Skip to Main Content

Kansè Anal ak Rektal

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Se pa t lontan sa timè nan tyè enferyè rektòm nan souvan ekzije anlèvman misk sfrenktè anal la ak yon kolostomi, yon sit drenaj ki achemine nan vant lan kote gen yon bèg ki kolekte dechè solid. Jodiya, gen plizyè diferan opsyon trètman. Opsyon espesifik ou yo ap koresponn ak ka endividyèl ou a, ki gen ladan l nenpòt esè klinik apwopriye.

Diferan kalte kansè anal yo baze sou kalite selil anal kote kansè a devlope a. Menm kèk kalite kansè anal ak rektal:

 • Kasinòm selil eskwamous (Squamous cell carcinoma): se tip kansè anal ki pi popilè a, ki kòmanse fòme nan kouch ekstèn kanal anal la
 • Kasinòm klwkojenik (Cloacogenic carcinoma): konpoze jiska 25 pousan nan tout ka kansè anal yo, ki devlope ant pati ekstèn anis la ak pati enferyè rektòm
 • Adenokasinòm (Adenocarcinoma): fèt nan glann ki pwodui mikis yo ki sitiye anba kouch anal la
 • Kasinòm selil bazal (Basal cell carcinoma): yon kalite kansè po ki ka parèt sou po a nan alantou anis la
 • Melanoma: koumanse nan selil ki pwodui pigmantasyon nou jwenn nan po a ak kouch anal la

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

To Moun ki siviv kansè kolorektal depase mwayèn nasyonal la. To sivivans Sylvester 19 pousan pi wo pase mwayèn nasyonal la pou kansè kolorektal ki nan etap prekòs ak etap tade. Nou ka ede ou akonpli yon kalite vi ki pi long ak pi bon.

Zouti onkoloji radyasyon Avanse. Sylvester se youn pami sèlman senk sant medikal nan awondisman an ki gen terapi radyasyon ViewRay — MRI-gide. Avèk, sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Nou ofri w aksè fasil ak nouvo fason p ou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Trètman ki anpeche fonksyon entestinal nòmal. Chirijyen Sylvester yo kounyeya ka retire san risk anpil kansè ki pa dirèkteman enplike misk sfenftè a ou planche pèvyen an, kidonk se sèlman yon kantite limite pasyan ki bezwen kolostomi.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Operasyon

  Akoz avanse ki fèt nan radyografi ak kimoterapi, yo raman itilize operasyon nan kansè anal toujou. Nan anpil ka, espesyalis Sylvester yo ka itilize radyasyon ou kimoterapi oubyen yon melanj pou geri ou kontwole kansè a san yo pa pètibe fonksyon entestinal yo.

  Chirijyen Sylvester yo kounyeya ka retire san risk anpil kansè ki pa dirèkteman enplike misk sfenftè a ou planche pèvyen an, pandan l ap prezève fonksyon entestinal nòmal. Sèlman yon kantite limite pasyan toujou bezwen kolostomi; sa ki fè l yo ap jwenn terapis enterostomal eksperimante ak ki byen fòme kòm sipò pou anseye yo kijan pou jere yo.

 • Terapi Radyasyon

  Onkolojis radyasyon Sylvester yo itilize rteknoloji ki pi avanse a pou livre radyasyon deyò ak anndan timè kolorektal yo.

  • Radyasyon Reyon Ekstèn: Metòd terapi radyasyon sa yo bay li deyò kò a gras ak ekipman espesyalize. Majorite trètman kansè kolorektal nan Sylvester itilize teknik sa. Nou itilize RapidArc® pou founi terapi radyasyon ekstèn ak antansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT), ki dimintye dire trètman an jiska mwatye ak yon uityèm dire terapi radyasyon konvansyonèl la. Rezilta sa sible timè a ak plis presizyon epi redui domaj ki ka fèt nan tisi ki an sante ki tou pre yo.

  • Radyasyon Entèn: Yo rele l kiriterapi (brachytherapy), kalite radyasyon sa yo itilize pou ti timè primè, avèk pwòp ak ki an sante ki antoure yo epi san evidans kansè nan gangliyon lenfatik yo. Kiriterapi enplike enplantasyon yon aplikatè radyasyon pandan yon ti tan kote timè a ye a ak livre dòz radyasyon lokalman, sou kèk entèval tan. Li pèmèt yon onkolojis radyasyon kenbe dòz radyasyon a lwen ògan sansib yo.

 • Komiterapi (Terapi Medikal Sistemik)

  Kimoterapi se jeneralman yon konbinezon medikaman ki konbat kansè epi yo ka administre l nan venn ou atravè konprime. Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou ka fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan lokal prensipal la nan Miami. Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 chanm prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

  • Anvan Operasyon (Neoadjuvant): Pafwa, yon timè rektal twò laj ou majinal pou evite andomaje misk sfenktè a avèk operasyon. Nan ka konsa, yo bay kimoterapi anvan operasyon avèk ou san radyasyon anvan operasyon pou ratresi timè a pou l ka pi fasil pou yo retire.

