Skip to Main Content

Adenokasinòm Pankreyatik Diktal

Randevou

Fè demand yon randevou sou entènèt ou
rele nou. 1-844-324-HOPE (4673)

Se fòm kansè pankreyas ki pi popilè a. An reyalite, genyen plis pase 80 pousan nan ka sa yo ki genyen diagnostik ki fèt sou yo. Yon kalite kansè ekzokrin pankreyas, PDAC ap grandi soti nan pawa tib selil yo, yo rele yo kanal, nan pankreyas la. Tib sa yo pote likid dijestif yo, ki gen anzim yo, nan kanal prensipal pankreyas la epi nan premye pati ki nan ti entesten an, yo rele li diodenim.

PDAC kapab grandi nenpòt kote nan pankreyas la, men yo souvan yo te jwenn nan tèt la nan pankreyas la.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Swen avanse ki amelyore rezilta yo. Nan yon sant, pasyan yo fè eksperyans pousantaj pou siviv jiska 14 pousan pi wo pase nivo mwayèn nasyonal pou etap kansè pankreyas ki parèt bonè oswa ta. Nou fè dyagnostik avèk tretman ki byen defini sou kansè ou a, ou kapab fè eksperyans pou jwenn pi bon rezilta posib yo avèk potansyèl efè segondè negatif ki pi fèb yo.

Se youn pami twa Enstiti Rechèch Kansè Pankreyatik nan peyi Etazini. Ou genyen plis aksè ki ogmante pou trètman adekwat sa yo epi resous adisyonèl anplis pou pasyan yo avèk fanmi yo.

Zouti onkoloji radyasyon ki avanse. Sylvester se youn nan sèlman senk sant medikal nan peyi a avèk ViewRay — MRI-guided radiation therapy. RapidArc® sistèm radyoterapi nou an ofri terapi radyasyon ekstèn ki modere (IMRT). Zouti sa yo mennen nou nan tretman ki pi rantab epi ki pi efikas yo, peryòd tretman ki pi kout, nan metòd pinpoint accuracy pou fè presizyon sou zòn kote timè a chita, epi nan mwens dega ki antoure yon tisi an sante.

Plis tès klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si sa apwopriye pou etap avèk kansè ou a, tès klinik nou yo bay ou aksè fasil yon fason ki pi resan pou trete epi geri kansè ou a.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Chak pasyan nouvo genyen prezantasyon ki fèt sou yo nan konferans ekip miltidisiplinè espesyalis kansè pankreyas nou yo bay la. Ekip espesyalis ou yo revize tout rezilta tès ou yo pou rekòmande yon plan trètman ki pèsonèl. Plan w lan kapab gen ladan l yon konbinezon opsyon trètman sa yo:

 • Operasyon

  Opsyon chirijikal yo baze sou ka espesifik ou, epi li kapab gen ladann:

  • Pwosedi chirijikal: Whipple se yon operasyon nou konnen ki la pou retire kansè nan pankreya ekzokrin yo avèk premye seksyon ki nan ti entesten an. Yo konnen li tankou pankreyatikodyodenektomi.

  • Pankreyatektomi Distal: Ke pankreyas la avèk larat la te retire lè yo sèvi avèk ti ensizyon.

  • Pankreyatektomi Distal: Pandan pwosedi sa a, doktè ou retire pankreyas la an antye, vesikil bilyè a, larat la, avèk yon pati nan lestomak la epi ti trip la.

  • Operasyon Palyativ Pankreyas: Operasyon sa ta dwe fè konprann si tès imaj la montre kansè ki gaye toupatou a pa two ta pou yo retire li nèt. Pwosedi sa yo gen ladann operasyon pontaj avèk kanal yo pou ede soulaje doulè epi pou pèmèt ou manje pi fasil.

  • Eletroporasyon Irevèsib NanoKnife® (Eletroporasyon Irevèsib - IRE): Sylvester se premye sant pwofesyonèl swen sante nan Florid epi se youn nan yon ti minorite nan mond lan ki founi trètman pou seleksyon premye tip timè yo konsidere ki pa kapab opere. Operasyon NanoKnife se yon pwosedi terapi radyasyon avanse ki fèt avèk eskanè tomografi kalkile (CT) oswa avèk kondwit ultrason. Li fèt avèk anestezi jeneral, pwosedi a bay kèk bon ti doulè oswa efè segondè epi li ekzije pou ta rete lopital nan yon ti tan sèlman.

 • Terapi Radyasyon

  Nan terapi sa, doktè ou aplike radiyasyon avèk swen sou selil kansè yo avèk metòd pinpoint accuracy. Objektif la se pou elimine oswa retresi yon timè, swa poukont oswa avèk lyen operasyon avèk/oswa kimoterapi. Li kapab ekspoze tankou yon radyasyon ekstèn nan pati deyò kò a, oswa intèn, avèk sous radyasyon yo voye nan timè a.

