk yon melanj selil epitelyal epi kèk lòt. Sa yo se kont pou sèlman anviwon 1 pousan tout kansè ovè.

Kòm yon sant akademik, Sylvester genyen pwofesyonèl jenetik ki sètifye k ap travay kole avèk espesyalis onkolojis pou idantifye epi jere pasyan avèk fanmi yo ki genyen sendrom kansè ereditè.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Doktè k gen plis eksperyans pou pran swen w. Sylvester trete plis pase 5.000 pasyan avèk kansè chak ane. Ekip doktè devwe ou genyen ki nan Sylvester genyen yon gwo epi yon kantite eksperyans ki anpil pou trete kansè inik an.

Ekip swen Miltidisiplinè yo bay ekspètiz yo rekonèt nan tout peyi a. Medsen espesyalis yo pale avèk chak moun, fas a fas, sou yon baz abityèl epi yo planifye swen ki bon pou ou a epi kansè byen espesifik ou an. Epi ou kapab espere w ap jwenn bon jan swen nan ane k ap vini yo. Sylvester genyen tou sèl asosyasyon onkoloji jinekolojik nan Sid Florida k ap fòme pwochen jenerasyon doktè yo.

Ekspè nan prezèvasyon fètilite yo. Ou pa oblije chwazi ant fètilite ki la pou demen ak trètman kansè. Espesyalis nan Sant Fètilite Inivèsite Miami a ki nan Depatman Obstetrik avèk Jinekoloji ofri seyans konsèy sou fètilite pou pasyan gason avèk fanm pou ede w voye je sou opsyon w yo epi pran desizyon sou prezèvasyon fètilite anvan ou fè trètman tankou kimoterapi oswa terapi radyasyon.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Operasyon

  Operasyon kapab fè dyagnostik ak fè etablisman kansè nan ovè menm jan trete li. Chirijyen ou an retire tisi epoi egzamine li pou siy kansè yo. Li ka retire yon sèl oswa toude ovè epi pètèt tisi ak glann lenfatik ki antoure, aprè operasyon kimoterapi te swiv yo. Gen plizyè metòd operasyon kansè ovè:

  • Laparotomi: Youn nan opsyon se pou pou fè yon operasyon tradisyonèl pou louvri w nan nivo vant la, ki rele yon laparotomi.

  • Laparoskopik: Pifò pasyan yo nan Sylvester kalifye pou yon pwosedi laparoskopi minim envasif ki egzekite nan dekoupe ki pi piti nan vant lan. Chirijyen Sylvester yo kalifye nan operasyon laparoskopik avèk robo, kote yo kapab gade andedan vant la, evalye degre maladi a, drenaj likid ki akimile nan zòn lan, epi rekipere echantiyon pititi tisi ki pa nòmal pou fè yon byopsi oswa retire yon timè.

  • Operasyon Sitoreditif: Anplis pou retire kòl matris la ak/oswa tronp ovè, yo kapab fè yon lòt pwosedi chirijikal pou retire tout kansè ki sou je yo. Pwosedi a, ki rele timè debulking, oswa operasyon sitoreditif, retire timè an pi plis li kapab. Li kapab fèt aprè kimoterapi oswa yo kapab swiv nan kimoterapi oswa radyasyon.


 • Kimoterapi

  Kimoterapi se yon konbinezon medikaman ki konbat kansè yo bay nan venn pou touye selil kansè ki rete yo.

 • Terapi sible

  Metòd sa a sèvi ak medikaman pou idantifye epi atake selil kansè san nwi selil nòmal yo. Terapi monoklòn antikò se yon kalite terapi kote antikò yo kole ak sibstans ki sou yo epi touye selil kansè yo, bloke kwasans, oswa kenbe selil yo gaye. Antikò monoklòn yo bay nan venn sèlman oswa pou yo pote medikaman, toksin, oswa materyèl radyo aktif dirèkteman nan selil kansè yo. Trètman sa yo gen potansyèl pou yo plis efikas epi gen mwens efè segondè pase kimoterapi an. FDA apwouve plizyè terapi sible.

  Terapi ki sible genyen ladan yo tou:

  • Poly (ADP-riboz) polimeraz (PARP) inibitè: Sa yo se anzim ki ralanti kwasans kansè an pandan l ap anpeche selil kansè yo repare tèt yo aprè kimoterapi an. Medikaman ki anpeche PARP-1 ede konbat kansè mitasyon nan BRCA1 ak BRCA2 te lakòz. PARP inibitè Alaparib la apwouve pou fanm ki gen jèn mitasyon BRCA residitif ki prezante nan kansè nan ovè.

  • Ajan Antyanjyojenèz: Sa yo se ajan ap anpeche timè an fòme nouvo veso san. Yo te fè plizyè etid sou yo nan esè nan klinik.


