Skip to Main Content

Kansè Pedyatik

Alex's Place anndan Sylvester

Plis pase yon sant trètman pou timoun ki gen maladi kansè ak san, Alex's Place se yon spase ki fèt pou abilite jèn pasyan nou yo ak sipòte fanmi yo.

Pasyan kansè ki pi jèn nou yo resevwa swen san ospitalizasyon ki gen estanda entènasyonal nan Alex's Place anndan Sylvester, ki trete plis ka onkoloji konplèks chak ane pase nenpòt sant nan rejyon nou an.

Espesyalis ak syantis Sylvester devwe pou konvèti rechèch ak esè klinik an terapi aktyèl. Timoun nan tout Etazini ak atravè mond lan vin jwenn nou pou trètman konplè kansè timoun ak aksè nou genyen ak rechèch revolisyonè.

Dekouvri diferans yon sant akademik ka fè pou yon timoun. Kontakte nou jodiya pou pran yon randevou konsiltasyon ak ekzamen. Nou pa ka tann pou sèvi w.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Leading edge rechèch nan tranplantasyon mwèl zo/selil souch. Lè ni rechèch ak pratik klinik espesyalize mele ansanm, ou konnen w gen trètman ki pi modèn posib pou ondisyon pa w la espesyalman, ki founi nan yon anviwònman kote tout diferan ekspè nesesè pou trètman konplè rasanble ansanm.

Pwogram Sakòm Zo ak Tisi Mou. Nou afilye avèk Gwoup Sakòm Miami an. Gwoup se devwe nan swen pliridisiplinè konplè m pou pasyan pedyatik ak adolesan. Pitit ou a gen aksè ak yon ekip espesyalis ki ka gen ladan yo: onkoloji pedyatik, chirijyen òtopedik, patolojis, onkolojis radyasyon, travayè sikososyal ak terapis fizik. Doktè w yo pale ak youn lòt epi asire yo tout espesyalis ki enplike nan swen w lan fè pati yon plan trètman ki inifye.

Trètman kansè san pedyatik ki klase pami meyè pwogram kansè nan peyi a, daprè U.S. News and World Report. Akote swen pliridisiplinè a, sa vle di yo trete pitit ou a tankou yon moun epi yo dyagnostike kansè li a jouk nan nivo jenetik pou trètman li an ka pi ekzat.

Se sèl pwogram transplant pedyatik ki baze nan yon inivèsite nan Sid Florid. Nou sèvi timoun ki nan Sid Florid, Amerik Latin ak Karayib la atravè afilyasyon nasyonal nou yo. Timoun ou an gen aksè avèk yon baz donè ki pi laj ak esè klinik ki enplike transplant selil souch pou ogmante chans reyisit transplant lan.

Rekòmandasyon pèsonalize. Menm si w gen yon predispozisyon familyal pou w gen yon kalite kansè patikilye, oubyen ou vle pitit ou a rete an sante pandan lontan, nou kenbe objektif ou yo nan tèt nou lè n ap bati orè ekzamen ak trètman w yo.

Ekspètiz nan imaj k ap itilize teknoloji ki plis avanse ki disponib. Ekspètiz pwofesyonèl swen sante nou yo pèmèt yo distenge ant dekouvèt nòmal sa ki pa nòmal ki ka mal dyagnostike epi travay ak ou pou devlope yon plan trètman pèsonalize pou bon dyagnostik la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.