Skip to Main Content

Pwogram Pedyatik Mwèl Zo ak Grèf Selil Souch

Alex's Place anndan Sylvester

Plis pase yon sant trètman pou timoun ki gen maladi kansè ak san, Alex's Place se yon spase ki fèt pou abilite jèn pasyan nou yo ak sipòte fanmi yo.

Sylvester Comprehensive Cancer Center bay grèf pou tibebe, timoun, ak adolesan ki gen kansè, mwèl zo ki fèb, maladi san yo, ak defisyans iminitè konjenital yo.

Toude grèf mwèl zo ak grèf selil souch se fraz ki vle di selil ki an sante ki pwodwi san yo tounen nan kò ou. Nouvo selil sa yo ranplase selil mwèl zo ki gen domaj yo oswa malad. Pwosedi a kapab sèvi selil ki soti nan pwòp kò w (yo rele grèf otològ) oswa nan men yon donatè ki gen rapò oswa ki pa gen rapò (yon grèf alojenik).

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Envestigasyon rechèch ki pouse nan rèf mwèl zo/selil souch. Lè ni rechèch ak pratik ekspè klinik espesyalize mele ansanm, ou konnen w gen trètman ki pi modèn posib pou pwoblèm pa w la espesyalman, ki founi nan yon anviwònman kote tout diferan ekspè nesesè pou trètman konplè rasanble ansanm.

Se sèl pwogram grèf pedyatik ki baze nan yon inivèsite nan Sid Florida. Nou sèvi timoun ki nan Sid Florida, Amerik Latin ak Karayib la atravè afilyasyon nasyonal nou yo. Timoun ou an gen aksè avèk yon baz donè ki pi laj ak esè klinik ki enplike grèf selil souch pou ogmante chans reyisit grèf lan.

Rekòmandasyon pèsonalize. Menm si w gen yon predispozisyon familyal pou w gen yon kalite kansè patikilye, oubyen ou vle pitit ou a rete an sante pandan lontan, nou kenbe objektif ou yo nan tèt nou lè n ap bati orè egzamen ak trètman w yo.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Lè pitit ou an pa reponn ak chimyoterapi oswa lòt trètman pou ede li pwodwi selil san ki an sante nan mwèl zo a, espesyalis ou an kapab rekòmande yon grèf mwèl zo / souch.

Ou kapab resevwa yon donè ki pa gen rapò oswa grèf kòd lonbrik lè fanmi donatè yo pa disponib. Nou fè pati nan Pwogram Nasyonal Donatè Mwèl pou ou gen aksè ak yon ak divès donatè.

 • Koleksyon Selil Kouch

  Yo kapab retire selil souch san pwodwi nan mwèl zo nan do ranch ou (grèf mwèl zo). Selil sa yo kapab soti tou nan sikilasyon san an. Nan dènye moman an, nou itilize yon medikaman pou ekstrè selil mwèl zo nan san an. Yo rele sa yon grèf selil souch. Pifò grèf se grèf selil souch yo.

 • Grèf Selil Souch

  Aprè yo fin ranmase selil souch yo, yo pral resevwa pitit ou nan lopital la pou resevwa yon kou chimyoterapi gwo dòz pou elimine selil kansè rezidyèl yo nan kò a. Aprè sa, selil souch yo ki ranmase deja yo retounen nan kò a nan yon katetè ki nan venn.

  Pandan jou sa yo, to san pitit ou a pral tonbe nan nivo ki ba. Chimyoterapi detwi apèl ki enfekte nan mwèl la Aprè kèk jou, nouvo souch selil yo ap kòmanse pwodwi san. Jiskaske yo fèt, gen yon gwo risk pou enfeksyon akòz selil blan yo, ak senyen lakòz plakèt yo ki ba. Li pral bezwen transfizyon san pou konbat ak mank selil globil wouj yo ak pwoteksyon kont sous enfeksyon lè li te izole.

 • Swen Aprè Grèf

  Aprè grèf ak egzeyat nan lopital la, y ap swiv pitit ou a alontèm nan klinik nou an. Yo pral kontwole pitit ak yon grèf epi espesyalis maladi sa yo ak yon sikològ.


Tès

 • Kontaj San Konplè (Complete Blood Count, CBC) ak Etid Chimi San

  Yon echantiyon san ekstrè epi egzamine nan yon mikwoskòp. Nou egzamine pou kantite a ak pousantaj globil wouj ak blan ak plakèt yo. Nou verifye tou kantite emoglobin nan san. Emoglobin se yon pwoteyin ki nan san.

 • Biyopsi Mwèl Zo

  Yon ti kantite mwèl zo, san, ak zo yo retire nan ranch la oswa tete an. Nou egzamine siy kansè yo nan mikwoskòp.

 • Iminofenotip

  Tès laboratwa sa a revize pozisyon (antijèn) yo te jwenn sou sifas san oswa zo selil mwèl yo. Objektif nou se jwenn ki kalite selil ki nan san w. Tès sa a ede nou fè dyagnostik kalite espesifik lesemi an lè n konpare selil kansè avèk selil nòmal sistèm iminitè an.

 • Sikilasyon Sitometri

  Selil echantiyon san yo mezire pou kantite ak pousantaj selil ki vivan. Nou verifye karakteristik selil yo tou. Sa yo gen ladan yo gwosè, fòm ak baliz prezans timè yo sou sifas selil ki gen rapò ak kansè. Mezi yo kreye nan fason koloran ki sansib ak limyè reyaji nan limyè.

 • Analiz Sitojenik

  Yon tès laboratwa egzamine selil yo nan echantiyon san nan mikwoskòp pou jwenn chanjman yo ki te fèt nan kwomozòm yo nan san oswa nan mwèl zo. Ibridizasyon in situ Fliyoresan (Fluorescent in situ hybridization, FISH) se yon kalite tès sitojenetik ki itlize koloran fliyoresan nan kèk pati nan kwomozòm.

 • Tès Miltijèn

  Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, pwofil jenomik pèmèt patolojis la idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w lan ak kreye yon pwofil timè pou ou. Pwofil sa kapab ede defini ki kalite trètman k ap pi efikas ak konbyen tan ou bezwen pou trètman tankou chimyoterapi. Pwofil ou kapab ede predi si lesemi sanble kapab retounen epi pou kapab fè trètman jan sa dwe fèt la.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.