 • Iminoterapi

  Yo te rele li tou terapi byolojik, kalite terapi sa itilize pwòp sistèm iminitè ou pou li atake selil kansè yo. Onkolojis Sylvester ou a ap konseye w si yon tès klinik iminoterapi ap bon pou kansè ou a.

 • Kimoterapi

  Pou kimoterapi, medikaman yo bay nan venn oswa avèk grenn nan bouch yo touye selil kansè avèk/oswa yo sispann yo pwodwi. Yo kapab rekòmande kimoterapi tou anvan operasyon, pou ede diminye gwosè timè a epi amelyore rezilta operasyon an.

  • Si w bezwen kimoterapi nan venn (enjeksyon), ou kapab fè li nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) epi nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon lopital 12.000 pye kare ki gen ladan 33 chèz ki kapab kage avèk 11 chanm prive. Si w prefere, ou kapab pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, oswa Deerfield Beach.
  • Terapi Cold Cap pou diminye Pèt Cheve: Sylvester ofri terapi FDA-cleared Cold Cap pou diminye pèt cheve pandan w ap fè trètman pou kimoterapi yo. Terapi Cold cap mache lè yo refwadi po tèt ou pandan tretman an.

Tès


Ekip dyagnostik espesyalis nou yo pral di ki molekil, jenetik epi kondiktè byolojik ki nan kansè pankreyas ou a. Anplis yon istwa medikal apwofondi avèk ekzamen fizik, pwosedi pou fè dyagnostik kansè ren kapab gen ladann:

 • Tès San

  Plizyè kalite tès san kapab sèvi pou ede idantifye kansè nan pankreyas epi detèmine opsyon tretman yo. Tès san yo plis fè yo se:

  • Tès Endikatè Timè: Yon echantiyon nan san yo tcheke pou mezire kantite sibstans ki sou ki gen rapò avèk kansè nan pankreyas, tankou CA 19-9 ak antijèn kasinoanbryonik (CEA).

  • Nivo òmòn yo: Tès sa la pou ogmante òmòn diferan kalite timè neuroandokrin yo pwodwi (NET).

  • Analiz sou Timè Kasinoyid: Analiz sa chèche serotonin ki nan san an ki fèt avèk timè pankreyas yo.


 • Biyopsi

  • Biyopsi: Ou kapab genyen swa yon bagay ki pase (atravè po a) byopsi sèvi avèk yon ti zegwi pou retire yon ti moso nan timè a oswa yon byopsi andoskopik.

  • Laparoskopi: Pwosedi chirijikal envaszif minimòm sa enplike yon ti koupe ki fèt nan vant la avèk anpil atansyon pou ekzamine pankreyas la ak zòn ki antoure li a.

 • Etid sou Imaj

  • Temografi kalkile Computed Tomography (CT scan oswa CAT scan): Eskanè sa genyen yon gwoup foto an detay ki sèvi avèk lyen yon òdinatè pou yon machine reyon.

  • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI): Yon MRI itilize chan mayetik, men se pa reyon, pou yo pwodwi imaj kò a an detay. Odinatè nou yo konbine imaj yo pou kreye yon gwoup foto an detay pati ki andedan kò w.

  • Iltrason (yo rele tou sonogram): Vag son ki avèk wo nivo yo pwodwi imaj tisi pankreas la. Imaj yo ede nou fè diferans nan mitan yon mas (kansè posib) avèk yon kis plen dlo (ki pa souvan yon kansè). Iltrason an kapab fèt deyò sou abdomèn nan (iltrason transabdominal) oswa andedan, lè yo itilize yon andoskòp avèk yon zouti iltrason nan li (iltrason andoskopik).

  • Eskanè Tomografi Emisyon Pozitron/Positron emission tomography (PET) scan: Pou yon eskanè PET, yo fè enjeksyon sou ou avèk yon ti kantite fòm sik radiyoaktif, ki rasanble pafwa nan selil kansè yo. Yo itilize yon kamera espesyal pou fè foto pati radyoaktif ki nan kò a.

  • Kolanjyografi transplastik pèkitane/Percutaneous Transhepatik Cholangiography (PTC): Yo enjekte yon ti kantite reflè kontras nan fwa avèk rejyon bil yo. Reyon yo la pou chèche kansè pankreyas posib ki nan kò a.

  • Kolanjyopankreyatografi andoskopik retwogade/Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP): Founisè swen ou an ap pase yon long, fleksib, tib klere (andoskop) nan premye pati ti entesten an. Epi, gen yon katetè yo avanse nan arebò a epi yo enjekte yon ti kantite reflè kontras pou klere pankreyas la pandan yo pran reyo yo.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.