  • Apre Operasyon (Adjuvant): Yo bay majorite kimoterapi aprè operasyon. Pafwa, kimoterapi gen ladan l melanj medikaman yo pwouve ki travay byen ansanm pou kalite kansè w genyen an. Espesyalis ou ka rekòmande tou pou w itilize yon terapi estanda ansanm ak yon medikaman ki nan esè klinik.

  • HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion): Sylvester se premye sant nan Sid Florid ki founi kimoterapi ki chofe nan kansè ki pwopaje anndan kavite abdominal la. Yo fè trètman yon fwa sa nan sal operasyon an, imedyatman apre yo fin retire kansè a. HIPEC pèmèt yon konsantrasyon kimoterapi ki pi wo san efè segondè sistemik yo, li ogmante chans pou w kontinye viv san maladi pi byen pase kimoterapi sistemik. Pou kèk moun, HIPEC ka ofri yon gerizon konplè.

 • Terapi Sible (Targeted Therapy)

  Terapi sible yo bati pou atake alterasyon molekilè ki fè selil kansè yo grandi ak pwopaje. Yo gen potansyèl pou yo plis efikas ak gen mwens efè segondè pase kimoterapi. Yo bay kèl nan medikaman sa yo ansanm ak medikaman kimoterapi, pandan gen kèk lòt yo itilize pou kont yo.

 • Esè Kliniik

  Kòm yon pasyan kansè kolorektal nan Sylvester, ou gen aksè ak plis nouvo trètman ak ki pi avanse pase nenpòt lòt kote a nan Sid Florid la. Doktè w la ap rekòmande nenpòt esè klinik ki bon pou ou.


Tès


Deteksyon bonè ak yon dyagnostik ekzat esansyèl pou trètman kansè trip ou rektal ki reyisi. Ansanm avèk fè revizyon istwa medikal ou ak ekzamen san, yo ka rekòmande tès sa yo pou ede nou dyagnostike kansè w la.

 • Kolonoskopi

  Kolonoskopi itilize yon ti tib fleksib ki gen yon kamera nan pwent li pou verifye tout longè anndan trip ou. Si nou jwenn polip oubyen lòt lezyon pre-kansè, nou ka retire yo pandan tès la, pou evite kansè] fòme.

  • Ou dwe fè yon kolonoskopi chak 10 zan si w gen plis pase 50 ane epi si w gen yon nivo risk ki nòmal.

  • Moun fanmi yo gen yon long istwa ak kansè kolorektal ou yon predispozisyon jenetik, yo dwe fè ekzamen an pi souvan epi yo dwe koumanse ekzamine pandan yo jèn.

 • Sigmoyidoskopi Fleksib (Flexible Sigmoidoscopy)

  Èkzamine sanble ak yon kolonoskopi. Li itlize yon ti tib ki fleksib pou l ekzamine pati enferyè trip la. Yo fè pwosedi sa san anestezi epi w dwe fè l chak senk ane. Si yo jwenn polip ou kansè, w ap bezwen fè yon kolonoskopi.

 • Kolonoskopi Vityèl (Kolonografi)

  Menm si dwe gen menm preparasyon pou trip yo obligatwa pou ka pi byen wè trip la, pou kèk moun, kolonoskopi vityèl ofri yon altènatif olye kolonoskopi tradisyonèl. Kolonoskopi se yon kalite CT-sacn ki kreye yon imak 3D ki montre anndan trip la. Pandan je w klè yo foure yon ti tib anndan rektòm ou, ki rantre lè dousman anndan trip la pou yo ka byen eskane l. Pa gen okenn lòt enstiman ki itilize nan pwosedi sa, kidonk si yo jwenn nenpòt polip ou pati yo sispèk yo p ap ka retire ou biyopsize yo — sa mande pou fè yon kolonoskopi.

 • Biyopsi

  Si ekzamen imaj ou a oubyen kolonoskopi a revele gen yon polip ou lezyon yo sispèk, doktè w la ap retire polip la oubyen pran yon echantiyon tisi pou ekzamine. Se sèl mwayen definitif pou konnen si l ka devlope yon kansè.

 • Tès Miltijèn

  Yo pèfòme tès miltijèn apre biyopsi. Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, pwofil jenomik pèmèt nou idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w lan ak kreye yon pwofil timè pou ou. Sa ede nou devlope ak livre trètman ki sible mitasyon sa yo. Pwofil sa ka ede nou prevwa si kansè w la ta ka pwopaje nan lòt pati nan kò w.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.