Skip to Main Content

Kansè Vajinal

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè vajininal se kansè jinekolojik ki pi ra nan Etazini. Sosyete Kansè Ameriken estime 4 600 fanm dyagnostike avèk kansè vajinal chak ane. Malgre li ra, si sa rive w, ou vin nan bon kote a.

Gen de kalite kansè ki afekte vajen an, ou vin nan bon plas la.

Kasinòm epidèmoy( kasinòm selil skame):
Se kalite kansè vajinal ki pi pi popilè ak fòme selil fen ak selil plat ki se kouch vajen an. Li jeneralman pwopaje dousman ak rete tout prè vajen an. Nan kèk ka ra, li ka pwopaje nan poumon yo, fwa, ou zo.

Adenokasinòm:
Sa koumanse nan selil glandilè nan kouch vajen an ki fabrike ak relache likid la. Adenokasinòm ka pwopaje nan poumon yo ak gangliyon lenfatik yo. Gen yon kalite adenokasinòm ki ra ki konekte ak manman w ki te pran diethylstilbestrol (DES) pandan l te ansent ou.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Sèl klinik displazi nan Sid Florid. Nou ofri dyagnostik ak trètman pou maladi pre-envazif aparèy jenital enferyè a, ak tout ekzamen ak trètman pou displazi anal lakay ni gason ni fanm.

Doktè k gen plis eksperyans pou pran swen w. Sylvester trete plis pase 5.000 pasyan kansè chak ane. Ekip doktè devwe nan Sylvester w yo gen yon gran ak yon kantite eksperyans nan trete kansè inik.

Ekip swen pliridisiplinè founi ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Doktè ekspè w la pale ak youn lòt, fas-ak-fas, regilyèman ak planifye swen ki bon pou ou a ak kansè espesifik. Epi, ou ka espere wap jwenn kalib swen sa pandan plizyè ane k ap vini. Sylvester genyen tou sèl bous onkoloji jinekolojik nan Sid Florid k ap fòme nouvo jenerasyon doktè yo.

Ekspè nan prezèvasyon fètilite. Ou pa oblije chwazi ant fètilite alavni ak trètman kansè. Espesyalis nan Sant Fètilite Inivèsite Miami a nan Depatman Obstetrik ak Jinekoloji ofri seyans konsèy sou fètilite pou pasyan kansè gason ak fanm pou ede w eksplore opsyon w yo ak pran desizyon sou prezèvasyon fètilite anvan ou fè trètman tanku kimoterapi ou terapi radyasyon.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Maladi Jenital Pre-Kansè

  Displazi, yon maladi ano-jenital pre-envazif, yo konnen l tou sou non displazi, li popilè epi ka afekte kòl matris la, vajen, vilv ak anis la. Lè yo trete l nòmalman, yo ka evite kansè nan kote sa yo. Koneksyon ant enfeksyon avèk HPV ak kondisyon sa yo deja byen eetabli. Majorite fanm yo dyagnostike ki gen displazi kòl matris te fè yon tès fwoti sèvikal anòmal. Epi majorite gason ak fanm ki gen displazi nan anis la te fè tès fwoti anal anòmal. Sèvis klinik disponid pou nenpòt fanm yo dyagnostike ki gen displazi kòl matris, vajinal ou vilvè. Nenpòt fanm ki gen fwoti (Pap smear) sèvikal anòmal ka kalifye tou pou evalyasyon. Sèvis klinik yo disponib tou pou ekzamen ak trètman displazi anal lakay gason ak fanm.

 • Operasyon

  Objektif prensipal operasyon se eseye yon gerizon gra ak anlèvman kansè a nan vajen an. Pandan operasyon an, yo ka pèfòme yon biyopsi nan gangliyon lenfatik la nan arèt la ak pèlvis la, ki se kote kansè vajinal toujou pwopaje ou metastaze. Rezilta biyopsi a ap ede doktè w la wè si kansè a pwopaje. Si gangliyon lenfatik yo gen selil kansè, doktè a ka bezwen retire lòt tisi pandan operasyon an. Operasyon pou kansè vajen ka gen ladan l:

  • Operasyon lazè: Olye yon kouto, yon reyon lazè fè koupe kèk ti kote san senyen nan vajen an pou retire yon timè ou lezyon sifas.

