Skip to Main Content

Klinik Displazi nan Sylvester

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Maladi ano-jenital pre-envazif (yo konnen l sou non displazi tou) popilè epi ka afekte kòl matris la, vajen, vilv ak anis la. Lè yo trete l nòmalman, yo ka evite kansè nan kote sa yo. Koneksyon ant enfeksyon avèk HPV ak kondisyon sa yo deja byen eetabli. Majorite fanm yo dyagnostike ki gen displazi kòl matris te fè yon tès fwoti sèvikal anòmal. Epi majorite gason ak fanm ki gen displazi nan anis la te fè tès fwoti anal anòmal.

Klinik Displazi a nan Sylvester Comprehensive Cancer Center ofri dyagnostik ak trètman pou maladi pre-envazif aparèy jenital enferyè a, ak tout ekzamen ak trètman pou displazi anal lakay ni gason ni fanm.

Sèvis klinik disponid pou nenpòt fanm yo dyagnostike ki gen displazi kòl matris, vajinal ou vilvè. Nenpòt fanm ki gen fwoti (Pap smear) sèvikal anòmal ka kalifye tou pou evalyasyon. Sèvis klinik yo disponib tou pou ekzamen ak trètman displazi anal lakay gason ak fanm.

Konsènan Pwogram Displazi a

Divizyon Onkoloji Jinekoloji sant Sylvester Comprehensive Cancer Center founi swen efikas ak espesyalize pou fanm ki gen displazi jenital ak gason ak fanm ki gen risk pou genyen ou ki gen displazi anal atravè Pwogram Displazi a.

Nu ofri yon varyete sèvis, ki gen ladan l:

  • Swen ki fèt ak tan ak ki efikas pou tout fanm ki gen tès fwoti sèvikal anòmal avèk gason ak fanm ki gen risk pou ou avèk displazi anal
  • Evalyasyon, trètman ak jesyon displazi sèvikal, vajinal, vilvè ak anal.
  • Founi Seyans konsèy HPV ak displazi.

Tès

Kòlposkopi
Yo souvan fè kòlposkopi kòm yon ekzamen swivi pou ede jwenn kòz yon tès fwoti anòmal. Kòlposkopi se yon pwosedi ki ofri yon vizyon agrandi kòl matris la ak/ou vajen an gras ak yon mikwoskòp ki limen yo rele yon kòlposkòp ak idantifye zòn ki ka bezwen biyopsize. Menm jan ak tès fwoti, se yon pwosedi ki sekiritè anpil. Li souvna pran mwens pase 10 minit, epi majorite fanm gen sèlman ti malèz.

Anoskopi Wo-Rezolisyon
Anoskopi wo-rezolisyon (high-resolution anoscopy, HRA) se yon kòlposkopi kanal anal la. Pwosedi sa pèmèt yo fè yon ekzaminasyon ak evalyasyon agrandi kanal anal la. Yo ka idantifye pati anòmal yo, epi si yo endike yo, yo ka pran yon biyopsi. Yo pèfòme pwosedi a nan klinik la epi jeneralman, li dire anviwon 20 minit. Apre sa, ou ka retounen nan aktivite abityèl ou. Li souvan pa mal pou tolere epi l bay ti malèz lejè si l ta menm genyen malèz. Risk enpòtan tankou senyen ou enfeksyon vrèman ra. Note anoskopi wo-rezolisyon diferan anpil avèk kolonoskopi oubyen sigmoyidoskopi fleksib, youn nan yo pa ka ekzamine adekwatman kanal anal la pou chache pwoblèm ki detekte avèk HRA. Yo pa bezwen okenn prepasyon entestinal pou ekzamen sa.

Poukisa chwazi Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.