 • Iminoterapi

  Ki rele medsin pèsonalize, iminoterapi itilize pwòp jèn timè ou yo pou ede sistèm iminitè selil T ou yo rekonèt selil timè tankou anvayisè epi sib byen espesyal. Gen anpil kalite metòd iminoterapi yo te etidye.

  • Terapi Retwoviris: Syantis nan Sylvester ak Lekòl Medsin Miller yo ap devlope yon trètman retwoviral pou kansè nan ovè pou sible mitasyon espesifik o te jwenn nan analiz jenetik selil timè.

  • Terapi Blokaj Pwen Kontwòl (checkpoint): Trètman sa yo pran avantaj sou selil iminitè T yo ki prezan nan anpil timè, men selil kansè yo bloke yo nan yon sistèm pwen kontwòl ki anpeche sistèm iminite an atake yo. Medikaman dezaktive mekanis pwen kontwòl yo, ki pèmèt sistèm imintè selil T ou yo itilize kapasite yo pou detwi timè yo.


 • Swen Palyatif

  Swen palyatif konsantre sou soulajman sentòm maladi grav ak efè segondè trètman, enkòpore ou menm ak fanmi w tankou yon inite pou amelyore kalite lavi pou tout fanmi an. Si w kòmanse bonè nan pwosesis trètman an, swen palyatif kapab ogmante tolerans ou pou trete ak tout efè segondè, amelyore rezilta trètman an. Ekip espesyal ki antrene ou a gen ladan doktè, enfimyè karyè, yon travayè sosyal, ak yon chapen ki travay ansanm ak chirijyen ou an, oswa onkològ medikal ou an. Ou kapab rantre an kontak avèk yo nan (305) 243-4129.


Tès


Sentòm kansè nan ovè kapab vag anpil oswa kis nan ovè ki pa gen selil kansè ladan yo lakòz oswa lòt kondisyon nan basen an. Espesyalis yo nan Sylvester Comprehensive Cancer Center konnen yon dyagnostik egzat epi konplè se kle pou ou jwenn trètman an dwa nan bon moman an pou asire pibon rezilta. Fè yon dyagnostik kansè ovè kapab enplike diferan metòd.

 • Transvajinal oswa Egzamen Iltrason nan vant

  Pandan tès sa a, espesyalis ou a egzamine bouboun nan, matris, twonp, ovè, ak vesi. Yo itilize yon sond ki nan pwent andoskòp la pou rebondi ond son ki gen anpil enèji (iltrason) sou tisi ki andedan yo oswa ògàn yo. Doktè a pral kapab idantifye timè yo sou sonografi ou an.

 • Seyans eskanè CT-Scan ou Cat Scan

  Pwosedi imaj dyagnostik sa itilize radyografi avèk reyon epi teknoloji òdinatè pou fè imaj orizontal, oswa aks, kò an. Eskanè CT an kapab montre tout glann lenfatik ki laji yo, ki ta kapab yon siy kansè an k ap gaye oswa enfeksyon.

 • Seri aparèy Dijestif Enferyè yo (Gastrointestinal (GI)

  Sa yo se radyografi avèk reyon nan kolon an ak rèktòm nan ki fèt pandan l ap sèvi avèk yon kontras ki rele Baryòm pou mete aksan sou nenpòt mas ki nan vant la pi ba yo.

 • Pyelogram Nan Venn (Intravenous Pyelogra, IVP)

  Radyografi ki fèt ak reyon nan ren yo ak irèt yo fèt aprè piki yon lank epi yo kapab montre limit nenpòt ki maladi ki la tou.

 • Tès San

  Laboratwa a ap mezire yon lekti debaz sibstans ki nan san an ki rele CA-125, yon mak timè souvan yo jwenn ki asosye ak kansè nan ovè an. Lè w ap pran mezi adisyonèl nan nivo CA-125 yo kapab ede kontwole avansman trètman an. Tès depistaj pou kansè nan ovè pa fyab antanke yon prèv depi pwoblèm ki pagen rapò ak kansè kapab asosye.

 • Byopsi

  Echantiyon tisi yo retire nan ovè a epi egzamine yo pou wè si gen kansè oswa selil nòmal yo prezan. Yon byopsi se yon pati enpòtan nan tout dyagnostik pou kansè.

 • Profil Timè Jenomik

  Yo rele tès la ADN somatik tou, tès revolisyonè sa se motè pou medsin ak presizyon. Li gade siyati molekilè timè w la pou idantifye karakteristik ki di kijan li agresif epi ki kalite trètman k ap travay pi byen. Nan pwofil jenomik sa, patolojis ou a kapab idantifye gwoup mitasyon yo nan echantiyon tisi timè w lan ak kreye yon pwofil timè pou kansè espesyal pa w la. Yo kapab itilize pwofil jenomik la pou seleksyone yon terapi sible espesyal pou bay yon karakteristik ak molekil kansè w lan.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.