  • Eksizyon Lokal Elaji (Wide Local Excision): Si timè a relativman piti, chirijyen an ka retire kansè a ak kèk nan tisi ki an sante yo ki nan alantou li.

  • Vajinektomi: Operasyon sa retire tout oubyen pati nan vajen an.

  • Isterektomi Total: Si lezyon vajinal la enplike kòl matris la ak matris la, meyè opsyon chirijikal la ka se pou retire matris la ak tout sèviks la. Nan Sylvester, 80 ak 90 pousan isterektomi fèt kounyeya robotikman.

  • Diseksyon Gangliyon Lenfatik: Chirijyen an ka retire youn ou plizyè gangliyon lenfatik pou ekzaminen anba yon mikwoskòp pou chache siy kansè. Yo ka retire gangliyon lenfatik pèlvyen paske gen yon kansè nan vajen siperyè a. Si kansè a nan vajen enferyè a, yo ka retire gangliyon lenfatik arèt yo.

 • Terapi Radyasyon

  Nan ka timè ki pi piti, doktè souvan itilize terapi radyasyon pou trete kansè vajinal. Doktè w la ka itilize yon ti dòz kimoterapi ansanm ak terapi radyasyon (kimoradyasyon) pou rann trètman w lan pi efektif. Aprè operasyon, ou ka swiv terapi radyasyon pou tiye nenpòt selil kansè ki te rete.

 • Terapi Radyasyon Entèn

  Yo bay terapi radyasyon pi pre kansè a posib. Pou kansè vajinal ki nan etap primè, yo plase sous radyasyon an nan vajen an.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi se yon konbinezon medikaman ki konbat kansè yo administre atravè venn ou nan yon konprime pou ka tiye selil kansè ki rete yo.

 • Kimoterapi Tropikal

  Se yon krèm ou losyon yo ka bay pou kansè selil skame, yo aplike l nan vajen an.


Tès


Chak ekzamen nouvo pasyan nan Sylvester koumanse ak yon istwa detaye. Apre sa ka genyen ekzamen ou tès:

 • Ekzamen Fizik, tankou yon Ekzamen Pèlvik

  Pandan ekzamen sa, doktè a verifye vajen an, rektòm, ak abdomèn enferyè a pou chache mas ou devlopman. Yo ka fè yon tès fwoti (Pap) kòm yon pati nan ekzamen pèlvyen an pou chache nenpòt siy kansè ou pre-kansè, enfeksyon ou anflamasyon.

 • Kòlposkopi

  Tès sa itilize yon loup yo rele yon kolposkòp pou gade vilv ou, vajen w ak kòl matris ou. Si yo wè yon pwoblèm pandan kolposkopi a, yo ka pran yon ti echantiyon tisi pou ekzaminen pou chache selil kansè.

 • Seyans Eskanè CT-Scan (Computed Tomography)

  Li plis detaye pase yon reyon-X regilye, yon CT-scan itilize yon seri reyon-X ak yon òdinatè p ou kreye imaj kò a. Li ka ede montre ki kote kansè a ap grandi ak si li pwopaje nan lòt pati nan kò w.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

  Grans avèk yon MRI, teknisyen w lan itilize leman ki laj, frekans radyo ak yon òdinatè pou fè imaj detaye òdinatè ak tisi w yo.

 • Seyans Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron (Positron emission tomography, PET scan)

  Selil kansè yo itilize plis sik pase selil nòmal yo, kidonk yo kolekte sik nan selil sa yo. Pou yon PET-scan, yo enjekte yon sik radyoaktif nan sikilasyon sangen w. Seyans eskanè sa ka lokalize kansè nan diferan pati nan kò a menm si lòt tès pa t rive idantifye yo. Li ka detèmine tou efikasite trètman kansè aktyèl ou a.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.