Skip to Main Content

Kansè Jinekolojik

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Si ou menm, oubyen yon moun ou renmen, resevwa yon dyagnostik kansè jinekolojik, ou gen aksè imedya avèk ekip ki plis eksperimante nan Sid Florid la avèk meyè rezilta pou pasyan. Ekip doktè-ekspè kansè jinekolojik Sylvester yo se manb nan youn nan meyè sant kansè akademik nan peyi a — konplètman fokis sou prevansyon, dyagnostik, ak trètman kansè w la.

Yo prezante chak nouvo ka pasyan kansè jinekolojik nan yon konferans timè pliridisiplinè ki gen ladan l kontribisyon onkolojis medikal, jinekolojik ak radyasyon, radyològ, patolojis ak konseye jenetik. Espesyalizasyon sa avèk fondè ekspètiz sa fè diferans ant yon dyagnostik konplè kòrèk avèk livrezon trètman ki pi sible a.

Yon enfimyè navigè eksperimante ki devye asire l nou resevwa tout dosye eksteryè w yo ak rezilta tès yo, kowòdone randevou, ak reponn kesyon w lan. Nou fè pwosesis la plis amikal ak mwens dekourajan.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Yon sant kansè konplè avèk fon pou rechèch nan men Enstiti Kansè Nasyonal la, esè klinik Sylvester founi ou menm ak tout ekip swen w lan avèk dènye ak meyè fason pou anpeche, detekte, trete ak geri kansè w la. Anviwon 25 pousan nan pasyan ki apenn dyagnostike ak kansè jinekolojik yo enskri nan esè kliniik.

Youn nan sèlman sis Sant Ekselans Kansè deziyen nan Florid. Nan Sylvester, ou gen aksè ak dyagnostik iltramodèn ak trètman, atravè trètman estanda ou esè kliniik.

Sylvester trete plis pase 5.000 pasyan kansè chak ane. Ou benefisye akoz pwofondè ak lajè ekspètiz nou. Ekip devwe ekspè nan Sylvester yo gen plis eksperyans pou trete kansè inik ou a.

Ekip swen pliridisiplinè founi ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. An brèf, doktè ekspè w la pale ak youn lòt, fas-ak-fas, regilyèman ak planifye swen ki bon pou ou a ak kansè espesifik. Epi, ou ka espere wap jwenn kalib swen sa pandan plizyè ane k ap vini. Sylvester genyen tou sèl bous onkoloji jinekolojik nan Sid Florid k ap fòme nouvo jenerasyon doktè yo.

Ekspètiz kansè ereditè. Kòm yon sant akademik, Sylvester gen pwofesyonèl jenetik ki sètifye k ap travay kole avèk espesyalis onkolojis pou idantifye ak jere pasyan ak fanmi yo avèk sendrom kansè ereditè. Yo pa jis di w ou gen yon mitasyon ereditè. Nou sipòte ou menm ak tout fanmi w pandan tout pakou a pou pran desizyon sou ekzamen ak trètman.

Yon Klinik ki Konsakre ak Displazi. Maladi ano-jenital pre-envazif, yo konnen l tou sou non displazi, li popilè epi ka afekte kòl matris la, vajen, vilv ak anis la. Si w gen displazi, lè yo trete l nòmalman, yo ka evite kansè nan kote sa yo.

Meyè sant nan Sid Florid pou operasyon jinekolojik robotik. Teknoloji iltramodèn nou an ban nou presizyon ekzat pou anlèvman timè a: Robotik pèmèt chirijyen w lan gen kontwòl ekzat pou pran sèlman timè a ak kite plis tisi posib.

Imaj enfrawouj inik pou retire gangliyon lenfatik santinèl yo sèlman pou depistaj pwopagasyon kansè jinekolojik. Metòd sa ofri mwens chans pou lenfodèm. Lè nou pran gangliyon lenfatik nesesè pou analiz, tromatism chirijikal ou a redui ak mwens chans pou gen anflamasyon ekstremite enferyè ki gen anpil doulè.

Ekspè nan prezèvasyon fètilite. Ou pa oblije chwazi ant fètilite alavni ak trètman kansè. Espesyalis nan Sant Fètilite Inivèsite Miami ofri seyans konsèy sou fètilite pou pasyan kansè gason ak fanm pou ede w eksplore opsyon w yo ak pran desizyon konsènan prezèvasyon fètilite anvan ousibi trètman tankou kimoterapi ou radyasyon.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.